Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja usług przez 24 strażników w rezerwatach przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” w Gdańsku, w rejonie środkowo-wschodniego Wybrzeża, w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Data publikacji: 23.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-06-2020

Numer ogłoszenia

1246916

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

24.05.2020 - zmiana kwot netto na brutto w zapytaniu ofertowym i Załącznikach 2 i 6

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy składać pocztą tradycyjną, kurierem, pocztą elektroniczną lub osobiście na adres:
➢ Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING, Al. Jana Pawła II 23b/2, 80-462 Gdańsk
➢ Elektronicznie: kuling@wp.pl
2) Ofertę należy złożyć do końca dnia 14.06.2020 (czyli do godziny 23:59). O terminie wpłynięcia oferty decyduje data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego lub doręczenia na pocztę mailową.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Oferta składana pocztą tradycyjną, osobiście lub kurierem powinna być zapakowana w kopercie z dopiskiem: „Oferta realizacji usługi strażnika w rezerwatach przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” w Gdańsku, w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oferta składana mailowo w temacie wiadomości powinna odwoływać się do numeru referencyjnego zapytania ofertowego.
5) W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również Zamawiający jest uprawniony na każdym etapie postępowania zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do prawidłowej oceny złożonej oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kuling@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magda Dziermańska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

882 709 655

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przez 24 strażników w rezerwatach przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” w Gdańsku, w rejonie środkowo-wschodniego Wybrzeża, w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie do 24 strażników w rezerwatach przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” w Gdańsku i gminie Stegna, w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przez 24 strażników w rezerwatach przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” w Gdańsku i gminie Stegna, w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kod CPV

90721700-4

Nazwa kodu CPV

Usługi ochrony gatunków zagrożonych

Harmonogram realizacji zamówienia

od 17 czerwca do 15 września 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający oczekuje wykazania doświadczenia w działaniach z zakresu czynnej ochrony zagrożonych gatunków

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta Wykonawcy (Zał. nr 2);
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 3);
3. Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie osoby dedykowanej do realizacji zamówienia, w tym można dołączyć referencje;
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 4);
5. Klauzula informacyjna RODO (Zał. nr 5).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena za 1h [D] – 40%,
doświadczenie w pracach ochrony gatunków zagrożonych [V] – 20%,
rozmowa kwalifikacyjna [R] – 40%.

kryterium – cena za 1h

Kryterium cena będzie obliczone w następujący sposób. Oferujący najniższą cenę uzyska 40 pkt. Liczbę punktów dla pozostałych ofert będzie obliczana wg następującego wzoru:
N=(najniższa cena)/(cena oferowana)*40
I zaokrąglona do pełnych punktów w górę.

W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać max 40 pkt (=40% w kryterium oceny ofert).

kryterium – doświadczenie w pracach przy ochronie gatunków zagrożonych

Praca lub wolontariat przy ochronie gatunków zagrożonych Liczba punktów
1-5 dni 5
6-20 10
Powyżej 20 dni 20

W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać max 20 pkt (=20% w kryterium oceny ofert).
Wszystkie ceny podawane są w kwotach brutto.

kryterium – rozmowa kwalifikacyjna

W ramach tego kryterium Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zamawiającego dokona oceny predyspozycji oraz minimalnych kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia usług przez osobę dedykowaną do realizacji zamówienia, zgodnie z załączoną tabelą.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się po wstępnej selekcji kandydatów na podstawie kryterium doświadczenie w pracach przy ochronie gatunków zagrożonych. Do rozmowy kwalifikacyjnej Zamawiający zaprosi do 30 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów: doświadczenie w pracach przy ochronie gatunków zagrożonych. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej trzech członków Komisji kwalifikacyjnej odrębnie przyzna osobie dedykowanej punkty w zakresach wskazanych w tabeli poniżej. Punkty w kategorii predyspozycje przyznawane są osobno przez każdego członka komisji. Maksymalna liczba punktów, którą może przyznać jeden członek wynosi 36 pkt. Następnie zostanie wyciągnięta średnia wszystkich ocen członków komisji (zaokrąglana w górę do pełnej liczby punktów) i dodana suma punktów premiowanych, które zostaną przyznane wspólnie przez wszystkich członków komisji.

W ramach niniejszego kryterium wykonawca może uzyskać max. 40 punktów (=40% w kryterium oceny ofert).

