Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 5 na dostawę dwóch suwnic bramowych (zakup środków trwałych wraz z dostawą)

Data publikacji: 25.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1246962

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający dnia 23.06.2020 r. dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie:
1) usunięcia wymagania dotyczącego chwytni o treści „wymagana funkcjonalność chwytni - funkcja przesuwu bocznego”,
2) zmiany parametru napięcia i częstotliwości w ramach opisu zasilania elektrycznego z 10kV na 15kV,
3) zmiany w opisie wyposażenia dodatkowego wymogu o treści „Agregat pomocniczy na suwnicy pozwalający, w sytuacji awarii zasilania, na pracę z wydajnością 30%” na „Mobilny agregat pomocniczy na przyczepie pozwalający na dokończenie cyklu pracy suwnicy, w sytuacji awarii zasilania”,
4) dodania w opisie wyposażenia dodatkowego wymogu o treści „Wyprowadzenie podłączenia zasilania awaryjnego niskim napięciem (400V) po dwóch stronach suwnicy”.
Zamawiający publikuje aktualną treść Załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznika nr 3 – wykaz parametrów technicznych.

Zamawiający dnia 22.06.2020 r. dokonuje zmiany terminu składania ofert, który zostaje wyznaczony na dzień 30 czerwca 2020 r., na godz. 12:00 (poprzedni termin składania ofert 25 czerwca 2020 r., godz. 12:00).
Zamawiający publikuje aktualną treść załącznika do ogłoszenia o zamówieniu „zapytanie ofertowe wersja od dnia 22.06.2020 r.”.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć:
1) pocztą, kurierem lub osobiście do siedziby Zamawiającego: ul. Legionowa 28, 15 – 281 Białystok,
2) elektronicznie – zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres e-mail: inwestycje@bartergaz.pl.
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. do godziny 12:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).
3. Na kopercie lub w tytule przesłanej wiadomości e-mail należy wskazać: „Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 5 na suwnice bramowe”.
4. Oferta składana elektronicznie powinna zostać wydrukowana, podpisana, zeskanowana, a następnie dołączona do wiadomości e-mail.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje@bartergaz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Karol Bujwicki, Czesław Falkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

664732053, 606225192

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch suwnic bramowych samojezdnych o udźwigu minimum 42 ton wraz z ich montażem.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: sokólski Miejscowość: Sokółka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie dwóch suwnic bramowych samojezdnych o udźwigu minimum 42 ton.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa dwóch suwnic bramowych (dalej również jako urządzenia) spełniających wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania ofertowego, w szczególności szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
2) uzyskanie i przedłożenie wszelkich dokumentów w postaci orzeczeń, zezwoleń, certyfikatów, dopuszczeń wydanych przez odpowiednie organy pozwalających na używanie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności decyzji zezwalającej na używanie urządzeń wydanej przez Transportowy Dozór Techniczny,
3) przedłożenie:
a) Dokumentacji Techniczno – Ruchowej urządzeń, w tym schematów elektrycznych, wykazu zespołów, podzespołów, części i urządzeń suwnic, instrukcji obsługi, naprawy i konserwacji w języku polskim, katalogu części zamiennych w języku polskim,
b) certyfikatów materiałowych na liny, stal, rygle, przekładnie, silniki elektryczne, hamulce, chwytnik, połączenia spawane, powłokę malarską, konstrukcję suwnicy, kable, pomiary elektryczne izolacji,
c) obliczeń statycznych i statecznościowych konstrukcji, obliczeń współczynnika bezpieczeństwa, lin, rygli, hamulców, bębnów linowych wciągarek, połączeń śrubowych, kół wózka i bramy,
4) montaż i pierwsze uruchomienie suwnic bramowych wraz z wykonaniem testów i prób prawidłowości ich działania w zakładzie Zamawiającego położonym w Sokółce, os. Buchwałowo 2, 16 – 100 Sokółka,
5) szkolenie minimalnie 4 pracowników Zamawiającego z obsługi i prawidłowej eksploatacji i utrzymania urządzeń,
6) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na dostarczone suwnice bramowe oraz wykonywanie świadczeń gwarancyjnych, w tym usuwanie wad przedmiotu zamówienia, w okresie gwarancji,
7) dokonywanie przeglądów okresowych dostarczonych suwnic bramowych z częstotliwością określoną w harmonogramie przeglądów zawartym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, z zastrzeżeniem, że w ciągu pierwszych 12 miesięcy od uruchomienia urządzeń Wykonawca dokona co najmniej dwóch przeglądów,
8) zapewnienie Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego w ramach przedmiotu umowy oraz dokumentacji dostarczonego oprogramowania, niezbędnego do korzystania z urządzeń, w zakresie szczegółowo określonym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2. Dostarczone suwnice bramowe muszą być nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także obciążeń prawami osób trzecich.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załączniki do opisu przedmiotu zamówienia, tj. dwa schematy – schemat układu zagospodarowania pod suwnicą oraz schemat podtorza suwnicy. Ponadto szczegółowo obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

