Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/POIR/2020

Data publikacji: 26.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1247142

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty prosimy składać:
do dnia 30.06.2020 r., do godziny 9:00
- liczy się data wpływu do Zamawiającego poprzez dowolną z poniżej opisanych form

Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać w formie skanu na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:
1. poczta elektroniczna:
adres e-mail: marian@zabroccy.pl
2. poczta tradycyjna/kurier/osobiście:
adres: Fabryka Mebli „ZABROCCY” Sp. z o.o.
POLSKA, 89-530 Śliwice, Okoniny Nadjeziorne 14

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marian@zabroccy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marian Zabrocki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 609 888 866

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS
Przedmiotem zamówienia jest dostawa SZLIFIERKI SZEROKOTAŚMOWEJ o minimalnych podstawowych parametrach technicznych:
- max. szerokość szlifowania – ok. 1320 mm
- grubość elementów do szlifowania – przedział ok. 4-170 mm
- płynna prędkość posuwu – przedział ok. 4,5-9 m/minutę
- płynna regulacja taśm szlifierskich z elektroniczną stopką sekcyjną
- stół podawczy z podciśnieniem Vacum (lub równoważnym) przystosowany do pracy w linii technologicznej

Przedmiot zamówienia określają kody CPV:
42990000-2 RÓŻNE MASZYNY SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA

Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia musi być dostarczony w całości, w jednej dostawie do siedziby Zamawiającego: 89-530 Śliwice, Okoniny Nadjeziorne 14, POLSKA

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: tucholski Miejscowość: Okoniny Nadjeziorne

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu urządzenia niezbędnego do realizacji przedmiotowego projektu

Przedmiot zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS
Przedmiotem zamówienia jest dostawa SZLIFIERKI SZEROKOTAŚMOWEJ o minimalnych podstawowych parametrach technicznych:
- max. szerokość szlifowania – ok. 1320 mm
- grubość elementów do szlifowania – przedział ok. 4-170 mm
- płynna prędkość posuwu – przedział ok. 4,5-9 m/minutę
- płynna regulacja taśm szlifierskich z elektroniczną stopką sekcyjną
- stół podawczy z podciśnieniem Vacum (lub równoważnym) przystosowany do pracy w linii technologicznej

Przedmiot zamówienia określają kody CPV:
42990000-2 RÓŻNE MASZYNY SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA

Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia musi być dostarczony w całości, w jednej dostawie do siedziby Zamawiającego: 89-530 Śliwice, Okoniny Nadjeziorne 14, POLSKA

Kod CPV

42990000-2

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny specjalnego zastosowania

Harmonogram realizacji zamówienia

26-05-2020 - ogłoszenie zapytania
30-06-2020 g. 9:00- termin składania ofert
termin dostawy. montażu, próbnego uruchomienia - zgodnie z ofertą wybranego wykonawcy
zapłata po próbnym uruchomieniu w terminie zgodnym z ofertą wybranego wykonawcy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

RYTERIA OCENY OFERT
Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o poniższe kryteria i sposób przyznawania punktów (max. punktów: 100 = K1+K2+K3):

KRYTERIUM WAGA (%)
K1 – Cena netto 60
K2 – CZAS na całościową zapłatę za dostarczony do siedziby firmy Fabryka Mebli „ZABROCCY” Sp. z o.o. przedmiot zamówienia (długość mierzona w dniach roboczych po próbnym uruchomieniu) 25
K3- CZAS dostawy i montażu i uruchomienia próbnego po podpisaniu umowy na dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby firmy Fabryka Mebli „ZABROCCY” Sp. z o.o. (mierzone w dniach roboczych) 15

K1 – Kryterium: Cena netto
– za cenę punkty przydzielane będą następująco (max. 60 punktów):

K1 = C N x waga / C R

K 1 – otrzymane punkty
C N – łączna cena netto oferty najkorzystniejszej (najniższa z o oferowanych)
C R – łączna cena netto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2 – Kryterium:
CZAS na całościową zapłatę za dostarczony do siedziby firmy Fabryka Mebli „ZABROCCY” Sp. z o.o. przedmiot zamówienia (długość mierzona w dniach roboczych po próbnym uruchomieniu)
- w określonym obszarze punkty przydzielane będą następująco (max. 25 punktów):

□ 30 dni roboczych i więcej - 25 punktów
□ od 15 do 29 dni roboczych – 15 punktów
□ poniżej 15 dni roboczych – 0 punktów

Weryfikacja:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zaliczkowania.

K3 – Kryterium:
CZAS dostawy i montażu i próbnego uruchomienia po podpisaniu umowy na dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby firmy Fabryka Mebli „ZABROCCY” Sp. z o.o. (mierzone w dniach roboczych)
- w określonym obszarze punkty przydzielane będą następująco (max. 15 punktów):

K2= D N x waga / D R

K 2 – otrzymane punkty
D N – najmniejsza liczba dni z oferty najkorzystniejszej
D R – liczba dni z oferty rozpatrywanej

Weryfikacja:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

SPOSÓB OCENY OFERT
1. Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania (w tym kryteria formalne) przedstawione w zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań (lub kryteriów formalnych) zostaną odrzucone.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę wykonawcy, która łącznie za kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów K. (K=K1+K2+K3)
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji cenowej z oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów K.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FABRYKA MEBLI „ZABROCCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

89-530 Okoniny Nadjeziorne

kujawsko-pomorskie , tucholski

Numer telefonu

52 334 03 69

NIP

5611230128

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego w firmie Fabryka Mebli „ZABROCCY” Sp. z o.o.

Numer projektu

POIR.02.03.05-04-0039/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SEMPRE Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
87-100 TORUŃ
ul. Inowrocławska 1

29.06.2020
210.800,00 PLN netto
Liczba wyświetleń: 213