Strona główna
Logo unii europejskiej

Roboty budowlane pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie"

Data publikacji: 15.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1249664

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 17.06.2020 dodano pytanie i odpowiedź dla Wykonawcy.
W dniu 19.06.2020 dodano pytanie i odpowiedź dla Wykonawcy.
W dniu 19.06.2020 dodano pytanie i odpowiedź dla Wykonawcy.
W dniu 22.06.2020 dodano pytanie i odpowiedź dla Wykonawcy.
W dniu 24.06.2020 dodano pytanie i odpowiedź dla Wykonawcy.
W dniu 25.06.2020 dodano pytanie i odpowiedź dla Wykonawcy.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o., ul. Świdnicka 9, 58 – 140 Jaworzyna Śląska, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 01.07.2020 do godz. 12:00
2. W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym oraz faktem, że Zakład jest nieczynny dla interesantów, ofertę należy złożyć po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami sekretariatu. Numer telefonu: 74 637 98 30 oraz stosowna informacja będą widoczne na tablicy umieszczonej na bramie Zakładu.
3. Ofertę należy dostarczyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o.
Ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska
Oferta w postępowaniu na roboty budowlane pn.:
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PASTUCHOWIE”

Nie otwierać przed dniem: 01.07.2020 godz. 12:15
Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

W przypadku złożenia oferty przy pomocy poczty lub firmy kurierskiej za skuteczne jej złożenie Zamawiający uzna wpływ oferty do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a nie pieczęć operatora pocztowego (firmy kurierskiej) z datą nadania oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Kowalewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74 637 9839, 669 997 515

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie o długości 7 388,5 m.

Zadanie obejmuje wykonanie następujących robót:

Projektowany system kanalizacji sanitarnej będzie systemem grawitacyjno - ciśnieniowym. Kanalizacja grawitacyjna doprowadzającą ścieki sanitarne do tłoczni zlokalizowanej w miejscowości Pastuchów, z której ścieki tłoczone będą do kanału przesyłowego należącego do oczyszczalni ścieków w Żarowie.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej z odcinkami w granicach posesji w większości zakończonych studzienką na posesji, posadowienie i montaż zbiornika tłoczni sieciowej ścieków wraz z zasileniem w energię elektryczną oraz szafą sterowniczą, zagospodarowanie terenu wokół tłoczni.
Sieć kanalizacyjną grawitacyjną przewidziano z rur PVC-U kanalizacyjnych o średnicach: Ø200 i Ø160 o łącznej długości 6 002,4 m. Kanalizację ciśnieniową przewidziano z rur PEHD 100.SDR17.PN10 o średnicy Ø125 o długości 1 386,1 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
W nawiązaniu do użytych w specyfikacji nazw własnych materiałów i urządzeń Zamawiający informuje, że:
- wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca ich pochodzenia i producenta, a służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania,
- dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.
Dotyczy to wszystkich materiałów i urządzeń występujących w dokumentacji projektowej pod nazwami własnymi.

UWAGA:
Wszelkie załączniki do niniejszego ogłoszenia:
1. Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2. załączniki do Instrukcji dla Wykonawców
3. wzór umowy
4. dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami
znajdują się na stronie internetowej www.zukjaworzyna.pl w zakładce PRZETARGI w pozycji „Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie”.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: świdnicki Miejscowość: Pastuchów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja Projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie"

UWAGA:
Wszelkie załączniki do niniejszego ogłoszenia:
1. Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2. załączniki do Instrukcji dla Wykonawców
3. wzór umowy
4. dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami
znajdują się na stronie internetowej www.zukjaworzyna.pl w zakładce PRZETARGI w pozycji „Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie o długości 7 388,5 m.

Zadanie obejmuje wykonanie następujących robót:

Projektowany system kanalizacji sanitarnej będzie systemem grawitacyjno - ciśnieniowym. Kanalizacja grawitacyjna doprowadzającą ścieki sanitarne do tłoczni zlokalizowanej w miejscowości Pastuchów, z której ścieki tłoczone będą do kanału przesyłowego należącego do oczyszczalni ścieków w Żarowie.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej z odcinkami w granicach posesji w większości zakończonych studzienką na posesji, posadowienie i montaż zbiornika tłoczni sieciowej ścieków wraz z zasileniem w energię elektryczną oraz szafą sterowniczą, zagospodarowanie terenu wokół tłoczni.
Sieć kanalizacyjną grawitacyjną przewidziano z rur PVC-U kanalizacyjnych o średnicach: Ø200 i Ø160 o łącznej długości 6 002,4 m. Kanalizację ciśnieniową przewidziano z rur PEHD 100.SDR17.PN10 o średnicy Ø125 o długości 1 386,1 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
W nawiązaniu do użytych w specyfikacji nazw własnych materiałów i urządzeń Zamawiający informuje, że:
- wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca ich pochodzenia i producenta, a służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania,
- dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.
Dotyczy to wszystkich materiałów i urządzeń występujących w dokumentacji projektowej pod nazwami własnymi.

