Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KLUBU SENIORA W MIEJSCOWOŚCI OŻARÓW

Data publikacji: 01.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-06-2020

Numer ogłoszenia

1247969

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ożarowie ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów do dnia 9 czerwca 2020 roku. Do godz. 10.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@ozarow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Pietras

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

15 861 11 137

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (osób prowadzących), które przeprowadzą zajęcia grupowe dla seniorów w wieku powyżej 60. roku życia z Klubu Seniora, będących Uczestnikami Projektu, których celem jest poprawa sprawności fizycznej, umiejętności manualnych, artystycznych oraz aktywizacja i integracja uczestników projektu.
2. Usługi i wszystkie czynności z nimi związane realizowane będą zgodnie z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
3. Usługi będą realizowane w planowanym okresie: czerwiec 2020 r. – marzec 2022 r.
4. Zajęcia realizowane będą w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP w planowanym okresie w formie zajęć grupowych.
5. Przez godzinę zajęć rozumie się godzinę zegarową, tj. 60 min. Zajęcia odbywać się będą przeciętnie raz w tygodniu według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym na każdy miesiąc z góry.
6. Wynagrodzenie zostanie naliczone za faktycznie przepracowane godziny wykonania usługi na podstawie ewidencji liczby godzin świadczenia usługi po każdym zakończonym miesiącu.
7. wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej w postaci: DZIENNIKA ZAJĘĆ, LISTY OBECNOŚCI
8. Zamawiający podzielił zamówienie na części, szczegółowo opisane poniżej niniejszego zapytania i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Część I Osoba prowadząca warsztaty plastyczne z rękodziełem
Zakres tematyczny: Warsztaty plastyczne z rękodziełem, W ramach tych zajęć realizowane są
cele: usprawnianie oraz poprawa sprawności manualnej, rozwijanie aktywności twórczej,
doskonalenie cech, tj. cierpliwość, dokładność, precyzja, stwarzanie możliwości do samorealizacji poprzez środki artystyczne, wyzwolenie spontaniczności
Liczba uczestników: 25 uczestników projektu
Ilość godzin:
Umowa zlecenie: 1 KS x 8h x 24mce= 192h
Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:
1. Ożarów (25osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,
Okres realizacji usługi: 06.2020 r. – 31.03.2022r.
Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz.
10.00 i nie później niż do godz. 20.00
Część II Osoba prowadząca warsztaty kulinarne
Zakres tematyczny: kształtowanie postaw zaradności i umiejętności funkcjonowania w grupie, nabycie umiejętności pracy zespołowej. Uczestnicy nauczą się przygotowywania prostych potraw, deserów, ciast, itp. oraz odpowiedniego przygotowania składników potrzebnych do jej sporządzenia, a także ukształtują w sobie poczucie estetyki oraz higieny podczas przygotowywania posiłków.
Liczba uczestników: 25 uczestników projektu
Ilość godzin:
Umowa zlecenie: 1 KS x 8h x 24mce= 192h
Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:
1. Ożarów (25 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,
Okres realizacji usługi: 06.2020 r. – 31.03.2022r.- szczegółowy termin realizacji zajęć zostanie ustalony z Zamawiającym. Termin realizacji jest uzależniony od stanu epidemii w kraju (COVID-19). Termin realizacji może zostać zmieniony lub wydłużony.
Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz.
10.00 i nie później niż do godz. 20.00
Część III Osoba prowadząca zajęcia sportowo- ruchowe
Zakres tematyczny: Poprawa i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu,
zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu krążenia), usprawnianie ind.
dysfunkcji ruchowych, ćwiczenia w bólach kręgosłupa, a także aktywnie ćwiczą na przyrządach
np. rowerki, piłki, kijki nordic walking.
Liczba uczestników: 25 uczestników projektu
Ilość godzin:
Umowa zlecenie: 3 KS x 8h x 24mce= 192h
Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:
1. Ożarów (25 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,
Okres realizacji usługi: 06.2020 r. – 31.03.2022r.
Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz.
10.00 i nie później niż do godz. 20.00
Część IV Osoba prowadząca zajęcia ogrodnicze
Część 1.1.5. Osoba prowadząca warsztaty ogrodnicze dla uczestników projektu
Zakres tematyczny: sadzenie własnoręczne roślin w doniczkach i hodowla ich w warunkach
domowych, np. zioła, sadzenie ogródka, zajęcia praktyczne
Liczba uczestników: 25uczestników projektu
Ilość godzin:
Umowa zlecenie: 1KS x 4h x 24mce = 96h
1. Ożarów (25 osób) - 96h, umowa cywilnoprawna,
Okres realizacji usługi: 06.2020 r. – 31.03.2022r.
Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz.
10.00 i nie później niż do godz. 20.00

