Strona główna
Logo unii europejskiej

Ocena aktywności antyproliferacyjnej in vitro małocząsteczkowych związków chemicznych w ludzkich liniach nowotworowych / Low-molecular compounds profiling in in vitro proliferation assay in human cancer cell lines. LL/18/20

Data publikacji: 27.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1247272

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do 30.06.2020 do godz. 10:00.
2. Ofertę należy złożyć wybierając jeden z poniższych sposobów:
a) osobiście lub drogą pocztową
w wersji papierowej, w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy opisać następująco:
Nazwa Oferenta:……………………………..
Adres Oferenta:………………………………..
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, adres email):…………………………………..
Oferta w postępowaniu nr LL/18/20 „Ocena aktywności antyproliferacyjnej in vitro małocząsteczkowych związków chemicznych w ludzkich liniach nowotworowych”
Nie otwierać przed dniem: 30.06.2020 r. godz. 10:00.
w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego przy ul. Duńskiej 11, 54-427 Wrocław. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Data wpływu oferty do Zamawiającego zostanie potwierdzona datownikiem.
b) elektronicznie na adres email: pmo@captortherapeutics.com
w formie skanu podpisanej oferty wraz z załącznikami; w tytule maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr LL/18/20. NIE OTWIERAĆ”.
3. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 2a powyżej / data wpływu na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2b powyżej.

1. The bids have to be submitted by June 30, 2020 till 10:00 am.
2. The bid has to be submitted by choosing one of the following:
a) in person or by post
in a hard copy, in a non-transparent, sealed envelope, which should be described as follows:
Name of the Bidder: ....................................
Bidder's address: .......................................
Contact person (name, surname, email address): .............................................................. ..
The bid in the in proceeding No. LL/18/20 “Low-molecular compounds profiling in in vitro proliferation assay in human cancer cell lines”
Do not open before: June 30, 2020, 10:00 am
at the Project Office of the Ordering party at Dunska 11 street, 54-427 Wroclaw, POLAND. The Project Office is open from Monday till Friday from 9:00 am to 3:00 pm. The date of receipt of the bid to the ordering party will be confirmed by a date stamp.
b) electronically via e-mail, to the address: pmo@captortherapeutics.com
as a scan of the signed bid together with appendices (attachements); the e-mail must be titled: "Request for tender no. LL/18/20. DO NOT OPEN".
3. The bids after the deadline will not be considered. The date and time of submission the bid to the Ordering party's office at the address indicated in point 2a above / date of receipt on the e-mail address indicated in point 2b above shall be taken as a proof.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pmo@captortherapeutics.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Zielińska-Kuźniarz (k.kuzniarz@captortherapeutics.com)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie testów proliferacji in vitro z wykorzystaniem panelu co najmniej 80 ludzkich linii komórek nowotworowych.

The subject of the order is to provide a service of compound profiling in in vitro proliferation assay, using a panel of at least 80 different human cancer cell lines.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie testów proliferacji in vitro z wykorzystaniem panelu co najmniej 80 ludzkich linii komórek nowotworowych.

Providing a service of compound profiling in in vitro proliferation assay, using a panel of at least 80 different human cancer cell lines.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie testów proliferacji in vitro z wykorzystaniem panelu co najmniej 80 ludzkich linii komórek nowotworowych, reprezentujacych co najmniej 17 różnych typów nowotworów w tym: raka piersi, płuc, jajnika, raka wątroby jak również nowotworów krwi. Dodatkowo panel ten musi zawierać następujące linie: A549, C33A, HepG2, NCIH292, Hs578T, JAR, JEG3, K562, MCF-7, THP-1, MV4-11 i PBMC (od zdrowych dawców). Linie komórkowe muszą pochodzić z certifikowanych banków takich jak ATCC lub DSMZ, a ich stabilność i tożsamość musi rutynowo być sprawdzana metodą STR.

Uwaga: Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia testów proliferacji na więcej niż 80 ludzkich liniach komórek nowotworowych; tym samym Oferent musi dysponować co najmniej 90 ludzkimi liniami komórek nowotworowych.

The subject of the order is to provide a service of compound profiling in in vitro proliferation assay, using a panel of at least 80 different human cancer cell lines. The cell lines panel represents a broad spectrum of cancer therapeutic indications (at least 17), including breast, lung, ovary, liver cancers and hematological malignancies. Additionally the panel should include the following cell lines: A549, C33A, HepG2, NCIH292, Hs578T, JAR, JEG3, K562, MCF-7, THP-1, MV4-11 and PBMC (from healthy donors). Used cell lines should be obtained and certified by recognised depositories such as ATCC or DSMZ and be routinely checked by STR method to ensure cell lines identity and stability.

Note: Ordering party reserves the right to order proliferation tests on more than 80 human cancer cell lines, thus the Bidder must have available at least 90 human cancer cell lines.

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr LL/18/20.

In accordance with Request for tender no. LL/18/20.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr LL/18/20.

In accordance with Request for tender no. LL/18/20.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr LL/18/20.

In accordance with Request for tender no. LL/18/20.

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr LL/18/20.

In accordance with Request for tender no. LL/18/20.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr LL/18/20.

In accordance with Request for tender no. LL/18/20.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr LL/18/20.

In accordance with Request for tender no. LL/18/20.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr LL/18/20.

In accordance with Request for tender no. LL/18/20.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr LL/18/20.

In accordance with Request for tender no. LL/18/20.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr LL/18/20.

In accordance with Request for tender no. LL/18/20.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena formalna zostanie dokonana na podstawie załączników, dokumentów i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. II.2.3, II.3 i II.4. Oferty, które nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w punkcie II.2.3, II.3 i II.4. zostaną odrzucone.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następującego kryterium:
Cena: waga 100%
Liczba punktów za kryterium cena zostanie obliczona w/g poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):
Liczba pkt. = (cena oferowana minimalna netto / cena oferty badanej netto) x 100 pkt.
gdzie,
cena oferowana zostanie obliczona jako suma: oferowana cena NETTO1 + oferowana cena NETTO2 (wg Załącznika 1).
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100,00 pkt.
3. Ocenie będzie podlegała cena oferty netto w walucie polski złoty (PLN). W przypadku ofert złożonych w walucie innej niż polski złoty, do przeliczenia walut zostanie zastosowany średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia składania ofert, tj. 30.06.2020, z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów określoną do 2 miejsc po przecinku.

1. Formal assessment will be based on attachments, documents and statements about the fulfillment of conditions for participation in proceedings specified in point II.2.3, II.3 and II.4. The bids that do not meet at least one condition described in point II.2.3, II.3 and II.4 will be rejected.
2. The Ordering party will evaluate bids which are not subject to rejection and exclusion from the proceeding according to the following criterion:
Price - weight 100 %
The number of points for the price criterion will be calculated according to the following formula (counting to two decimal places):
Number of points = (min. price offered net / price of the bid net) x 100 pts.
where,
the net offered price will be calculated as the sum of: offered NET price1 + offered NET price2 (according to Appendix no. 1)
3. The subject of evaluation will be the net offer price in Polish zloty (PLN). In the case of the bids submitted in a currency other than Polish zloty, the average exchange rate of the National Bank of Poland with the date of the bids submission (means June 30, 2020) will be used for currency conversion, accurate to 4 decimal places.
4. The most advantageous bid will be the bid which will get the highest number of points defined to 2 decimal places.

Wykluczenia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr LL/18/20.

In accordance with Request for tender no. LL/18/20.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Adres

Duńska 11

54-427 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48783341348

NIP

8943071259

Tytuł projektu

Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0740/19-00
Liczba wyświetleń: 152