Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów biurowych na lata 2020-2021 na potrzeby realizacji przez Zamawiającego projektu pn. "Rozbudowa gospdoarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice".

Data publikacji: 17.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1249002

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 01.07.2020 r. (środa) do godz. 09:00
- na piśmie w Biurze Obsługi Klienta "WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE" Sp. z o.o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice
- lub e-mail: jrp@wodociagi-niepolomice.pl (oferta przesłana drogą elektroniczną ma mieć formę skanu z podpisem osoby odpowiedzialnej).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jrp@wodociagi-niepolomice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gaj

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 281-16-62

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych został opisany w "Arkuszu wyceny-opis" - stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Właściwie wyceniony "Arkusz wyceny" będzie stanowił podstawę do określenia oferowanej cenny brutto za przedmiot zamówienia. "Arkusz wyceny" będący załącznikiem do oferty Wykonawcy stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Materiały biurowe będą każdorazowo dostarczane na koszt Wykonawcy do siedziby Spółki tj. ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice w godzinach od 7:00 do 14:00.
4. Dane ilościowe zawarte w "Arkuszu wyceny-opis" mają charakter szacunkowy, stanowią górną granicę ilości zamówienia i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zamawianych artykułów przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych między pozycjami w "Arkuszu wyceny-opis", w przypadku zaistnienia takich potrzeb pod warunkiem , iż przesunięcia te nie przekroczą łącznej ceny ofertowej.
6.Liczba poszczególnych artykułów w każdym asortymencie, będzie określana w składanym droga mailową zamówieniu. Towar dostarczany będzie do Zamawiającego sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy na koszt Wykonawcy, jeden raz w miesiącu w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy materiałów biurowych fabrycznie nowych, przy czym pod pojęciem "fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych ani nieprefabrykowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, symbolem produktu i terminu przydatności do użytku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wielicki Miejscowość: Niepołomice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa materiałów biurowych w latach 2020-2021 na potrzeby realizacji przez Zamawiającego projektu pn. "Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice".

Przedmiot zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych został opisany w "Arkuszu wyceny-opis" - stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Właściwie wyceniony "Arkusz wyceny" będzie stanowił podstawę do określenia oferowanej cenny brutto za przedmiot zamówienia. "Arkusz wyceny" będący załącznikiem do oferty Wykonawcy stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Materiały biurowe będą każdorazowo dostarczane na koszt Wykonawcy do siedziby Spółki tj. ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice w godzinach od 7:00 do 14:00.
4. Dane ilościowe zawarte w "Arkuszu wyceny-opis" mają charakter szacunkowy, stanowią górną granicę ilości zamówienia i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zamawianych artykułów przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych między pozycjami w "Arkuszu wyceny-opis", w przypadku zaistnienia takich potrzeb pod warunkiem , iż przesunięcia te nie przekroczą łącznej ceny ofertowej.
6.Liczba poszczególnych artykułów w każdym asortymencie, będzie określana w składanym droga mailową zamówieniu. Towar dostarczany będzie do Zamawiającego sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy na koszt Wykonawcy, jeden raz w miesiącu w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy materiałów biurowych fabrycznie nowych, przy czym pod pojęciem "fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych ani nieprefabrykowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, symbolem produktu i terminu przydatności do użytku.

Kod CPV

30192000-1

Nazwa kodu CPV

Wyroby biurowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie przewidziano zamówień dodatkowych.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania do 31.12.2021 r.
2. Rozliczenie należności za przedmiot umowy następować będzie fakturą wystawioną po odbiorze przedmiotu zamówienia za faktycznie zrealizowaną w danym miesiącu dostawę.
3. Płatność będzie następować przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

1.Zmiana postanowień zawartej umowy jest możliwa w przypadku:
a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w "Arkuszu wyceny" stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej umowy, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku.
b) pojawianiem się na rynku materiałów nowszej generacji, które Wykonawca może dostarczyć w takiej samej cenie.
2. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy w zakresie: wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
3. Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń woli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Strony mogą dokonać istotnych zmian umowy w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia - w zakresie odpowiadającym wpływowi zmiany przepisu na przedmiot umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

A: Cena - waga 100% (podpisana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz musi być ceną ryczałtową, niezmienna przez cały okres realizacji zlecenia).
Sposób obliczenia ceny:
Kryterium Wzór:
Cena (A) Liczba punktów (A) = (Cmin/Cof)*100*waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta spełniająca wszystkie podstawowe wymagania oraz z największą liczbą punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE" SP. Z O. O.

Adres

Droga Królewska 27

32-005 Niepołomice

małopolskie , wielicki

Numer telefonu

12 2811662

Fax

122812423

NIP

6832044382

Tytuł projektu

ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0097/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LOBOS Sp. z o.o., ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków,
data złożenia oferty: 29.06.2020 r. cena netto 2 044,76 zł, brutto: 2 515,05 zł
Liczba wyświetleń: 93