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowość: Ożarów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zajęć grupowych w ramach projektu "Senior na plus" w Klubie seniora w Ożarowie

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (osób prowadzących), które przeprowadzą zajęcia grupowe dla seniorów w wieku powyżej 60. roku życia z Klubu Seniora, będących Uczestnikami Projektu, których celem jest poprawa sprawności fizycznej, umiejętności manualnych, artystycznych oraz aktywizacja i integracja uczestników projektu.
2. Usługi i wszystkie czynności z nimi związane realizowane będą zgodnie z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
3. Usługi będą realizowane w planowanym okresie: czerwiec 2020 r. –kwiecień 2022 r.
4. Zajęcia realizowane będą w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP w planowanym okresie w formie zajęć grupowych.
5. Przez godzinę zajęć rozumie się godzinę zegarową, tj. 60 min. Zajęcia odbywać się będą przeciętnie raz w tygodniu według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym na każdy miesiąc z góry.
6. Wynagrodzenie zostanie naliczone za faktycznie przepracowane godziny wykonania usługi na podstawie ewidencji liczby godzin świadczenia usługi po każdym zakończonym miesiącu.
7. wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej w postaci: DZIENNIKA ZAJĘĆ, LISTY OBECNOŚCI
8. Zamawiający podzielił zamówienie na części, szczegółowo opisane poniżej niniejszego zapytania i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Część I Osoba prowadząca warsztaty plastyczne z rękodziełem
Liczba uczestników: 25 uczestników projektu
Ilość godzin:
Umowa zlecenie: 1 KS x 8h x 24mce= 192h
Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:
1. Ożarów (25osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,
Okres realizacji usługi: 06.2020 r. – 31.03.2022r.
Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz.
10.00 i nie później niż do godz. 20.00
Część II Osoba prowadząca warsztaty kulinarne
Liczba uczestników: 25 uczestników projektu
Ilość godzin:
Umowa zlecenie: 1 KS x 8h x 24mce= 192h
Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:
1. Ożarów (25 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,
Okres realizacji usługi: 06.2020 r. – 31.03.2022r.- szczegółowy termin realizacji zajęć zostanie ustalony z Zamawiającym. Termin realizacji jest uzależniony od stanu epidemii w kraju (COVID-19). Termin realizacji może zostać zmieniony lub wydłużony.
Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz.
10.00 i nie później niż do godz. 20.00
Część III Osoba prowadząca zajęcia sportowo- ruchowe
Liczba uczestników: 25 uczestników projektu
Ilość godzin:
Umowa zlecenie: 3 KS x 8h x 24mce= 192h
Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:
1. Ożarów (25 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,
Okres realizacji usługi: 06.2020 r. – 31.03.2022r.
Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz.
10.00 i nie później niż do godz. 20.00
Część IV Osoba prowadząca zajęcia ogrodnicze
Liczba uczestników: 25uczestników projektu
Ilość godzin:
Umowa zlecenie: 1KS x 4h x 24mce = 96h
1. Ożarów (25 osób) - 96h, umowa cywilnoprawna,
Okres realizacji usługi: 06.2020 r. – 31.03.2022r.
Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz.
10.00 i nie później niż do godz. 20.00

Kod CPV

80570000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

92340000-6 - Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne
92312000-1 – usługi artystyczne
80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
92600000-7 – usługi sportowe
92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji dostaw 06.2020 r. – 30.04.2022
Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. CZĘŚĆ I Prowadzący warsztaty plastyczne z rękodziełem
Wykształcenie wyższe, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2. CZĘŚĆ II Prowadzący warsztaty kulinarne
Wykształcenie wyższe, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
3. CZĘŚĆ III Prowadzący zajęcia ruchowe:
Wykształcenie wyższe, doświadczenie w prowadzeniu zajęć ruchowych dla seniorów
4. CZĘŚĆ IV Prowadzący warsztaty ogrodnicze:
Wykształcenie wyższe, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów ogrodniczych dla
seniorów

