Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE w zakresie wykonania prac objętych Zadaniem nr 1 i Zadaniem nr 2 w ramach projektu "Ośrodek Balneoterapeutyczny BESKID w Piwnicznej-Zdroju: rozwój infrastruktury fizjoterapeutycznej bazującej na lokalnych surowcach leczniczych".

Data publikacji: 23.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-07-2020

Numer ogłoszenia

1249659

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie składania ofert - do dnia 09 lipca 2020 roku - do godz. 12.00 (o terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do biura Zamawiającego);.
2. Ofertę należy dostarczyć osobiście, kurierem lub drogą pocztową do biura Zamawiającego ; biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00) - adres biura: 31-571 Kraków ul.Stanisława Lema nr 32 / G2 (parter - lokal frontowy) tel kontaktowy do biura: 12-4213454.
3. Oferta powinna być napisana w sposób czytelny w języku polskim; wszelkie zmiany w treści oferty powinny być podpisane.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy wynikającą z rejestru bądź ewidencji lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej Notarialnie);
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany zapytania ofertowego, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. W przypadku unieważnienia postępowania - Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na Zadanie nr 1 (w całości) i/lub Zadanie nr 2 (w całości) .
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane Zadanie. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na dane Zadanie , oferty danego Wykonawcy zostaną odrzucone.
8. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Grzegorz Pacut

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

012-4213454 , 608610000

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest
a) Zadanie nr 1:
Wykonanie prac ogólnobudowlanych, wykończeniowych i adaptacyjnych części pomieszczeń istniejącego D.W. BESKID położonego w miejscowości Piwniczna-Zdrój (33-350) przy ul.Zagrody nr 8 na Ośrodek Przyrodoleczniczo-Balneoterapeutyczny;
b) Zadanie nr 2 :
Wykonanie prac instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych, budowa tężni zewnętrznej oraz zakup wraz z dostawą elementów wyposażenia związanych z przebudową i adaptacją części pomieszczeń istniejącego D.W. BESKID położonego w miejscowości Piwniczna-Zdrój (33-350) przy ul.Zagrody nr 8 na Ośrodek Przyrodoleczniczo-Balneoterapeutyczny.

Powyżej opisane prace wykonywane będą na kondygnacji przyziemia, parteru i 1-go piętra. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części pomieszczeń D.W.BESKID wraz z wykończeniem oraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele ośrodka balneoterapeutycznego z pomieszczeniami towarzyszącymi, wraz z instalacjami wewnętrznymi, rozbudową o zadaszoną część basenową, dostosowaniem pod względem p.poż. części adaptowanej, budową szybu windowego wraz z windą, a także wraz z budową obiektów gastronomicznych zewnętrznych (szałas kuchni regionalnej) oraz modernizacją i adaptacją wiaty, a także budową zewnętrznej tężni, oraz zakup i dostawa elementów wyposażenia.

KOMPLETNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK NR 7 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOSTĘPNA JEST W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO: http://www.beskid.pl/zapytanie-ofertowe-na-zadanie-nr-1-i-zadanie-nr-2

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowosądecki Miejscowość: Piwniczna-Zdrój

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Wykonawcy (Wykonawców) dla realizacji prac objętych Zadaniem nr 1 i Zadaniem nr 2 :
a) Zadanie nr 1:
Wykonanie prac ogólnobudowlanych, wykończeniowych i adaptacyjnych części pomieszczeń istniejącego D.W. BESKID położonego w miejscowości Piwniczna-Zdrój (33-350) przy ul.Zagrody nr 8 na Ośrodek Przyrodoleczniczo-Balneoterapeutyczny;
b) Zadanie nr 2 :
Wykonanie prac instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych, budowa tężni zewnętrznej oraz zakup wraz z dostawą elementów wyposażenia związanych z przebudową i adaptacją części pomieszczeń istniejącego D.W. BESKID położonego w miejscowości Piwniczna-Zdrój (33-350) przy ul.Zagrody nr 8 na Ośrodek Przyrodoleczniczo-Balneoterapeutyczny.

