Strona główna
Logo unii europejskiej

Stacja uzdatniania wody 2xRO

Data publikacji: 22.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-06-2020

Numer ogłoszenia

1246814

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

25.05.2020 - Dodano załączniki nr 1, 2,3

Miejsce i sposób składania ofert

liczy się data wpływu do siedziby firmy adres: 05-430 Stara Wieś, ul. Dąbrowiecka 3
poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c)
Oryginał lub skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:
a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Laboratorium Kosmetyczne AVA
05-430 Stara Wieś, ul. Dąbrowiecka 3
b. Poczta elektroniczna:
Adres e-mail: a.pyszczek@ava-laboratorium.pl
c. Osobiście:
Laboratorium Kosmetyczne AVA
05-430 Stara Wieś, ul. Dąbrowiecka 3

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.pyszczek@ava-laboratorium.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Pyszczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 732-500-222

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stacja uzdatniania wody metodą dwustopniowej odwróconej osmozy

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Całowanie gm. Karczew

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie wody do celów technologicznych o określonych parametrach

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody 2xRO
w budynku produkcyjno – magazynowo – biurowym z zapleczem socjalnym w którym prowadzona będzie produkcja kosmetyków do twarzy i ciała na terenie działki nr ew. 894/9 obr. Całowanie gmina Karczew

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Złączniki nr 4 , 4a, 4b, 4c, 4d

Kod CPV

42912330-4

Nazwa kodu CPV

Aparatura do oczyszczania wody

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z załączonym ZO

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z załączonym ZO

Potencjał techniczny

zgodnie z załączonym ZO

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z załączonym ZO

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z załączonym ZO

Dodatkowe warunki

1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
2. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej, na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz ze szczegółowym opisem przyjętych rozwiązań technicznych oferowanych urządzeń.
3. Czas związania ofertą - do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
4. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego, które stanowi część formularza oferty.
5. Termin ważności oferty do dnia 30.06.2020
6. Oferty należy składać w języku polskim.
7. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Nieprawidłowe poświadczenie oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
8. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty
9. Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz do posiadania potencjału technicznego do wykonania zamówienia składając Oświadczenie o spełnianiu warunków, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
10. Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto.
11. Wykonawca w ramach proponowanej oferty zobowiązuje się do:
- zapewnienia transportu urządzeń wraz z ubezpieczeniem do siedziby Zamawiającego
(w cenie oferty)
- zapewnienia szkolenia w siedzibie Zamawiającego umożliwiającego bezpieczną obsługę
Urządzeń (w cenie oferty)
12. Wykonawca wykaże (Załącznik nr 3), że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem dostawę urządzeń o takich samych lub podobnych parametrach jak wskazane w zapytaniu ofertowym do celów technologicznych.
13. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia, wybranym w wyniku niniejszego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:
- obniżenia ceny na skutek negocjacji z wybranymi oferentami,
- zmian w przedmiocie zamówienia, niemających wpływu na jego cenę,
- zmiany terminów płatności, zmiany terminu realizacji zamówienia z innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
Wprowadzenie zmian w umowie zależy wyłącznie od Zamawiającego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1
2. Opis przyjętych rozwiązań technicznych oferowanych urządzeń.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2
4. Wykaz zrealizowanych zamówień – Załącznik nr 3
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się znakami towarowymi lub pochodzeniem – zamawiający dopuszcza zastosowanie w ofercie innych, równoważnych pod względem technicznym i eksploatacyjnym urządzeń, sprzętów, materiałów, podzespołów itp. Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że oferowane wyroby i urządzenia równoważne mają parametry techniczne zgodne z wymaganiami zamawiającego. Na potwierdzenie równoważności oferowanego przedmiotu Wykonawca załączy do oferty dane producenta potwierdzające równorzędność oferowanego sprzętu z wymaganiami zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERTY:
1. Cena
2. Okres gwarancji
RAZEM: 2 kryteria oceny
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
Sposób oceny: Suma punktów uzyskanych w 2 kryteriach.
Cena Punktacja od 0 do 80 pkt
Waga 80 %
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 70.
K cena - Kryterium cena = (C min / C bof) x 80
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 80 punktów
Okres gwarancji
Punktacja od 0 do 20 pkt
Waga 20 % Ocenie poddany zostanie okres gwarancji na urządzenie będące przedmiotem zamówienia
Całkowity okres gwarancji liczony od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
Oferent, który zadeklaruje najdłuższy okres gwarancji otrzyma największą liczbę punktów w danym kryterium. Każda następna oferta otrzyma ilość punktów zgodną ze wzorem:
K GW – Okres gwarancji = (GW bof / GW max) x 100 x 0,20
GW max – największa liczba miesięcy okresu gwarancji
GW bof – liczba miesięcy okresu gwarancji badanej oferty
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 20 punktów

Wykluczenia

zgodnie z załączonym ZO

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LARYSA DYSPUT-GOŁAWSKA LABORATORIUM KOSMETYCZNE AVA

Adres

Dąbrowiecka 3

05-430 Stara Wieś

mazowieckie , otwocki

Numer telefonu

226131617

NIP

1130016141

Tytuł projektu

"Jutro zaczyna się dziś” - nowa generacja produktów kosmetycznych i znacząco ulepszone linie w wyniku zastosowania w procesie produkcyjnym innowacyjnej technologii otrzymywania emulsji wielokrotnych na bazie mikronizowanych ekstraktów”

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1615/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dokonano wyboru oferty złożonej 01.06.2020 przez LuCo Łukasz Grobelkiewicz Adam Kowalski S.C.
Liczba wyświetleń: 176