Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na terenie zamkniętym PKP, w m. Adamów-Kolonia, gm. Golina

Data publikacji: 16.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1248982

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w postaci skanu podpisanych dokumentów w formacie PDF na adres e-mail sekretariat@zuwkonin.pl, lub w formie pisemnej, papierowej, na adres Zamawiającego tj. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin (sekretariat), do 1 lipca 2020 r. do godz. 10:00.
2. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
3. Ofertę w formie elektronicznej uznaje się za złożoną w terminie, jeśli przed upływem w/w terminu dotrze ona do Zamawiającego, tzn. że będzie miał on możliwość zapoznania się w tym terminie z jej treścią – Zamawiający informuje, że ryzyko utrudnień technicznych w związku z wysłaniem wiadomości e-mail ponosi Wykonawca, dlatego zaleca się wysłanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem i potwierdzenie jej dostarczenia do Zamawiającego. Wysyłając ofertę, Wykonawca powinien nadać wiadomości e-mail tytuł: „OFERTA na Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na terenie zamkniętym PKP, w m. Adamów – Kolonia, gm. Golina”.
4. W przypadku ofert składanych w formie pisemnej, papierowej, oferta musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego przed w/w terminem. Istotna jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie, oznaczonej nazwą Wykonawcy oraz napisem: „OFERTA na Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na terenie zamkniętym PKP, w m. Adamów – Kolonia, gm. Golina”.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
6. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Wiadomość e-mail lub kopertę zawierającą zmienioną ofertę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.
7. Wycofanie należy złożyć według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.
8. Ofertę złożoną po terminie pozostawia się bez dokonywania jej oceny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zuwkonin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Miastkowski - e-mail: jerzy.miastkowski@zuwkonin.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 63 242 88 53

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na terenie zamkniętym PKP, w m. Adamów – Kolonia, gm. Golina

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: koniński Miejscowość: Gmina Golina

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na terenie zamkniętym PKP, w m. Adamów – Kolonia, gm. Golina

Przedmiot zamówienia

1. W ramach inwestycji planowana jest budowa:
a. Kanalizacji ciśnieniowej
Kanalizację sanitarną ciśnieniową należy wykonać z rur PE 110 mm na odcinku L=34 m od pkt. W-1 do pkt. W-2, przechodzącym przez teren działki nr 169 obręb 0002, Adamów – Kolonia gm. Golina posiadającej status terenu zamkniętego PKP.
Na trasie kanalizacji ciśnieniowej należy wykonać przejście przez linię kolejową WARSZAWA – KUNOWICE km. 215.75 – 216.00. Przejścia poprzeczne kanalizacji ciśnieniowej PE 110 przez torowiska należy wykonać metodą przewiertu poziomego z zastosowaniem stalowej rury przewiertowej DN 200 mm o długości L=34mb; wyprowadzenie rury przewiertowej od osi główki szyny kolejowej po obu stronach 13/15 m; zagłębienie sieci kanalizacji ciśnieniowej pod torowiskiem min. 1,5 m od powierzchni główki szyny kolejowej od wierzchu rury przewiertowej.
b. Kanalizacji grawitacyjnej
Kanalizację sanitarną grawitacyjną należy wykonać z rur PVC 200/1600 mm, prowadzona będzie od pkt. SP14 do pkt. A nr działki 86/2 obręb 0002, Adamów – Kolonia gm. Golina posiadającej status terenu zamkniętego PKP. Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm: L=187mb oraz 2 przyłącza PVC 160mm o łącznej długości L=3,5m.
Przejścia przez działki 169 i 86/2 należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie.
2. Na istniejących działkach nie planuje się żadnych zmian urządzeń budowlanych związanych z obiektami, układami komunikacyjnymi wraz z parametrami technicznymi dróg pożarowych, ukształtowania terenu zieleni i sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.
3. Przez teren planowanej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na terenie zamkniętym PKP przebiega istniejąca sieć wodociągowa 110 mm, kabel zasilający oświetlenie zewnętrzne przejazdu i kable urządzeń PKP.
Przed przystąpieniem do robót przewiduje się wykonanie próbnych przekopów ręcznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejących urządzeń podziemnych i miejsc skrzyżowania z planowaną kanalizacją ciśnieniową w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
Prace należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli PKP, zgodnie z treścią zawartych uzgodnień przebiegu trasy planowanej sieci kanalizacji sanitarnej z właścicielami i zarządcami istniejących sieci.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa, którą można również pobrać pod adresem https://drive.google.com/drive/folders/1eHvM7DOCv5usHifYMWEtJdkwzLnAKGFB?usp=sharing
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dołączoną dokumentacją techniczną i wydanymi decyzjami administracyjnymi.
6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarte jest odniesienie do znaków towarowych, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza materiały i rozwiązania równoważne, czyli takie, które zagwarantują realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z zapisami Dokumentacji projektowej i dokumentacji technicznej, oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. W takich sytuacjach Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się do Zamawiającego na piśmie, w odpowiednim czasie, wraz z pełną dokumentacją celem przeprowadzenia weryfikacji przez Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji na proponowane rozwiązania.
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca prac dokonał wpięcia wybudowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej od pkt. SP14 do pkt. A nr działki 86/2 obręb 0002, Adamów – Kolonia gm. Golina posiadającej status terenu zamkniętego PKP do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu i pod nadzorem firmy KANWOD Wiesław Tarczyński, ul Bukowa 13, Węglew 62-590 Golina, który wykonał tę sieć w latach 2019-2020 w ramach projektu Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI.