42414210-6

Nazwa kodu CPV

Suwnice

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym zobowiązuje się rozpocząć montaż urządzeń nie później niż w ciągu 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania świadczeń gwarancyjnych w okresie gwarancji, tj. w okresie zaoferowanym przez Wykonawcę (w ramach kryteriów oceny ofert), nie krótszym niż 24 miesiące, przy czym:
1) okres gwarancji na powłokę malarską nie będzie krótszy niż 60 miesięcy,
2) okres gwarancji na konstrukcje stalowe nie będzie krótszy niż 120 miesięcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedną dostawę suwnicy bramowej o wartości co najmniej 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) netto. Przez wartość dostawy rozumie się wartość suwnicy bramowej oraz świadczeń towarzyszących jej montażowi i uruchomieniu, w szczególności wartość usługi transportu, usługi montażu, usługi uruchomienia i dostarczenia oprogramowania suwnicy.
2. Wykonawca na potwierdzenie spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oświadczenie (pkt 2 Formularza ofertowego) oraz załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych/ej w tym oświadczeniu dostaw/y. Przez dowody potwierdzające należyte wykonanie dostawy należy rozumieć w szczególności referencję lub pozytywną opinię wystawioną przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. W przypadku wskazania w dokumentach, o których mowa w ust. 2 powyżej, jakichkolwiek kwot/wartości w walucie innej niż złote polskie, na potrzeby oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kwoty/wartości te zostaną przeliczone na złote polskie według średniego kursu waluty w stosunku do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia upływu terminu składania ofert i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta zostanie odrzucona.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w sytuacji:
1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, odpowiednio do zmiany wysokości stawki podatku VAT,
2) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, spowodowanego:
a) wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia nagle, wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu Stron umowy,
b) koniecznością zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa Zamawiającego, w szczególności zapewnienia ciągłości produkcji lub koordynacji dostawy i montażu Urządzeń z dostawami innych maszyn i urządzeń do zakładu Zamawiającego,
c) przyczynami niezawinionymi przez Wykonawcę, w szczególności opóźnieniem w wykonaniu robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu, w której mają zostać zamontowane Urządzenia lub niezapewnieniem przez Zamawiającego frontu lub warunków niezbędnych do montażu Urządzeń,
d) wydłużenia za zgodą instytucji pośredniczącej terminu realizacji projektu, w ramach którego zawarto umowę,
3) zmiany parametrów Urządzeń będących wynikiem okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy, przy czym zmienione parametry nie mogą być gorsze niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia i nie może to pociągać za sobą podwyższenia wysokości wynagrodzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów:
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony Formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
2) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw/y wskazanych/ej w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) wykaz parametrów oferowanych urządzeń, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
4) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
1. Zamawiają dokona wyboru Wykonawcy zgodnie z poniższymi kryteriami oceny ofert:
1) cena ofertowa brutto – waga procentowa 90%
W ramach kryterium oceny ofert cena ofertowa brutto, oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 90 punktów. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Oferta Wykonawcy otrzyma punkty w tym kryterium zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
C = -------------- x 90 pkt
Cb
gdzie:
 C – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy,
 Cn – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych,
 Cb – cena brutto oferty badanej (ocenianej),
 90 pkt – waga kryterium.
2) wydłużenie okresu gwarancji – waga procentowa 10%
W ramach kryterium oceny ofert „wydłużenie okresu gwarancji” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Zamawiający dokona oceny oferty w tym kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji w liczbie miesięcy.
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, zaś najdłuższy okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące albo dłuższego niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. W przypadku wskazania okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający przyjmie podaną przez Wykonawcę pełną liczbę miesięcy pomijając deklarowaną liczbę dni.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostanie ustalony na 24 miesiące.
Oferta Wykonawcy otrzyma punkty w tym kryterium zgodnie z poniższym wzorem:
Go – 24 miesiące
G = ------------------------------------- x 10 pkt
Gn – 24 miesiące
gdzie:
 G – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy,
 Go – długość okresu gwarancji wskazanego w ofercie badanej,
 Gn – długość najdłuższego zaoferowanego okresu gwarancji spośród ofert nieodrzuconych,
 24 miesiące – minimalny, niepunktowany okres gwarancji,
 10 pkt – waga kryterium.
2. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

1. Zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę powiązanego z nim kapitałowo lub osobowo, a jego oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BARTER SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Legionowa 28

15-281 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857485300

Fax

857485299

NIP

9661388342

Tytuł projektu

Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń niezbędnych do jego obsługi

Numer projektu

RPPD.04.02.00-20-0006/19-00
Liczba wyświetleń: 420