Predyspozycje: Liczba punktów
komunikatywność i zdolności interpersonalne w tym skuteczne komunikowanie i przekazywanie informacji w zrozumiały i ciekawy sposób, asertywność; 0-4
znajomość działalności organizacji GBPW KULING, Błękitnego Patrolu WWF, Stacji Morskiej w Helu; 0-4
umiejętność budowania wiarygodności własnej i organizacji poprzez podejmowane działań zgodnych z wyznawanymi normami etycznymi i wartości organizacji oraz przyjętych standardów pracy; 0-4
znajomość specyfiki i realiów środowisk związanych z czynną ochroną ptaków i ssaków morskich, związanych z Bałtykiem, w tym Urzędów Morskich, sektora rybackiego, parków narodowych
i krajobrazowych; 0-4
Znajomość granic rezerwatów, przepisów porządkowych w nich obowiązujących, znajomość fauny i flory rezerwatów, historii ich ochrony i działalności GBPW KULING w rezerwatach przyrody na Wyspie Sobieszewskiej i na całym Wybrzeżu Bałtyku w ramach projektu z BP WWF pn. „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” (lata 2017-2019 r.), posiadanie wiedzy o metodach ochrony lęgów sieweczki obrożnej na polskim Wybrzeżu Bałtyku poprzez montaż specjalnych koszy ochronnych, tablic informacyjnych, pastuchów i kamer; 0-4
dyspozycyjność; 0-4
dbanie o szczegóły i wysoką jakość efektów pracy, dobra organizacja pracy własnej; 0-4
umiejętność pracy w warunkach stresowych; 0-4
wysokie umiejętności terminowej i konsekwentnej realizacji powierzonych zadań, także trudnych
i precyzyjnych; 0-2
umiejętność jasnego i zrozumiałego formułowania informacji i ich przekazywania; 0-2
Premiowane punkty stałe (przyznane przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej)
wysokie umiejętności organizacyjne, umiejętność zbierania i porządkowania danych; 0-1
umiejętność pracy zespołowej; 0-1
posługiwanie się komputerem i Internetem, znajomość podstawowych programów; 0-1
mobilność 0-1
Razem 40

W wyniku procesu rekrutacji Zamawiający stworzy listę rankingową wszystkich złożonych ofert. Każda oferta zostanie wyceniona przez pomnożenie zaoferowanych godzin (w wymiarze trzech miesięcy) i oferowanej ceny. Zamawiający wybierze nie więcej niż 24 najwyżej ocenione oferty, ostatnią wybraną będzie ta, po której nastąpi wyczerpanie lub przekroczenia puli środków w ramach przewidzianej wartości zamówienia tj. 88.290 zł. Z ostatnią osobą zostanie podpisana umowa tylko na liczbę godzin możliwych do sfinansowania z założonej puli środków, po zaokrągleniu w dół do pełnej godziny.

Oferty będą mogły ulegać negocjacjom w zakresie liczby godzin i stawek.

Wykluczenia

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mogą być podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega w/w wykluczeniu, tj. nie jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA WWF POLSKA

Adres

Usypiskowa 11

02-386 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226604433

Fax

226463672

NIP

5213241055

Tytuł projektu

Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0042/18-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1 Martyna Markiewicz ul. Teligi 17, 80-299 Gdańsk 12.06.2020 11 025 zł
2 Dorota Sawicka ul. Sikorskiego 38/47, 83-000 Pruszcz Gdański 14.06.2020 9 450 zł
3 Samuel Sosnowski ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14/65, 06-400 Ciechanów 14.06.2020 13 230 zł
4 Helena Trzeciak ul. Batorego 14/3, 80-251 Gdańsk 13.06.2020 11 970 zł
5 Zuzanna Marynkiewicz zuzanna.marynkiewicz@wp.pl 12.06.2020 6 930 zł
6 Patryk Fiutek ul. Wojska Polskiego 32, 42-310 Przybymów 11.06.2020 10 080 zł
7 Emilia Czaplewska emilia-czaplewska-1988@wp.pl 12.06.2020 7 245 zł
8 Justyna Ciemińska j.ciemińska.ug@gmail.com 14.06.2020 7 875 zł
9 Monika Bławat ul. Wilanowska 2/41, 80-809 Gdańsk 13.06.2020 7 875 zł
10 Paweł Ciesielski pawel.ciesielski3@gmail.com 14.06.2020 2 590 zł
Liczba wyświetleń: 370