Strona główna
Logo unii europejskiej

Z-1/2020-RPO

Data publikacji: 14.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1249736

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Z związku z ogłoszonym przez Parafię Ewangelicko – Augsburską pw. Św. Trójcy W Świdnicy w bazie konkurencyjności zapytaniem nr Z-1/2020-RPO z 14.06.2020 na zadanie Termomodernizacja ośrodka edukacji ekologicznej przy Kościele Pokoju w Świdnicy zwracam się:
1. - o odstąpienie od warunku dotyczącego posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Z uwagi na zaistniałą sytuacją związaną z epidemią COVID-19 posiadanie środków na rachunku w ciągu ostatnich 3 miesięcy jest czynnikiem ograniczającym konkurencję do bardzo dużych firm.
Odp.:
ZAMAWIAJĄCY ODSTĄPI OD WARUNKU DOTYCZĄCEGO POSIADANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH LUB ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ – DOKUMENTACJA W TYM ZAKRESIE ZOSTAŁA ZMIENIONA

2. z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, że Wykonawca:
a) należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej JEDNĄ robotę budowlaną – remont, przebudowę lub budowę, o wartości nie mniejszej niż 500 tys. netto, w zakresie której wykonane były prace w obrębie instalacji sanitarnych, elektrycznych i termomodernizacyjnych (docieplenie ścian i wymiana stolarki),
Odp.: ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI ZDOLNOŚĆ ZAWODOWĄ OBEJMUJĄCĄ JEDNĄ ROBOTĘ BUDOWLANĄ O WARTOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 500 TYS. NETTO – DOKUMENTACJA W TYM ZAKRESIE ZOSTAŁA ZMIENIONA

3. z pytaniem, czy przez robotę budowalną – remont można rozumieć roboty adaptacyjno-remontowe obejmujące swoim zakresem roboty elektryczne, sanitarne i budowlane.

Odp.: Przez robotę budowlaną należy rozumieć – remont, przebudowę lub budowę, o wartości nie mniejszej niż 500 tys. netto, w zakresie której wykonane były prace w obrębie instalacji sanitarnych, elektrycznych i termomodernizacyjnych (docieplenie ścian i wymiana stolarki). Jeżeli roboty adaptacyjno-remontowe obejmowały 3 powyższe zakresy mieszczą się w zdefiniowanej zdolności zawodowej.

JEDNOCZEŚNIE NA WNIOSEK POTENCJALNEGO WYKONAWCY – ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 01.07.2020 GODZ. 14 - DOKUMENTACJA W TYM ZAKRESIE ZOSTAŁA ZMIENIONA

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
osobiście: w siedzibie Zamawiającego, tj. Parafia Ewangelicko - Augsburska pw. Św. Trójcy, Plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica, lub
za pośrednictwem poczty lub kurierem: na adres Zamawiającego jw.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 29.06.2020 r. do godz. 09:30

Oferty nadesłane pocztą/kurierem będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia do terminu określonego powyżej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Pytel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607890405

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie obejmuje:
1. prace termomodernizacyjne
Zadanie 1.
A. Usprawnienia termomodernizacyjne opisane w audycie, w tym oświetlenie oraz prace niezbędne do poprawy efektywności ale bezpośrednio z nią nie związane, bez których nie da się skutecznie zrealizować prac bezpośrednio związanych z poprawą efektywności, np. osuszenie ścian, naprawa i uzupełnienie ubytków przegrody przed zamocowaniem izolacji, itp.

B. zarządzania energią (system zarządzania w oparciu o pomiar temperatury oraz zawory termostatyczne);
C. przeszkolenie osób stale korzystających z budynku z obsługi urządzeń/systemów np. do ogrzewania, wentylacji, z odniesieniem do szerszego kontekstu projektu, wskazując na jego walor ekologiczny – w ramach projektu przeszkolony zostanie personel administracyjny oraz nauczyciele.
Zadanie 2
- wymianę źródła ciepła – instalacje pompy ciepła wraz z odwiertami

2. dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - Zamawiający może zrezygnować z tego zakresu, gdyż jest on częścią innego projektu
Zadanie 3
prace dostosowujące obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych
UWAGA: Dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres niż roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: świdnicki Miejscowość: Świdnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację ośrodka edukacji ekologicznej przy Kościele Pokoju w Świdnicy.

Przedmiot zamówienia

Zapytanie obejmuje:
1. prace termomodernizacyjne

Zadanie 1.
A. Usprawnienia termomodernizacyjne opisane w audycie, w tym oświetlenie oraz prace niezbędne do poprawy efektywności ale bezpośrednio z nią nie związane, bez których nie da się skutecznie zrealizować prac bezpośrednio związanych z poprawą efektywności, np. osuszenie ścian, naprawa i uzupełnienie ubytków przegrody przed zamocowaniem izolacji, itp.