Warunki zmiany umowy

Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
a) przewidujące karę umowną - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę usług
będących przedmiotem niniejszego zapytania w sposób zgodny z postanowieniami
umowy i bez zachowania należytej staranności,
b) zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:
- w przypadku odmowy realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,
- w przypadku uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Zarządzającą
poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części
za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień
umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Harmonogramu realizacji umowy i systemu organizacji wsparcia;
c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom); Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
Zamawiający dla wykonania przedmiotu zamówienia objętego przyszłą umową nie przewiduje możliwości dalszego zlecania całości lub części przedmiotu zamówienia innym osobom/podmiotom, co oznacza że Wykonawcy zobowiązani są do osobistego wykonania umowy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie jest osobą fizyczną – przedmiot zamówienia wykona osoba wskazana imiennie w formularzu ofertowym przez Wykonawcę. W przypadku nagłych przyczyn losowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, uniemożliwiających długotrwałe pełnienie funkcji nauczyciela, Wykonawca zobowiązany jest wskazać do czasowego zastępstwa osobę spełniającą warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania o wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszym niż osoby wskazanej pierwotnie do realizacji zamówienia. Ostateczna decyzja co do możliwości zastępstwa należy do Zamawiającego.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Oferentów nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). W sprawach spornych stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):
Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:
1. Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100
x 90% (maksymalnie 90 punktów)
2. Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie kryterium = tak x 100 x 10% (maksymalnie 10 punktów)
Klauzula społeczna – za które wykonawca otrzyma punkty zgodnie z deklaracją w złożonej ofercie Wykonawca zobowiązanie się:
a) zatrudnić przy wykonaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej o wymaganiach opisanych w warunkach udziału z powiatu realizacji zamówienia na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 tj. z późn. zm.)
b) zatrudnienie, o którym mowa wyżej przy realizacji zamówienia powinno rozpocząć się nie później niż 10 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zatrudnia już bezrobotnego przed dniem złożenia oferty na zasadach opisanych w pkt. a) i zatrudnienie to będzie trwało przez okres realizacji zamówienia to klauzule społeczną należy uznać za spełnioną.
c) W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby bezrobotnej z przyczyn niezależnych od wykonawcy w terminie określonym w pkt. b) i wykonawca złoży oświadczenie o braku ofert pracy osób bezrobotnych posiadających kwalifikacje wskazane w pkt. a). w powiatowym urzędzie pracy albo odpowiednim organie zajmującym się realizacją zadań z zakresu rynku pracy po terminie wskazanym na rozpoczęcie realizacji (po 10 dniu od zawarcia umowy), warunek klauzuli społecznej uznaje się za spełniony
d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zadeklarowanego spełnienia klauzuli społecznej wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości5 tys. zł . z zastrzeżeniem zasad opisanych powyżej gdzie spełnienie tego obowiązku stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
e) w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej zapisy powyższe stosuje się do osoby składającej ofertę i osoba ta musi spełniać warunek na dzień składania oferty. Jeżeli osoba fizyczna nieprowadząca działowość gospodarczą złoży ofertę i nie spełnia klauzuli społecznej to nie otrzyma punktów w tym kryterium.

Wykluczenia

1. Zamawiający wyklucza udział osób, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA OŻARÓW

Adres

Stodolna 1

27-530 Ożarów

świętokrzyskie , opatowski

Numer telefonu

158611137

Fax

158611136

NIP

8631624866

Tytuł projektu

SENIOR NA PLUS

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0063/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ożarów dnia 25.06.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERT ORAZ O CZĘŚCIOWYM UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

Burmistrz Ożarowa informuje, że w dniu 09.06.2020 o godzinie 10.15 odbyło się otwarcie ofert w postepowaniu na ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KLUBU SENIORA W MIEJSCOWOŚCI OŻARÓW.
1. W postępowaniu na Część I Osoba prowadząca warsztaty plastyczne z rękodziełem nie złożono żadnej oferty, dlatego też postępowanie w tej części unieważnia się.
2. W postępowaniu na Część II Osoba prowadząca warsztaty kulinarne złożono następujące oferty:
a) Oferta nr 1/2020 złożona przez BPR Consulting Paulina Rydz, 90-540 Łódź, ul. Radwańska 27/2U złożona 09.06.2020 za cenę 16 396,80 zł, deklaracja wdrożenia klauzuli społecznej - NIE
b) Oferta nr 2/2020 złożona przez Firmę na zdrowie. Agnieszka Barcikowska, Święta Katarzyna, ul. Żeromskiego 27b, 26-010 Bodzentyn(złożona 08.06.2020) za cenę 11328,00 deklaracja wdrożenia klauzuli społecznej- NIE
Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru i oceny ofert, spośród ofert ważnie złożonych najkorzystniejsza oferta została złożona przez Panią Agnieszkę Barcikowską Firma na zdrowie.
3. W postępowaniu na Część III Osoba prowadząca zajęcia sportowo- ruchowe złożono następujące oferty:
a) Pani Aneta Skurska, Julianów 22, 27-530 Ożarów (złożona 09.06.2020)za cenę 11 520,00 zł deklaracja wdrożenia klauzuli społecznej- NIE
Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru i oceny ofert, spośród ofert ważnie złożonych najkorzystniejsza oferta została złożona przez Panią Anetę Skurską.
4. W postępowaniu na Część IV Osoba prowadząca zajęcia ogrodnicze nie złożono żadnej oferty, dlatego też postępowanie w tej części unieważnia się.
Liczba wyświetleń: 345