Kod CPV

45200000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45232410-9 Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232420-2 Roboty w zakresie ścieków
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2020 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań

Wiedza i doświadczenie

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w technologii bezwykopowej, realizowanej pod nadzorem PKP, o długości co najmniej 0,03 km (30 m) lub o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie następującymi osobami, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, które Wykonawca oddeleguje do realizacji Umowy:
- co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji przez jedną osobę. W takiej sytuacji osoba taka musi posiadać uprawnienia wymagane dla obu funkcji.
Osoby, o których mowa powyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający zobligowany jest do wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem. W szczególności zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł.

Dodatkowe warunki

1. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. Podmioty składające ofertę wspólnie są zobowiązane udzielić pełnomocnictwa osobie (osobom), która uprawniona będzie do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania oraz do zawarcia Umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przyjmują solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z zasobów podmiotów trzecich w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 złotych
Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach tj. pieniądz, poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać zobowiązanie gwaranta do wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy, jeśli nastąpi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
a. Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie,
b. Zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony przez BZ WBK O/Konin, o numerze: 61 1090 1199 0000 0000 1900 2760. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument gwarancyjny lub poręczenie należy dostarczyć do Zamawiającego (sekretariat) przed terminem składania ofert,
w oryginale, a kopię dokumentu załączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza także przesłanie wadium w oryginale w formie elektronicznej.
Zamawiający zwraca wadium po podpisaniu Umowy z wybranym Wykonawcą lub unieważnieniu Postępowania.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w sytuacjach opisach w ust. 2 powyżej.
4. Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1)zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na:
a)wystąpienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą Stron, które nastąpiło po podpisaniu Umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako powódź, pożar, inne klęski żywiołowe,
b)wystąpienie długotrwałego załamania warunków atmosferycznych, opadów utrzymujących się przez okres dłuższy niż 5 dni w sposób ciągły lub spadku temperatur poniżej -10oC utrzymującego się przez okres dłuższy niż 5 dni; fakt ten musi być potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,
c)zmianę istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy,
d)działania lub zaniechania organów administracji państwowej lub samorządowej:
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, opinii itp.,
- odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn innych, niż zawinione przez Wykonawcę,
e)działania lub zaniechania PKP, uniemożliwiające dokonanie niezbędnych uzgodnień i realizację robót w terminie umownym z przyczyn leżących po stronie PKP,
f)aktualizację rozwiązań projektowych z powodu zmiany obowiązujących przepisów, warunków umożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla efektywności przedmiotu Umowy,
g)wystąpienie utrudnień dotyczących niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy warunków archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych czy kolizji z sieciami infrastruktury, o ile utrudniają one lub uniemożliwiają terminowe wykonanie przedmiotu Umowy,
przy czym wydłużenie terminu będzie adekwatne do ilości dni wynikających z przyczyn o których mowa powyżej,
2)zmiana kierownika budowy lub kierownika robót (na inną osobę legitymującą się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem, jak wymagane przez Zamawiającego w Postępowaniu),
3)zmiana wynagrodzenia lub sposobu wykonywania Umowy w zakresie zmian technologicznych spowodowanych:
a)niedostępnością na rynku materiałów wskazanych w Projekcie, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów,
b)pojawieniem się na rynku materiałów nowszej generacji, niewskazanych w Projekcie, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
c)koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w Projekcie w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
4)jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, wówczas wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego określone w Umowie, a także wobec podwykonawców,
przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, o ile podmiot ten spełnia warunki udziału w Postępowaniu,
5)zmiana terminu realizacji Umowy, zawieszenie realizacji Umowy, zmiana sposobu wykonywania przedmiotu Umowy, zmiana zakresu świadczeń lub zmiana wynagrodzenia z uwagi na wystąpienie wpływu COVID-19 lub innej epidemii na należyte wykonanie Umowy, jeśli Strona wnioskująca o zmianę Umowy wykaże, jaki wpływ ma epidemia na wykonywanie Umowy, w szczególności w odniesieniu do:
a)nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą w wykonywaniu Umowy,
b)decyzji wydanych przez służby sanitarne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub innym epidemiom, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
c)poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 lub innym epidemiom,
d)wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,
e)innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania Umowy,
f)okoliczności, o których mowa powyżej, w zakresie, w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
2. Pozostałe przesłanki zmiany Umowy wskazane są we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:
a.dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,
b.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, w tym wskazaniem długości sieci kanalizacyjnej, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy w/w roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania;
c.wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania.
2.Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z Postępowania Wykonawcy zobowiązani są przedstawić:
a. aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie lub wydruk o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b. podpisane przez osoby uprawnione oświadczenie, że Wykonawca nie ma osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Zapytania,
c. podpisane przez osoby uprawnione oświadczenie o braku istnienia wobec Wykonawcy podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt III.5 Zapytania, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do Zapytania.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.a. powyżej, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez Wykonawców, dokumenty określone w pkt 2 powyżej muszą być złożone odrębnie przez każdego z Wykonawców składających wspólną ofertę. Pozostałe warunki Wykonawcy muszą spełniać wspólnie.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji Zapytania w Bazie Konkurencyjności.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny są:
a. Cena (C) – 60%,
b. Termin realizacji zamówienia (T) – 30%.
c. Termin gwarancji (G) – 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a. liczba punktów uzyskanych w kryterium ceny będzie obliczona wg następującego wzoru:
C = (Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert / Cena oferty badanej) x 60