Obejmują zgodnie z audytem:
- ocieplenie dachu i przegród
- wymianę instalacji co
- ocieplenie stropu poddasza
- wymianę okien
- wymianę drzwi zewnętrznych
- wymianę instalacji cwu
- wymianę oświetlenia (modernizacja instalacji oświetleniowej polegająca na wymianie źródeł światła na ledowe)
Materiały, z których będą wykonywane prace wymagają akceptacji konserwatorskiej i powinny być akceptowane w ramach nadzoru po wykonaniu odkrywek na miejscu.

B. zarządzania energią (system zarządzania w oparciu o pomiar temperatury oraz zawory termostatyczne);
W projekcie uwzględniono jako elementu inwestycji stworzenia systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii. Zastosowano komponent służący dokonywaniu pomiarów zużycia energii i innych istotnych parametrów, które wykorzystywane są przez komponent służący zarządzaniu podażą energii zgodnie z zapotrzebowaniem w oparciu o technologię TIK.

C. przeszkolenie osób stale korzystających z budynku z obsługi urządzeń/systemów np. do ogrzewania, wentylacji, z odniesieniem do szerszego kontekstu projektu, wskazując na jego walor ekologiczny – w ramach projektu przeszkolony zostanie personel administracyjny oraz nauczyciele.
ośrodka) zostaną przeszkoleni z obsługi urządzeń/systemów np. do ogrzewania, wentylacji. Zakres szkolenia obejmować będzie wstępnie poniższy zakres:
- obecny stan środowiska naturalnego – możliwe długookresowe zagrożenia wynikające z obecnego stanu rzeczy,
- działania z zakresu termomodernizacji i ochrony środowiska podejmowane w ośrodku wraz z wyjaśnieniem „dlaczego”;
- zasady efektywnego wietrzenia pomieszczeń,
- zasady efektywnego oszczędzania energii,
- urządzenia energooszczędne,
- smog i choroby cywilizacyjne z nim związane,
- recykling i ograniczenie produkcji śmieci, ekologiczna segregacja .

Zadanie 2
- wymianę źródła ciepła – instalacje pompy ciepła wraz z odwiertami

2. dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
Zadanie 3 - zamawiający może zrezygnować z tego zakresu, gdyż jest on częścią innego projektu
prace dostosowujące obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych
Prace obejmują dostosowanie:
- wejść do budynku,
- klatek schodowych, w tym pow. schodów, poręczy i ciągów komunikacyjnych wew. Ośrodka (powierzchnie, szerokość, itp.),
- dostępu do pomieszczeń,
- szerokości drzwi,
- sanitariatów,
- we wnętrzach - rozwiązania kolorystyczne i fakturowe, poprawiające bezpieczeństwo poruszania się osób z różnymi niepełnospr.
- dźwiękowy system powiadamiania alarmowego,
- oznakowanie dróg ewakuacji oraz lokalizacji pomieszczeń w alfabecie Braille’a lub w piśmie wypukłym, piktogramami, itp.

UWAGA: Dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres niż roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia.

Kod CPV

45320000-6

Nazwa kodu CPV

Roboty izolacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45000000-7 - Roboty budowlane
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
42511110-5 - Pompy grzewcze

Harmonogram realizacji zamówienia

do 270 dni od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zadanie 1:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej JEDNĄ robotę budowlaną – remont, przebudowę lub budowę, o wartości nie mniejszej niż 500 tys. netto, w zakresie której wykonane były prace w obrębie instalacji sanitarnych, elektrycznych i termomodernizacyjnych (docieplenie ścian i wymiana stolarki),

Zadanie 2:
brak warunków

Zadanie 3:
brak warunków

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zadanie 1:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje, w tym co najmniej:
1. jedną osobą posiadającą trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
2. jedną osobą posiadającą trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
3. jedną osobą posiadającą trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez ww. osoby wskazane do realizacji zamówienia.

Zadanie 2:
brak warunków

Zadanie 3:
brak warunków

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zadanie 1:
odstąpiono od warunków

