Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe TPM/IBS/02/2020 na usługę organizacji i przeprowadzenia egzaminów językowych w ramach realizacji projektu pt. „Twój Pakiet Możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 29.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1247690

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 01.07.2020 do godz. 12:00 w formie pisemnej na adres: „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn.
2. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu w którym upływa termin ich złożenia, a następnie ich oceny

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Instytut Badawczo - Szkoleniowy" Sp. z o.o. - Łukasz Gieszczyński

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja egzaminów językowych w ramach realizacji projektu pt. „Twój Pakiet Możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projekt obejmuje wsparciem minimum 734 osoby dorosłe (367 kobiet i 367 mężczyzn) z grup defaworyzowanych tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji z województwa warmińsko-mazurskiego, które spełniają łącznie wszystkie wskazane poniżej kryteria:
- posiadają wykształcenie co najwyżej średnie i/lub wiek 50+,
- są z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji/kwalifikacji i umiejętności,
- nie prowadzą działalności gospodarczej,
- uczą się, pracują i/lub zamieszkują teren województwa warmińsko-mazurskiego (w rozumieniu KC).

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji 624 osób dorosłych (312 kobiet, 312 mężczyzn) w zakresie języków obcych, ICT oraz zarządzania projektem u osób z grup defaworyzowanych. Cel zostanie osiągnięty poprzez dwa zadania:

1. Szkolenia z zakresu języków obcych,
2. Szkolenia z zakresu ICT oraz z zarządzania projektem.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenia egzaminów językowych, których efektem będzie nabycie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji na określonym poziomie biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).
Przewidywany zakres: 213 osób skorzysta z egzaminów językowych, z czego 154 osoby skorzystają z egzaminu z zakresu języka angielskiego, 47 osób z języka niemieckiego i 12osób z języka francuskiego. Zadanie przewiduje także egzaminy poprawkowe dla 20% osób.
Wszystkie egzaminy muszą mieć charakter stacjonarny.
Egzaminy będą realizowane maksymalnie w grupach 12 osobowych.
Wszystkie egzaminy odbędą się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: do 31 lipca 2020 r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

W ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy – to w tym okresie) wykonali co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu egzaminów językowych (z języka angielskiego, lub niemieckiego, lub francuskiego ). W ramach każdej z usług wykonawca zorganizował i przeprowadził egzaminy językowe dla co najmniej 70 osób.
Zamawiający dopuszcza posłużeniem się w celu potwierdzenia warunku wiedzy i doświadczenia usługami, które są w trakcie realizacji, ale jednocześnie są w takim stanie zaawansowania, że spełniają wymagania dotyczące rodzaju przeprowadzonych egzaminów, oraz ilości osób dla których zorganizowano i przeprowadzono egzaminy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Co najmniej 2 osoby posiadające doświadczenie w organizacji i przeprowadzeniu egzaminów z języka angielskiego, lub niemieckiego, lub francuskiego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Dodatkowe warunki

Wadium

Zamawiający informuje, że każdy wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na rachunek bankowy zamawiającego o numerze: 73 1140 1111 0000 4024 1600 1012 w mBank S.A.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w następstwie przeprowadzonego zapytania ofertowego, w zakresie:
1. terminu realizacji umowy,
2. harmonogramu realizacji umowy i sposobu jego ustalania,
3. zasad płatności, w szczególności warunków i/lub terminów płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego, lub uzasadniony wniosek Wykonawcy zmiana warunków oraz terminu płatności będzie konieczna
4. wystąpienia zdarzenia/zdarzeń opisanych w podrozdziale 6.5.2. pkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w aktualnym brzmieniu
5. ograniczenia zakresu przedmiotu umowy wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danego zadania (bądź jego części), w szczególności w wyniku zmian dokonanych i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą/Zarządzającą
6. sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych nazw i oznaczeń własnych, zmiany danych teleadresowych lub numerów rachunków bankowych
7. sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynikać będzie ze zmian dokonanych i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą/Zarządzającą, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby UP.
8. dostosowania postanowień umowy, w przypadku wystąpienia sytuacji, w której nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
9. dostosowania postanowień umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach między Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia
10. dostosowania postanowień umowy, spowodowanych zmianą wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Pośredniczącej
11. dostosowania postanowień umowy w przypadku wystąpienia, lub przedłużenia stanu epidemii występującej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, i związanych z przedmiotowym stanem zmianami obowiązujących, lub wprowadzeniu nowych regulacji prawnych, wytycznych, zaleceń, oraz wystąpieniem innych okoliczności z tym związanych, a mających wpływ na realizację Projektu
Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

2. Na ofertę składać powinny się co najmniej
• Formularz ofertowy, zawierający dokładny adres wykonawcy, NIP, REGON, numer telefonu, faksu, e-mail (zgodnie z Załącznikiem nr 2),
• Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem),
• Odpis z KRS/wydruk z CEIDG,
• W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie – pełnomocnictwo dla Lidera konsorcjum,
• Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (zgodnie z Załącznikiem nr 3),
• Oświadczenie zawierające listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub o nie przynależności do grupy kapitałowej (zgodnie z Załącznikiem nr 4),
• Dokument potwierdzający wniesienie wadium (potwierdzenie przelewu)
• Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
• Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
• Aktualną (tj. wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) opinię bankową, z której wynikać będzie spełnianie przez Wykonawcę warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia ,
• Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5.
• Wykaz usług wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi – według Załącznika nr 6 (musi z niego wyraźnie wynikać spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia).
• Oświadczenie potwierdzające brak zaistnienia w stosunku do Wykonawcy którejkolwiek z przyczyn wykluczenia opisanych w pkt X zapytania ofertowego (zgodnie z załącznikiem 7)
• Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – według załącznika 8

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium Nr 1.
Cena brutto – 90 %
Sposób przyznania punktacji za spełnienie kryterium: Lp = (Cmin : C) x 90, gdzie:
Lp – liczba punktów,
Cmin – cena najniższa spośród złożonych ofert,
C – cena zaoferowana przez Wykonawcę
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium – 90.
Kryterium Nr 2.
Potencjał kadrowy – 10%.
Kadra realizująca przedmiot zamówienia powinna składać się z minimum 2 osób spełniających wymagania określone w punkcie V.3
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
2 osoby spełniające wymagania określone w punkcie V.3 - 0 punktów
Każda dodatkowa osoba spełniająca wymagania z pkt V.3 zapytania– 2 punkty, według schematu:
2 osoby + 1 dodatkowa osoba – 2 punkty,
2 osoby + 2 dodatkowe osoby – 4 punkty,
2 osoby + 3 dodatkowe osoby – 6 punktów,
2 osoby + 4 dodatkowe osoby – 8 punktów,
2 osoby + 5 lub więcej dodatkowych osób – 10 punktów.
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium – 10.
W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty wykazu osób lub załączy wykaz osób, który nie potwierdzi spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia – Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a Wykonawca nie otrzyma punktów w kryterium „Potencjał kadrowy” w wyniku uzupełnienia wykazu.
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania za spełnienie obu kryteriów – 100.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (Lp).

Wykluczenia

Szczegółowe uregulowania odnośnie wykluczeń zawarto w pkt X zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"INSTYTUT BADAWCZO-SZKOLENIOWY" SP. Z O.O.

Adres

Artyleryjska 3 K

10-165 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

895340144

Fax

895340144

NIP

7393532050

Tytuł projektu

Twój pakiet możliwości

Numer projektu

RPWM.02.03.01-28-0116/18-00
Liczba wyświetleń: 193