b. liczba punktów uzyskanych w kryterium Termin realizacji zamówienia będzie obliczona wg następującego zasad:
Termin realizacji zamówienia: 130 dni od dnia zawarcia Umowy – 30 pkt
Wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 140 dni od dnia zawarcia Umowy – 15 pkt
Wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 150 dni od dnia zawarcia Umowy – 0 pkt
Wszystkie w/w terminy uwzględniają konieczność i czas ustaleń z PKP, zgodnie z pkt II.5 Zapytania.

c. liczba punktów uzyskanych w kryterium Termin gwarancji będzie obliczona wg następującego wzoru:
G = (Termin gwarancji zaoferowany w ofercie badanej / Najdłuższy zaoferowany Termin gwarancji pośród wszystkich ofert) x 10
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty oferowany Termin gwarancji w pełnych miesiącach.
Jeżeli Wykonawca nie uzupełni pola z okresem gwarancji, Zamawiający uzna, że intencją Wykonawcy było zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji – 36 miesięcy. Oferta z okresem gwarancji krótszym niż 36 miesięcy, będzie podlegała odrzuceniu, jako oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania.
W przypadku oferty z zaoferowanym Terminem gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy, do oceny dla tego kryterium Zamawiający przyjmie wartość 60 miesięcy.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
a. Wykonawców, którzy nie spełnili warunków udziału w postępowaniu;
b. Wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c. Wykonawców, w przypadku których występują okoliczności wskazujące na ich osobowe lub kapitałowe powiązania z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, wskazanymi w pkt XX Zapytania, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Podstawą wykluczenia Wykonawcy mogą być też inne powiązania osobowe lub kapitałowe, jeżeli na skutek tego powiązania dochodzi do naruszenia zasady konkurencyjności.

Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania:
a. Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu
lub spełnia warunki udziału w Postępowaniu;
c. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
d. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu;
e. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
f. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
g. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
i. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.),
ii. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
iii. skarbowe,
iv. którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012, poz. 769);
h. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5 lit g. powyżej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SPÓŁKA Z O.O. W KONINIE

Adres

Nadbrzeżna 6a

62-500 Konin

wielkopolskie , Konin

Numer telefonu

632428853

Fax

632445716

NIP

6651005817

Tytuł projektu

UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN KONIŃSKIEGO OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI

Numer projektu

RPWP.04.03.01-30-0004/17-00
Liczba wyświetleń: 87