Strona główna
Logo unii europejskiej

PROCEDURA WYBORU OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PIELĘGNIARSKIE DLA KLUBU SENIORA w ramach działalności klubów seniora w gm. Ożarów w ramach projektu ”SENIOR NA PLUS”.

Data publikacji: 04.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2020

Numer ogłoszenia

1248586

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ożarowie ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów do dnia 12 czerwca 2020 roku. Do godz. 10.00 bądź mailowo na adres przetargi@ozarow.pl
2. Ofertę należy złożyć w godzinach pracy Zamawiającego od 7-15.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności. Koperta powinna zawierać:
a) nazwę i adres Zamawiającego: Gmina Ożarów, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów
b) oferta w postępowaniu na zadanie: PROCEDURA WYBORU OSÓB PROWADZĄCYCH USŁUGI PIELĘGNIARSKIE część……(wpisać NR części)
Lub na maila przetargi@ozarow.pl – scan oferty papierowej bądź opatrzoną podpisem kwalifikowanym
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@ozarow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Pietras

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

15861137

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących usługi pielęgniarskie dla seniorów w wieku powyżej 60. roku życia z Klubu Seniora, będących Uczestnikami Projektu, Zakres zadań wykonywanych w ramach usługi pielęgniarskiej obejmuje przede wszystkim:
1. Doradztwo w zakresie higieny,
2. Doradztwo w sprawach żywieniowych istotnych dla osób niesamodzielnych, określanie odpowiednich diet,
3. Doradztwo i propagowanie zdrowego stylu życia
4. Współpraca z trenerem zajęć sportowo- ruchowych
5. Prowadzenie obserwacji stanu zdrowia -stan somatyczny i psychiczny
6. Usługi będą realizowane w planowanym okresie: czerwiec 2020 r. – kwiecień 2022 r.
7. Zajęcia realizowane będą w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP w planowanym okresie w formie zajęć grupowych.
8. Przez godzinę zajęć rozumie się godzinę zegarową, tj. 60 min. Zajęcia odbywać się będą przeciętnie raz w tygodniu według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym na każdy miesiąc z góry.
9. Wynagrodzenie zostanie naliczone za faktycznie przepracowane godziny wykonania usługi na podstawie ewidencji liczby godzin świadczenia usługi po każdym zakończonym miesiącu.
10. Zamawiający podzielił zamówienie na części, szczegółowo opisane poniżej niniejszego zapytania i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowość: Ożarów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

wsparcie pielęgniarki dla uczestników projektu w ramach projektu "Senior na plus" w Klubie seniora w Ożarowie

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących usługi pielęgniarskie dla seniorów w wieku powyżej 60. roku życia z Klubu Seniora, będących Uczestnikami Projektu, Zakres zadań wykonywanych w ramach usługi pielęgniarskiej obejmuje przede wszystkim:
1. Doradztwo w zakresie higieny,
2. Doradztwo w sprawach żywieniowych istotnych dla osób niesamodzielnych, określanie odpowiednich diet,
3. Doradztwo i propagowanie zdrowego stylu życia
4. Współpraca z trenerem zajęć sportowo- ruchowych
5. Prowadzenie obserwacji stanu zdrowia -stan somatyczny i psychiczny
6. Usługi będą realizowane w planowanym okresie: czerwiec 2020 r. – kwiecień 2022 r.
7. Zajęcia realizowane będą w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP w planowanym okresie w formie zajęć grupowych.
8. Przez godzinę zajęć rozumie się godzinę zegarową, tj. 60 min. Zajęcia odbywać się będą przeciętnie raz w tygodniu według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym na każdy miesiąc z góry.
9. Wynagrodzenie zostanie naliczone za faktycznie przepracowane godziny wykonania usługi na podstawie ewidencji liczby godzin świadczenia usługi po każdym zakończonym miesiącu.
10. Zamawiający podzielił zamówienie na części, szczegółowo opisane poniżej niniejszego zapytania i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Część I USŁUGI PIELĘGNIARSKIE DLA KLUBU SENIORA w Ożarowie i w Lasocinie
1 h miesięcznie na 1 uczestnika projektu
Liczba uczestników: 32 uczestników projektu (17 uczestników Ożarów, 15 uczestników Lasocin
Ilość godzin:
Umowa zlecenie: 32 UP x 1h x 24mce= 768h
Okres realizacji usługi: 06.2020 r. – 30.04.2022r.
Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz.
16.00 i nie później niż do godz. 20.00- Lasocin
Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz.
8.00 i nie później niż do godz. 16.00- Ożarów
Godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
Część II USŁUGI PIELĘGNIARSKIE DLA KLUBU SENIORA w Pisarach i Jakubowicach
Liczba uczestników: 33 uczestników projektu (15 –Pisary, 18-Jakubowice
Ilość godzin:
Umowa zlecenie: 33 UP x 1h x 24mce= 792h
Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:
Okres realizacji usługi: 06.2020 r. – 30.04.2022r.
Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz.
16.00 i nie później niż do godz. 20.00
Godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji dostaw 06.2020 r. – 30.04.2022
Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. CZĘŚĆ I prowadzenie usług pielęgniarskich w Klubie Seniora w Ożarowie i Lasocinie
Wykształcenie wyższe kierunkowe lub posiadanie dyplomu pielęgniarstwa, minimum 2 letnie doświadczenie w zawodzie
2. CZĘŚĆ II prowadzenie usług pielęgniarskich w Klubie Seniora w Pisary i Jakubowice
Wykształcenie wyższe kierunkowe lub posiadanie dyplomu pielęgniarstwa, minimum 2 letnie doświadczenie w zawodzie