Zadanie 2:
brak warunków

Zadanie 3:
brak warunków

Dodatkowe warunki

ZASADY PROWADZENIA PRAC:
1. Prace należy wykonywać pod stałym nadzorem konserwatora zabytków. Dodatkowo (poza niniejszym zapytaniem) Zamawiający będzie dysponował nadzorem konserwatorskim nad pracami Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego.
2. Na teren Placu Pokoju, istnieje ograniczenie ruchu pojazdów. Na teren nie można wprowadzić żadnego ciężkiego sprzętu, zatem poszczególne elementy muszą być demontowane i montowane, np. z pomocą rusztowania i lin, itp. Transport elementów musi być prowadzony w sposób niepowodujący dodatkowych zniszczeń nawierzchni.
3. Prace będą prowadzone są w okolicy w funkcjonującej świątyni będącej jednocześnie zabytkiem zwiedzanym przez turystów. Zamawiający wymaga prowadzenia prac w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu oraz zgodnie z zasadami poszanowania społecznego, w szczególności w zakresie odzieży pracowników oraz zachowania przyjętego dla świątyń. Nieprzestrzeganie niniejszej zasady będzie skutkować każdorazowo nałożeniem na Wykonawcę kary w wysokości 500,00 zł.
4. Prace będą wykonywane w warunkach utrudnionych. Prace będą prowadzone w czynnym kompleksie i z tego względu nie mogą mieć żadnego negatywnego wpływu na pracę Kościoła Pokoju. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do przestrzegania ciszy np. w trakcie nabożeństw lub organizowanych wydarzeń. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie miejsca, gdzie będą wykonywane prace w taki sposób, aby ograniczyć do minimum przedostawanie się szkodliwych oparów oraz możliwości zabrudzeń.
5. Zamawiający nie gwarantuje pomieszczeń magazynowych, ani socjalnych dla potrzeb Wykonawcy. Nie gwarantuje również wyżywienia pracowników, noclegów, ani miejsc parkingowych na terenie Placu Pokoju. (Informujemy, że w okolicy jest strefa płatnego parkowania.)
6. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce, w którym może podłączyć się do instalacji energii elektrycznej i wody. Wykonawca zainstaluje szafkę elektryczną z podlicznikiem w celu ustalenia ilości zużytej energii na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zużycia energii elektrycznej i wody zgodnie ze wskazaniem liczników za okres realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający wymaga sukcesywnego wywożenia na wysypisko materiałów z prowadzonych prac.
9. Wykonawca na swój koszt zobowiązany będzie do zorganizowania tymczasowego wydzielonego miejsca do prowadzenia prac. Po zakończeniu prac miejsce należy uporządkować, doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w należytym, bieżącym porządku stanowisk pracy, ich otoczenia, ciągów komunikacyjnych oraz miejsca wykonywania prac. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem elementy w rejonie prac.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, w szczególności przepisów przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi koszty nieuzasadnionego przyjazdu straży pożarnej.
12. Przewiduje się prowadzenie Rad budowy. Rady będą się odbywały w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. O terminach rad decyduje Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający przewiduje realizację codziennych (w dni robocze) zebrań z kierownikiem robót mających na celu omówienie dziennego zakresu prac oraz ich postępu. Obecność Stron na zebraniach jest obowiązkowa.

NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD OKREŚLONYCH W PUNKTACH 1.-12. MOŻE STANOWIĆ PODSTAWĘ WYPOWIEDZENIA UMOWY.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy określone są w załączniku - główne zapisy umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć wraz z formularzem ofertowym:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z przyczyn wymienionych w części V, pkt 1 zapytania ofertowego (wzór – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, chyba, że dokument jest dostępny na stronach internetowych do ściągnięcia.
3.wykreślono
4. Wykaz robót budowlanych wykonanych/wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
5. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).
Uwaga:
Dokumenty w zakresie potwierdzenia braku wykluczenia składają wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty w danym Zadaniu, Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium: cena ofertowa.
2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w ofercie jako cena ryczałtowa.
3. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, obliczona wg wzoru:

Cena oferty najtańszej /Cena oferty badanej X 100 = liczba punktów

4. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
5. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższego kryterium otrzyma najwyższą punktację – 100 pkt.
6. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.
7. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót (który pełni wyłącznie funkcję pomocniczą) – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu, tj.: wobec których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Z udziału w postępowaniu (w celu uniknięcia konfliktu interesów) wykluczone są także podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA PW. ŚW. TRÓJCY W ŚWIDNICY

Adres

pl. Pokoju 6

58-100 Świdnica

dolnośląskie , świdnicki

Numer telefonu

601 096 228

Fax

74 852 28 14

NIP

8841733917

Tytuł projektu

Termomodernizacja ośrodka edukacji ekologicznej przy Kościele Pokoju w Świdnicy.

Numer projektu

RPDS.03.03.01-02-0029/17-00

Inne źródła finansowania

Zadanie 3 jest przedmiotem złożonego wniosku o dofinasnowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Przebudowa i doposażenie ośrodka edukacji ekologicznej przy Kościele Pokoju w Świdnicy wraz z ogrodem".

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty.
Zaproponowana cena przekracza środki w projekcie, w związku z powyższym Parafia wystąpi do IZ o zwiększenie środków.
Dalsze decyzje dotyczące rozstrzygnięcia zostaną podjęte po otrzymaniu decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Wybrani wykonawcy zostaną niezwłocznie poinformowani o decyzji.

Z poważaniem,

ks. bp. Waldemar Pytel

Z poważaniem,

ks. bp. Waldemar Pytel
Liczba wyświetleń: 259