Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa polegająca na prowadzeniu specjalistycznych pojazdów ciężarowych, służąca realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023

Data publikacji: 10.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-06-2020

Numer ogłoszenia

1249371

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań
sekretariat

o Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Przez ofertę należy rozumieć całość wymaganej dokumentacji. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie fax-u czy też drogą elektroniczną.
o Ofertę należy sporządzić na papierze firmowym oferenta lub opatrzyć pieczątką firmową.
o Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
o Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, w zabezpieczonym odpowiednio opakowaniu – zaklejona koperta - z czytelnym dopiskiem: „Usługa polegająca na prowadzeniu specjalistycznych pojazdów ciężarowych, służąca realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”. Nie otwierać przed dniem 18 czerwca 2020 r., godz. 9:00”.
o Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy wynika, iż do reprezentowania upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie reprezentujące osoby).
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania Oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie w oryginale podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
o Oświadczenia, o których mowa w Warunkach udziału w postępowaniu i Warunkach wykluczenia z postępowania mogą zostać ujęte w samej treści Oferty lub w postaci załączników do Oferty. W przypadku dołączanych dokumentów do Oferty należy ująć ich nazwy w Ofercie.
o Zamawiający może wezwać jednorazowo w wyznaczonym przez siebie terminie (minimum 2 dni roboczych) do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub uzupełnienia Oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nowaczyk.aneta@open.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Nowaczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

618518627

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. ogłasza postępowanie ofertowe i zwraca się o przedstawienie oferty na kierowcę specjalistycznych pojazdów ciężarowych. Ośrodek planuje zatrudnić jednego kierowcę.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projekt pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023” zakłada zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w ramach Programu profilaktyki raka piersi oraz Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonywanie przez kierowcę usług, polegających na prowadzeniu specjalistycznych pojazdów ciężarowych w poniższym zakresie:
1. Prowadzenie pojazdów specjalistycznych o DMC powyżej 3,5 T.

2. Wyjazdy odbywać się będą we wszystkie dni tygodnia tj. od poniedziałku do niedzieli
z zachowaniem obowiązujących norm czasu pracy.

3. Wyjazdy w soboty i niedzielę i święta będą płatne dodatkowo, odpowiednio:
o soboty +50%,
o niedziele i święta +100%,
ceny oferty tj. wartości brutto w zł za 1 dzień pracy.

Ośrodek planuje zatrudnić jednego kierowcę.

Kod CPV

98000000-3

Nazwa kodu CPV

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie świadczona od momentu podpisania umowy z wykonawcą do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne lub podmioty, które:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent przedstawi, że wykonywał usługi, polegające na prowadzeniu pojazdów o DMC powyżej 3,5 T przez okres minimum 5 lat.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu, zaświadczenie lub kopię umowy.
2. Posiadają lub dysponują osobami posiadającymi prawo jazdy kategorii C.
Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent przedstawi, ksero prawa jazdy kierowcy poświadczone za zgodność z oryginałem.
3. Prowadzą działalność gospodarczą lub będą świadczyć usługi na podstawie umowy - zlecenia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając,
w tym celu wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów dokonana zostanie na zasadzie „spełnia - nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania.
Zamawiający nie przewiduje wadium.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne lub podmioty, które:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent przedstawi, że wykonywał usługi, polegające na prowadzeniu pojazdów o DMC powyżej 3,5 T przez okres minimum 5 lat.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu, zaświadczenie lub kopię umowy.
2. Posiadają lub dysponują osobami posiadającymi prawo jazdy kategorii C.
Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent przedstawi, ksero prawa jazdy kierowcy poświadczone za zgodność z oryginałem.
3. Prowadzą działalność gospodarczą lub będą świadczyć usługi na podstawie umowy - zlecenia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając,
w tym celu wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów dokonana zostanie na zasadzie „spełnia - nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania.
Zamawiający nie przewiduje wadium.

Dodatkowe warunki

o Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji Przedmiotu zamówienia przez Oferenta podwykonawcy, chyba że podwykonawcą będzie podmiot, na którego wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia polega Oferent.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych tj. usługa polegająca na prowadzeniu specjalistycznych pojazdów ciężarowych świadczona będzie kompleksowo przez każdego z kierowców w ramach ofert uznanych za najkorzystniejsze.
o Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego.
o Oferta musi w pełni odpowiadać Zapytaniu ofertowemu, zawierać wszystkie informacje wskazane w Zapytaniu ofertowym i udzielać odpowiedzi na wskazane sprawy.
o Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym ponosi podmiot składający ofertę.
o Umowa/y z wybranym/i wykonawcą/ami, który/rzy złożył/li najkorzystniejszą ofertę, zostanie/ą zawarta/e po pełnym przeprowadzeniu procedury wyboru.
o Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną
na adres: sekretariat@open.poznan.pl nie później niż na 2 (dwa) dni przed terminem złożenia ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do warunku udziału w postępowaniu, zaświadczenie lub kopię umowy, ksero prawa jazdy, oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, Formularz ofertowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i zastosowane wagi:
1. Cena brutto oferty 80%
2. Czas, w jakim wykonawca deklaruje gotowość do podjęcia pracy w przypadku niezaplanowanego wyjazdu 20%
Razem 100%

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach (metodologia liczenia punktów):
1. Cena brutto oferty
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (cena najniższa spośród złożonych ofert / cena z oferty porównywanej) x 100 pkt x 80%
2. Czas, w jakim wykonawca deklaruje gotowość do podjęcia pracy w przypadku niezaplanowanego wyjazdu.
Zamawiający będzie premiował krótszy czas gotowości do podjęcia pracy:
o 1-2,5 godziny - 20 pkt
o 3-5 godzin - 10 pkt
o powyżej 5 godzin - 0 pkt
W postępowaniu ofertowym brane będą pod uwagę jedynie oferty w sposób pełny odpowiadające treści Zapytania ofertowego, tzn. oferta zawierać musi ustosunkowanie się Oferenta do każdego z punktów przedstawionych powyżej.

Wykluczenia

Oferent nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Kazimierza Wielkiego 24/26

61-863 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

+48618518627

Fax

+48618518627

NIP

7831708018

Tytuł projektu

Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023

Numer projektu

RPWP.06.06.01-30-0005/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dariusz Kwitowski zam. 62-025 Kostrzyn, ul. Żeromskiego 17
data wpływu: 12.06.2020 r.
cena: 210,00 zł
Liczba wyświetleń: 73