UWAGA:
Wszelkie załączniki do niniejszego ogłoszenia:
1. Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2. załączniki do Instrukcji dla Wykonawców
3. wzór umowy
4. dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami
znajdują się na stronie internetowej www.zukjaworzyna.pl w zakładce PRZETARGI w pozycji „Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie”.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

• 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
• 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
• 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
• 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
• 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia do dnia 31.05.2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej będzie uznany za spełniony, jeżeli:
Wykonawca wykaże (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie w wykonaniu robót razem lub osobno przez każdego z nich ) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej:
1 zadanie polegające na wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości minimum 5,000 km i średnicy minimum DN 200,
1 zadanie polegające na wybudowaniu sieci ciśnieniowej wraz z budową przepompowni lub tłoczni ścieków.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca będzie dysponował do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następującymi osobami i przekaże Zamawiającemu informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy):
(1) Kierownik Budowy – winien spełniać następujące wymagania:
• posiadanie od co najmniej pięciu (5) lat uprawnień budowlanych oraz pełnienie w tym czasie funkcji Kierownika Budowy na co najmniej jednej zakończonej inwestycji z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 5,000 km oraz budowy tłoczni lub przepompowni.
• posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi - muszą mieć charakter uprawnień bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.2170) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;
(2) Kierownik robót elektrycznych – winien spełniać następujące wymagania:
• posiadanie od co najmniej 5 lat uprawnień budowlanych, oraz pełnienie w tym czasie funkcji Kierownika robót elektrycznych co najmniej na jednej zakończonej inwestycji z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy tłoczni lub przepompowni.
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi muszą mieć charakter uprawnień w specjalności elektrycznej urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.2170) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;
(3) Kierownik robót drogowych – winien spełniać następujące wymagania:
• posiadanie od co najmniej 5 lat uprawnień budowlanych, oraz pełnienie w tym czasie funkcji Kierownika robót drogowych na co najmniej dwóch zakończonych robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji drogi o nawierzchni utwardzonej (np. mineralno-bitumicznej).
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi muszą mieć charakter uprawnień bez ograniczeń w specjalności drogowej, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.2170) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku):
a) posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 1.000.000 PLN lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1.000.000 PLN.
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie warunku, ale oceniane będzie łączne spełnienie niniejszego warunku)
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 2.000.000 PLN.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę a w przypadku jej braku - inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Dodatkowe warunki

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 zł).

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany warunków umownych mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami:
1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
 wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy;
 przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;
 powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień robót dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;
 pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy;
2) zmiana wynagrodzenia w przypadku uznania przez strony zasadności wykonania robót dodatkowych;
3) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych i innych danych identyfikacyjnych;
4) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;
5) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6) zmniejszenie wysokości wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze - istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;
7) zmiana wynagrodzenia w zakresie stawki VAT, jeśli nastąpi zmiana obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

L.p. Kryterium Waga procentowa Maksymalna możliwa do otrzymania ilość punktów za dane kryterium
1. Cena (C) 90% 90 punktów
2. Okres gwarancji 10 % 10 punktów

3. W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = (Cmin / Ci) x Max (C),

gdzie:
Pi(C) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (C) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”.

4. W przypadku kryterium „Okres gwarancji” oferta otrzyma ilość punktów w zależności od zaproponowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości zgodnie z tabelą poniżej, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 3 lata.

Okres gwarancji powinien zostać podany w pełnych latach, przy czym Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji równy lub dłuższy, niż 5 lat otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 10.

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 3 letni okres gwarancji jakości zgodnie z zapisami zawartymi we „wzorze umowy” (części II SIWZ).

Okres gwarancji (G) Ilość punktów Pi(G)
3 lata 0
4 lata 5
5 lat i więcej 10

Pi(G) – ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „okres gwarancji”

5. Ocena punktowa oferty Pi będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z sumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria:
Pi = Pi (C) + Pi (G).
6. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów Pi, wynikającą ze zsumowania ilości punktów otrzymanych za poszczególne kryteria.
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Wykonawca, wezwany przez Zamawiającego do wyjaśnienia jej zastosowania, nie spełnił warunków określonych w art. 90 Ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału o udzielenie zamówienia,
e) zawiera błędy w wyliczeniu ceny, a wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, ,
f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
h) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Świdnicka 9

58-140 Jaworzyna Śląska

dolnośląskie , świdnicki

Numer telefonu

074/8588178

Fax

074/8588218

NIP

8840007913

Tytuł projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0229/17-00
Liczba wyświetleń: 180