Przedmiot zamówienia

OGÓLNY ZAKRES ROBÓT ZADANIA nr 1 obejmuje:
PRACE BUDOWLANE:
a) wykonanie elementów żelbetowych, nośnych żelbetowych, wykonanie niezbędnych napraw elementów konstrukcyjnych;
b) budowa ścian działowych, belek i nadproży w systemie g-k;
c) roboty murowe;
d) podbicia fundamentów i podkłady podłogowe;
e) wykonanie posadzek;
f) budowa części basenowej wraz z pomieszczeniami technicznymi (basen mineralny rekreacyjno-terapeutyczny wraz z zadaszeniem) UWAGA! dotyczy: wykonania prac ziemnych koniecznych do wykonania części basenowej, żelbetowej niecki basenu, żelbetowego zadaszenia nad częścią basenową; nie dotyczy: wykończenia basenu oraz wyposażenia w urządzenia techniki basenowej;
g) zadaszenie szklane części basenowej;
h) wykonanie tarasu nad częścią basenową wraz z wykończeniem i balustradą;
i) wykonanie elewacji w części basenowej;
j) wykonanie prac towarzyszących budowie windy i szybu windowego, tj.: przebicia przez stropy, pogłębienie na podszybie oraz obudowa szybu ścianką GK o odporności ogniowej REI 120;
PRACE WYKOŃCZENIOWE:
a) Wykonanie tynków wewnętrznych na oraz wykonanie gładzi;
b) Malowanie ścian/wykonanie okładzin ceramicznych/tapetowanie;
c) Obróbki wokół wszystkich okien i drzwi we wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem;
d) Montaż okładzin ściennych;
e) Wykonanie zabudowy elementów instalacyjnych z płyt g-k p.poż;
f) Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych;
g) Wykonanie posadzek z wykładziny;
h) Wykonanie sufitów podwieszanych;
i) Zakup dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz przeszkleń stałych;
PRACE TOWARZYSZĄCE:
a) budowa obiektów gastronomicznych zewnętrznych (szałas kuchni regionalnej) oraz modernizacja i adaptacja wiaty;
b) budowa stalowego szybu windowego wraz zakupem i dostawą oraz montażem urządzeń dźwigowych i wykonaniem ich zabudowy;
c) zakup, montaż i zabudowa parapetów we wszystkich oknach istniejących, a także nowo założonych;
Wykonawca zapewnia 100% materiału do wykonania wszystkich ww. prac.

OGÓLNY ZAKRES ROBÓT ZADANIA nr 2 obejmuje:
PRACE W ZAKRESIE:
a) wykończenie i wyposażenie basenu mineralnego
b) wykonanie sauny suchej
c) wykonanie sauny parowej/łaźni parowej
d) wykonanie sauny Infrared
e) wykonanie wanny rehabilitacyjnej do hydroterapii i kąpieli mineralnych
f) wykonanie basenu mineralnego jacuzzi o średnicy niecki 2,8-3,0m wraz z instalacjami - basen terapeutyczny z masażami
g) wykonanie groty solnej z wewnętrzną tężnią solankową
h) wykonanie dwóch natrysków w strefie saun
i) zakup, dostawa i montaż urządzeń sanitarno-higienicznych, typu suszarki do rąk (firmy Dyson), dozowniki mydła, dozownik basenowy do dezynfekcji stóp – zgodnie z Dokumentacją projektową;
j) dostosowanie ppoż. części adaptowanej
k) wyposażenie części rehabilitacyjnej
l) wyposażenie medyczne części gabinetowej
m) wykonanie tężni solankowej zewnętrznej
n) wykonanie instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej/klimatyzacji, SAP, oddymiania zgodnie z Dokumentacją projektowa.
Wykonawca zapewnia 100% materiału do wykonania wszystkich ww. prac.

KOMPLETNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK NR 7 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOSTĘPNA JEST W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO: http://www.beskid.pl/zapytanie-ofertowe-na-zadanie-nr-1-i-zadanie-nr-2

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45223200-8 – Roboty konstrukcyjne
45212212-5 – Roboty budowlane w zakresie basenów
45211370-3 – Roboty budowlane w zakresie saun
45212172-2 – Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45232460-4 Roboty sanitarne
45262522-6 Prace murarskie
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45313100-5 Instalowanie wind

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 Układanie stropów podwieszonych
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45431000-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji Zadania nr 1 i Zadania nr 2 wynosi :
najdalej do dnia 30 listopada 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający określił uprawnienia do wykonania określonego Zadania (w podziale na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 ) w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający określił wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania określonego Zadania (w podziale na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 ) w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Wymagane zdolności techniczne lub zawodowe :
a) dla Zadania nr 1 :
- należycie wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną, podobną do przedmiotu zamówienia tj. roboty polegające na wykonaniu robót budowlanych na kwotę co najmniej 1.500.000,- zł. brutto ;
b) dla Zadania nr 2:
- należycie wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 robotę instalacyjno-budowlaną, podobną do przedmiotu zamówienia tj. roboty instalacyjne wod.-kan.,co,cwu,wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczne wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, na kwotę co najmniej 1.500.000,- zł brutto;