Warunki zmiany umowy

Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
a) przewidujące karę umowną - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę usług
będących przedmiotem niniejszego zapytania w sposób zgodny z postanowieniami
umowy i bez zachowania należytej staranności,
b) zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:
- w przypadku odmowy realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,
- w przypadku uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Zarządzającą
poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części
za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień
umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Harmonogramu realizacji umowy i systemu organizacji wsparcia;
c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom); Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
Zamawiający dla wykonania przedmiotu zamówienia objętego przyszłą umową nie przewiduje możliwości dalszego zlecania całości lub części przedmiotu zamówienia innym osobom/podmiotom, co oznacza że Wykonawcy zobowiązani są do osobistego wykonania umowy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie jest osobą fizyczną – przedmiot zamówienia wykona osoba wskazana imiennie w formularzu ofertowym przez Wykonawcę. W przypadku nagłych przyczyn losowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, uniemożliwiających długotrwałe pełnienie funkcji nauczyciela, Wykonawca zobowiązany jest wskazać do czasowego zastępstwa osobę spełniającą warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania o wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszym niż osoby wskazanej pierwotnie do realizacji zamówienia. Ostateczna decyzja co do możliwości zastępstwa należy do Zamawiającego.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Oferentów nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). W sprawach spornych stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):
Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:
1. Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100
x 90% (maksymalnie 90 punktów)
2. Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie kryterium = tak x 100 x 10% (maksymalnie 10 punktów)
Klauzula społeczna – za które wykonawca otrzyma punkty zgodnie z deklaracją w złożonej ofercie Wykonawca zobowiązanie się:
a) zatrudnić przy wykonaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej o wymaganiach opisanych w warunkach udziału z powiatu realizacji zamówienia na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 tj. z późn. zm.)
b) zatrudnienie, o którym mowa wyżej przy realizacji zamówienia powinno rozpocząć się nie później niż 10 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zatrudnia już bezrobotnego przed dniem złożenia oferty na zasadach opisanych w pkt. a) i zatrudnienie to będzie trwało przez okres realizacji zamówienia to klauzule społeczną należy uznać za spełnioną.
c) W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby bezrobotnej z przyczyn niezależnych od wykonawcy w terminie określonym w pkt. b) i wykonawca złoży oświadczenie o braku ofert pracy osób bezrobotnych posiadających kwalifikacje wskazane w pkt. a). w powiatowym urzędzie pracy albo odpowiednim organie zajmującym się realizacją zadań z zakresu rynku pracy po terminie wskazanym na rozpoczęcie realizacji (po 10 dniu od zawarcia umowy), warunek klauzuli społecznej uznaje się za spełniony
d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zadeklarowanego spełnienia klauzuli społecznej wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości5 tys. zł . z zastrzeżeniem zasad opisanych powyżej gdzie spełnienie tego obowiązku stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
e) w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej zapisy powyższe stosuje się do osoby składającej ofertę i osoba ta musi spełniać warunek na dzień składania oferty. Jeżeli osoba fizyczna nieprowadząca działowość gospodarczą złoży ofertę i nie spełnia klauzuli społecznej to nie otrzyma punktów w tym kryterium.

Wykluczenia

1. Zamawiający wyklucza udział osób, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA OŻARÓW

Adres

Stodolna 1

27-530 Ożarów

świętokrzyskie , opatowski

Numer telefonu

158611137

Fax

158611136

NIP

8631624866

Tytuł projektu

SENIOR NA PLUS

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0063/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta złożona dnia 10.06.2020 Pani Małgorzata Rysiak, os. Wzgórze 43/1, 27-530 Ożarów, na część I za kwotę 50 zł za godzinę
Oferta złożona dnia 12.06.2020 Pani Elżbieta Łodygowska, os. Wzgórze 31/19, 27-530 Ożarów, na część II za kwotę 50 zł za godzinę
Liczba wyświetleń: 170