Strona główna
Logo unii europejskiej

Zadanie 1.3 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki - część 3

Data publikacji: 08.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1249023

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano 18.06.2020r.
Załączono odpowiedzi na pytania nr 1 z 18.06.2020r.

Dodano 23.06.2020r.
- Zmieniono termin składania ofert na: 01.07.2020r. do godz. 10:00.
- Załączono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP pod nr 540109848-N-2020 w dn. 23.06.2020 r.
- Załączono informację o Zmianie nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 23.06.2020r.

- Zmieniono zapisy dotyczące spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w pkt. "Wiedza i doświadczenie", zgodnie ze Zmianą nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

przed zmianą było:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej:
- dwa zakończone zadania, z których każde obejmowało budowę kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej lub deszczowej o długości co najmniej 700m, na terenie miasta (Miasto: jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych, posiadająca prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym odrębnymi przepisami. [źródło definicji - ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1443, z późn. zm.)]);
- jedno zakończone zadanie obejmujące budowę sieciowej pompowni ścieków w technologii studni zapuszczanej wraz z przewodem tłocznym;
- jedno zakończone zadanie, w zakresie którego było wykonanie w technologii bezwykopowej odcinka kanalizacji grawitacyjnej w rurze stalowej osłonowej o średnicy rury stalowej co najmniej 323mm i długości nie mniejszej niż 40 m na głębokości nie mniejszej niż 2,5m pod drogą krajową lub wojewódzką z utrzymaniem ciągłości ruchu;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.

po zmianie jest:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej:
- dwa zakończone zadania, z których każde obejmowało budowę kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej lub deszczowej o długości co najmniej 700m, na terenie miasta (Miasto: jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych, posiadająca prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym odrębnymi przepisami. [źródło definicji - ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1443, z późn. zm.)]);
- jedno zakończone zadanie obejmujące budowę sieciowej pompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym;
- jedno zakończone zadanie, w zakresie którego było wykonanie w technologii bezwykopowej odcinka kanalizacji grawitacyjnej w rurze stalowej osłonowej o średnicy rury stalowej co najmniej 323mm i długości nie mniejszej niż 40 m na głębokości nie mniejszej niż 2,5m pod drogą krajową lub wojewódzką z utrzymaniem ciągłości ruchu;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.

Dodano 23.06.2020r.
Załączono odpowiedzi na pytania nr 2 z 23.06.2020r.

Dodano 25.06.2020r.
Załączono odpowiedzi na pytania nr 3 z 25.06.2020r.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać na adres:
Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 30
05-270 Marki
w terminie do 01.07.2020 r. do godz. 10:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Mirecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 771 46 93

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L=1313,6 m, w tym: 874,0m kanalizacji grawitacyjnej, 439,6m kanalizacji ciśnieniowej i przewodów tłocznych, jedna sieciowa pompownia ścieków, 12 kpl. przydomowych pompowni ścieków.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: wołomiński Miejscowość: Marki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap III

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L=1313,6 m, w tym: 874,0m kanalizacji grawitacyjnej, 439,6m kanalizacji ciśnieniowej i przewodów tłocznych, jedna sieciowa pompownia ścieków, 12 kpl. przydomowych pompowni ścieków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie 3.1, 3.2 i 3.3 SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego:
www.wodociagmarecki.pl
(postępowanie nr 3/WM/R/20)

Kod CPV

45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

451 110 00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451 112 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451 130 00-2 Roboty na terenie budowy
452 310 00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452 324 00-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452 324 23-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
452 320 00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452 360 00-0 Wyrównywanie terenu
452 330 00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
453 110 00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453 170 00-2 Inne instalacje elektryczne
713 550 00-1 Usługi pomiarowe
713 540 00-4 Usługi sporządzania map