Potencjał techniczny

Zamawiający określił niezbędny potencjał techniczny do wykonania określonego Zadania (w podziale na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 ) w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy został szczegółowo określony przez Zamawiający w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający szczegółowo określił kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji w pkt. VIII Zapytania ofertowego.
1. Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:
· cena oferty netto - waga 76 %
· okres gwarancji – waga 24 %
1% = 1 pkt
Punkty oferty zsumowane wg wzoru:
Sof = Cof + Gof
gdzie:
Sof - suma punktów badanej oferty,
Cof - ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena”,
Gof - ilość punktów uzyskanych za kryterium „okres gwarancji”

W kryterium „C of - cena” zostanie zastosowany następujący wzór:
Cof = (Cmin: C) x 76 pkt
gdzie:
Cof - liczba punktów w zakresie tego kryterium,
Cmin - najniższa zaoferowana cena netto, spośród badanych i nieodrzuconych ofert,
C - cena netto badanej oferty,

- Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „cena” – 76 pkt
- Maksymalną ilość punktów w zakresie tego kryterium otrzyma oferta wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę netto.
- Ceny w powyższym wzorze rozumiane są jako ceny netto za realizację całości danego Zadania w ramach przedmiotu zamówienia.
- Ocenie w ramach kryterium „cena” podlegać będzie cena łączna netto dla danego Zadania w ramach przedmiotu zamówienia podana w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

W kryterium „Gof - okres gwarancji” punkty będą przyznawane za gwarancję na roboty budowlane, dostarczony sprzęt, urządzenia i pozostałe wyposażenie, zgodnie z poniższą zasadą:
Wymagany okres gwarancji liczony od daty protokołu odbioru min. 60 miesięcy, max. punktowany okres gwarancji - 96 miesięcy.
60 m-cy – 0 pkt
66 m-cy- 4 pkt
72 m-ce – 8 pkt
78 m-cy – 12 pkt
84 m-ce – 16 pkt
90 m-cy – 20 pkt
96 m-cy – 24 pkt

- Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „okres gwarancji” – 24 pkt
- Maksymalną ilość punktów w zakresie tego kryterium otrzyma oferta wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy oceniany okres gwarancji, czyli 96 miesięcy.
- Zamawiający będzie oceniał okres gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
- Minimalny okres gwarancji – 60 miesięcy.
- Maksymalny oceniany okres gwarancji – 96 miesięcy.
- Jeżeli wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji, to zamawiający przyjmie, że składając ofertę wykonawca oferuje minimalny dopuszczalny okres gwarancji, czyli 60 miesięcy i poprawi omyłkę zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Jeżeli wykonawca poda w ofercie okres gwarancji dłuższy niż oceniany przez zamawiającego (dłuższy niż 96 miesięcy), to Zamawiający obliczy punkty dla maksymalnie punktowanego okresu gwarancji, czyli 96 miesięcy.
- Jeżeli wykonawca poda w ofercie okres gwarancji krótszy niż minimalny wymagany przez zamawiającego, to zamawiający odrzuci taką ofertę jako nie zgodną z zapytaniem ofertowym.
- W przypadku podania okresu gwarancji w niepełnych czteromiesięcznych okresach (1 miesiąc = 30 dni) to zamawiający poprawi omyłkę zaokrąglając termin do pełnego, rozpoczętego czteromiesięcznego okresu i poprawi omyłkę jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty jednocześnie występując o wyrażenie zgody na poprawienie ww. omyłki.
- Ocenie w ramach kryterium „okres gwarancji” podlegać okres podany w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Oferta z najwyższą ilością punktów w zakresie ww. kryteriów i spełniająca pozostałe wymagania zamawiającego zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

Wykluczenia

Ewentualne wykluczenia Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JAN GRZEGORZ PACUT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

Adres

Skawińska 13

31-066 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

48608610000

NIP

6760028869

Tytuł projektu

Ośrodek Balneoterapeutyczny BESKID w Piwnicznej-Zdroju: rozwój infrastruktury fizjoterapeutycznej bazującej na lokalnych surowcach leczniczych

Numer projektu

RPMP.06.03.02-12-0160/18-00
Liczba wyświetleń: 106