Strona główna
Logo unii europejskiej

Modernizacja mieszkań treningowych cz. 1 - Zo 2/2020/DDS

Data publikacji: 29.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-06-2020

Numer ogłoszenia

1247724

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana 2:
W związku z drobnymi nieścisłościami pomiędzy informacjami zawartymi w opisach prac poszczególnych mieszkań oraz informacjami podanymi w filmikach/wirtualnych spacerach dotyczących ilości drzwi, uaktualniono zapisy Załącznika nr 1A oraz Załącznika nr 1B w zakresie pkt. 3 "Drzwi".
Zmiana nie wpływa na termin składania ofert.

Zmiana 1:Zmieniono adres do doręczeń ofert na:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

W związku z powyższym zmieniono zapisy Zapytania Ofertowego w pkt. 9.1; 9.5.

oferty wysłane na adres Biura Projektu we Wrocławiu wysłane przed wprowadzeniem zmian, zostana uznane jako wysłane prawidłowo.

Miejsce i sposób składania ofert

Termin złożenia oferty do dnia 15.06.2020 r.
a) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań do godz.15:00
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: a.peldiak@firs.org.pl do godz.15:00
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.peldiak@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Pełdiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 72 42 298; 578 604 958

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rac modernizacyjnych i remontowych 3 mieszkań na terenie Wrocławia w ramach Projekt „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze „Miasta Wrocławia” realizowany przez Fundację Inicjowania rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminą Wrocław współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia podzielony jest na 3 zadania:

Zadanie 1:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 1 jest modernizacja mieszkania treningowego położonego na terenie Wrocławia przy ulicy ul. Skoczylasa 18/3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 2:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 2 jest modernizacja mieszkania treningowego położonego na terenie Wrocławia przy ulicy ul. Eluarda 2/3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1B, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 3:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 3 jest modernizacja mieszkania treningowego położonego na terenie Wrocławia przy ulicy ul. Cieszyńskiego 12-13/4
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1C, do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy robót modernizacyjnych i remontowych 3 mieszkań treningowych na ternie Wrocławia w celu uruchomienia wsparci w projekcie Projekt „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze „Miasta Wrocławia” realizowany przez Fundację Inicjowania rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminą Wrocław współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia podzielony jest na 3 zadania:

Zadanie 1:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 1 jest modernizacja mieszkania treningowego położonego na terenie Wrocławia przy ulicy ul. Skoczylasa 18/3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 2:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 2 jest modernizacja mieszkania treningowego położonego na terenie Wrocławia przy ulicy ul. Eluarda 2/3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1B, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 3:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 3 jest modernizacja mieszkania treningowego położonego na terenie Wrocławia przy ulicy ul. Cieszyńskiego 12-13/4
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1C, do niniejszego zapytania ofertowego.


Zamawiający zastrzega, że podane przez niego powierzchnie w zakresie zadań 1-3 mają charakter wyłącznie orientacyjny.

Wykonawca w zakresie zadań 1-3 zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia wszelkich materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania zadań w załącznikach nr 1A – 1C do zapytania ofertowego (pędzli, glazur, gipsów, klejów, paneli, wykładzin, farb, środków gruntujących, stelaży etc.) oraz transportu wszelkich materiałów i narzędzi do miejsca remontu,
2. Zapewnienia wywozu wszelkich odpadów, które powstaną przy pracach remontowych, a także do posprzątania mieszkań po zakończonych pracach,
3. Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Wykonanie niezbędnych poprawek usterek stwierdzonych przy odbiorze prac w terminie 14 dni.
Rzuty lokali objętych modernizacją stanowią załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zdjęcia stanowią załącznik nr 6.
Możliwość wirtualnego „spaceru” po mieszkaniach : filmy dostępne pod linkiem https://1drv.ms/u/s!AhiWWIrEjql_1hxjYPwoNH5ESQlS?e=5TiYQa

Ponadto Zamawiający informuje, że w dniach 02.06.2020 i 04.06.2020 oraz 08.06.2020r. przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej mieszkań. W celu potwierdzenia chęci skorzystania z możliwości wizji lokalnej w poniższych terminach, należy dokonać zgłoszenia takiego zamiaru do dnia 01.06.2020 r. do godz. 17:00 do osoby odpowiedzialnej za postepowanie, telefonicznie na numer +48 578 604 958 lub e-mailowo: a.peldiak@firs.org.pl.

Plan wizji lokalnej w dniach 02.06.2020 i 04.06.2020 oraz 08.06.2020r:
1. ul. Skoczylasa 18/3 godz. 09:00-10:30
2. ul. Eluarda 2/3. godz. 11:00-12:30
3. ul. Cieszyńskiego 12-13/4 godz. 13:30-15:00

W przypadku, w którym Wykonawca będzie wiedział o opóźnieniu możliwe jest indywidualne dostosowanie godzin po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Kod CPV

45453000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty remontowe i renowacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia w zakresie każdego z zadań: 25 dni kalendarzowych od dnia udzielenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W zakresie każdego z zadań Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 1 robotę budowlaną polegającą na modernizacji, remoncie – o wartości minimum 20 000,00 zł brutto.

Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego do oferty wykazu robót budowlanych stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o zamówienie w następujących okolicznościach:
a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o zamówienie, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna,
b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby Zamawiającego lub uczestników projektu,
c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych bądź ze względu na zmianę okresu realizacji projektu lub ze względu na interes Zamawiającego nie będzie możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w założonym terminie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta winna zawierać przynajmniej:
a) wypełniony formularz ofertowy (zgodnie ze wzorem Zamawiającego) stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
b) wykaz robót budowlanych stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, wraz z wymaganym załącznikiem/-kami potwierdzającymi zawarte informacje (jak opisano w pkt. 5).
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)
d) informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 7.2.A i 7.2.B (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 7.2.C (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę),
f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 7.2.C (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

1. Cena – 50% (maksymalnie 50 punktów)

(Cmin/Cof) *100* waga
gdzie:
 Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
 Cof - cena podana w badanej ofercie

2. Dodatkowa gwarancja – 20 % (maksymalnie 20 punktów)

(Gof/Gmax) *100* waga

gdzie:
 Gof – okres dodatkowej gwarancji proponowany w ocenianej ofercie, nie dłuższy niż 48 miesiące,
 Gmax – najdłuższy okres dodatkowej gwarancji proponowany w ocenianych ofertach, nie dłuższy niż 48 miesiące.


Przy czym:
 Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 12 miesięcy (obowiązujący wszystkich wykonawców; Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji).
 Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji 48 miesiące. W przypadku wskazania przez wykonawcę okresu dodatkowej gwarancji dłuższego niż 48 miesiące, przyjmuje się okres 48 miesięcy.
 Łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 60 miesięcy (okres podstawowej gwarancji + okres dodatkowej gwarancji).
 Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.

3. Termin realizacji zamówienia – 30% (maksymalnie 30 punktów)

Zamawiający oceni powyższe kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę wynosi 25 dni od dnia udzielenia zamówienia. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę krótszego terminu realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma punkty liczone w następujący sposób:

Ilość zadeklarowanych dni (termin realizacji zamówienia) Liczba punktów
w terminie 25 dni kalendarzowych od dnia udzielenia zamówienia 0
w terminie 24 -21 dni kalendarzowych od dnia udzielenia zamówienia 10
w terminie 20- 19 dni kalendarzowych od dnia udzielenia zamówienia 20
w terminie 18- 16 dni kalendarzowych od dnia udzielenia zamówienia 30

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku deklaracji przez Wykonawcę krótszego terminu realizacji przedmiotu zamówienia niż termin minimalny Zamawiający traktuje go jako termin minimalny.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku deklaracji przez Wykonawcę dłuższego niż 25 dni kalendarzowych terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający traktuje go jak termin 25 dniowy i przyzna 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert.
W przypadku wskazania w terminu realizacji w formie zakresu (np. 18-16), Zamawiający uzna za właściwy krótszy ze wskazanych terminów.

W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Wykluczenia

7.1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7.2. Z postępowania wyklucza się ponadto:
A. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429447

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0012/18-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

- dla realizacji zadania 1. modernizacja mieszkania treningowego położonego na terenie Wrocławia przy ulicy ul. Skoczylasa 18/3. dokonano wyboru oferty firmy: Maco Polo s.c. Joanna Leszczyńska, Marcin Polak, ul. Spokojna 8, 62-081 Baranowo, NIP 7772987139, REGON 30059076.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 29 700,00 zł brutto.data oferty 15.06.2020 godz. 14:30

- dla realizacji zadania 2. modernizacja mieszkania treningowego położonego na terenie Wrocławia przy ulicy ul. Eluarda 2/3 dokonano wyboru oferty firmy: Maco Polo s.c. Joanna Leszczyńska, Marcin Polak, ul. Spokojna 8, 62-081 Baranowo, NIP 7772987139, REGON 30059076.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 21 060,00 zł brutto., data oferty 15.06.2020 godz. 14:30

- dla realizacji zadania 3. modernizacja mieszkania treningowego położonego na terenie Wrocławia przy ulicy ul. Cieszyńskiego 12-13/4 dokonano wyboru oferty firmy: Maco Polo s.c. Joanna Leszczyńska, Marcin Polak, ul. Spokojna 8, 62-081 Baranowo, NIP 7772987139, REGON 30059076.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 17 280,00 zł brutto.data oferty 15.06.2020 godz. 14:30
Liczba wyświetleń: 135