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się na 8 miesięcy licząc od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że:
a) Wykonawca dokona zamówienia pompowni przydomowych w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy, potwierdzając zamawiającemu fakt i datę złożonego zamówienia, a do robót budowlano-montażowych przystąpi niezwłocznie po uzyskaniu zbiorników pompowni; wymóg ten winien znaleźć odzwierciedlenie w przedłożonym harmonogramie rzeczowo-finansowym,
b) wykonanie robót budowlanych i przekazanie dokumentacji powykonawczej (bez inwentaryzacji geodezyjnej) nastąpi nie później niż w terminie 7 miesięcy licząc od daty podpisania Umowy.
c) przekazanie kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nastąpi nie później niż w terminie 8 miesięcy licząc od daty podpisania Umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej:
- dwa zakończone zadania, z których każde obejmowało budowę kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej lub deszczowej o długości co najmniej 700m, na terenie miasta (Miasto: jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych, posiadająca prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym odrębnymi przepisami. [źródło definicji - ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1443, z późn. zm.)]);
- jedno zakończone zadanie obejmujące budowę sieciowej pompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym;
- jedno zakończone zadanie, w zakresie którego było wykonanie w technologii bezwykopowej odcinka kanalizacji grawitacyjnej w rurze stalowej osłonowej o średnicy rury stalowej co najmniej 323mm i długości nie mniejszej niż 40 m na głębokości nie mniejszej niż 2,5m pod drogą krajową lub wojewódzką z utrzymaniem ciągłości ruchu;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie:
i) Kierownik Budowy – powinien spełniać następujące wymagania:
- w okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika budowy przy realizacji:
• co najmniej jednego zakończonego zadania, które obejmowało budowę kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej lub deszczowej o długości co najmniej 700m, na terenie miasta (Miasto: jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych, posiadająca prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym odrębnymi przepisami. [źródło definicji - ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1443, z późn. zm.)])
• co najmniej jednego zakończonego zadania, w którego zakresie była budowa sieciowej pompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym;
- posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie budowy sieci i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z prawem polskim;
ii) Kierownik Robót Sanitarnych – powinien spełniać następujące wymagania:
- w okresie ostatnich 5lat pełnił funkcję kierownika robót sanitarnych lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zamówienia na roboty budowlane, w którego zakresie była budowa kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej), o łącznej długości kanalizacji grawitacyjnej w wykazanych zamówieniach nie mniejszej niż 700 m;
- posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy sieci i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z prawem polskim;
iii) Kierownik Robót Elektrycznych – powinien spełniać następujące wymagania:
- w okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych przy minimum jednym zakończonym zamówieniu na roboty budowlane z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
- posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z prawem polskim;

Zamawiający wymaga, aby osoby wymienione w pkt. od i) do iii) władały językiem polskim przynajmniej w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie, w innym przypadku Wykonawca zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca powinien zobowiązać się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego;

W przypadku dysponowania osobą będącą obywatelem państw członkowskich, tj. Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U z 2016r., poz. 65 z późn. zm.).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wyrażającą się w kwocie minimum 1000000 zł (słownie: jeden milion złotych).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Dodatkowe warunki

Warunki zostały określone w Tomie 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Tom 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w Tomie 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Wzór Umowy, w pkt. 31 Zmiana Umowy.
Tom 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Wzór Umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy znajduje się w Sekcji III w pkt. III.3), III.4), III.5) i III.7 Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w tym m.in. kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji ciśnieniowej, przewodów tłocznych, przydomowych pompowni ścieków, sieciowej pompowni ścieków, montaż elementów sieciowej pompowni ścieków i przydomowych pompowni ścieków, rozbiórka nawierzchni oraz odtworzenie nawierzchni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Wielkość zamówień stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości całkowitej zamówienia podstawowego. Przedmiotowe roboty zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - znaczenie: 80%
Gwarancja i rękojmia - znaczenie: 20%

Wykluczenia

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WODOCIĄG MARECKI SP. Z O.O.

Adres

Stefana Żeromskiego 30

05-270 Marki

mazowieckie , wołomiński

Numer telefonu

22 771 46 93

Fax

22 771 46 93

NIP

1250965408

Tytuł projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap III

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0024/17-00
Liczba wyświetleń: 107