Strona główna
Logo unii europejskiej

wykonanie II etapu rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach/III

Data publikacji: 21.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-06-2020

Numer ogłoszenia

1246704

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

25.05.2020/ W związku z wystąpieniem omyłki pisarskiej w rozdziale VI. KRYTERIA OCENY OFERT Zamawiający skorygował błąd związany z punktacją w zakresie:
a. Podkryterium doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy
b. Podkryterium doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich.

Dołączono skorygowane zaproszenie oraz zestawienie zmian.

W związku z korektą omyłki pisarskiej nie zmienia się termin składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego, przy ul. Biernackiego 9/11, 30-043 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2020 r. do godziny 12.00, w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na wykonanie II etapu rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą Fundacji ARTE NOVUM”. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki. Wykonawca odpowiedzialny jest za terminowe dostarczenie oferty. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie określonym w zdaniu pierwszym powyżej, nie będą podlegały badaniu i ocenie. Dopuszcza się, ze względu na pandemię COVID-19 i związane z tym ograniczenia, przesłanie dokumentów drogą mailową na adres Zamawiającego: m.bielawski@artenovum.pl do dnia 5 czerwca 2020 r. do godziny 12.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.bielawski@artenovum.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mieczysław Bielawski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600002430

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą Fundacji ARTE NOVUM.

Pełna treść zaproszenia wraz ze wzorem oferty znajduje się w załącznikach do przedmiotowego ogłoszenia.

Przedmiar robót oraz dokumentacja techniczna dostępna jest pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1FLWLr-YqwnuLhLFs6Gh2l9B9S8u5Y2aF

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Sieciechowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie II etapu rewitalizacji zespołu dworsko parkowego w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą Fundacji ARTE NOVUM.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą Fundacji ARTE NOVUM.

W ramach zamówienia wykonać należy:
1) roboty przygotowawcze (w tym przygotowanie placu budowy),
2) roboty rozbiórkowe i demontaże: okładzin z płyt g.-k., elementów stropów drewnianych, więźby, podsufitek i podłóg, pokrycia dachowego z papy – wraz z utylizacją papy), obróbek blacharskich, murowanych elementów budowlanych przewidzianych do likwidacji, zdegradowanej stolarki okiennej i drzwiowej, skucie zdegradowanych tynków,
3) segment A: przebudowa stropu parteru, wzmocnienie stropu nad 1. piętrem, przebudowa i wzmocnienie więźby dachowej, wykonanie pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcyjne stropu i ściany szczytowej północnej, przebudowa parteru i poddasza oraz traktów komunikacyjnych (wraz z wykonaniem schodów na poddasze), wykonanie przeszklonych partii elewacji, wykonanie przesklepień i nadproży, budowa ścian wewnętrznych działowych, roboty wykończeniowe wewnętrzne (wykonanie tynków i okładzin na ścianach i stropach, malowanie tynków), wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplnych i przeciwdźwiękowych przegród budowlanych, wykonanie podłóg, renowacja i wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie balustrad, renowacja tarasu, wykonanie robót instalacyjnych: sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych,.
4) segment B: wykonanie stanu surowego poziomu parteru i poddasza (konstrukcja żelbetowa i drewniana – w tym z drewna klejowego), wykonanie więźby dachowej, wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie ścian osłonowych szklanych, wykonanie ścian wewnętrznych działowych, wykonanie traktów i pionów komunikacyjnych, wykonanie szachtów technicznych, roboty wykończeniowe wewnętrzne (wykonanie tynków i okładzin na ścianach i stropach, malowanie tynków, wykonanie posadzek i warstw podposadzkowych oraz podłóg), wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplnych i przeciwdźwiękowych przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacje), wykonanie łącznika/kładki do segmentu A, montaż dźwigu 3-przystankowego, wykonanie robót instalacyjnych: sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych,
5) roboty związane z zagospodarowaniem terenu,
6) przed rozpoczęciem prac: wykonanie inwentaryzacji elementów konstrukcyjnych obiektu (pomiar wymiarów, parametrów nośnych, określenia stopnia zniszczenia i procentowego ubytku właściwości konstrukcyjnych itd.) wraz z wykonaniem dokumentacji w postaci rysunków, notatek i zdjęć,
7) obsługa geodezyjna budowy,
8) wykonanie rysunków warsztatowych, w tym: konstrukcji więźb dachowych (w segmentach A i B), łącznika/kładki (w segmencie B: prowadzącego do segmentu A), stalowej konstrukcji stropu nad 1. piętrem (w segmencie A) – z rozwiązaniem detali węzłów i połączeń,
9) sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
Prace prowadzone będą w zespole dworsko-parkowym wpisanym do rejestru zabytków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Dokumentacji technicznej i w Przedmiarze robót – stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia oraz dokumentacji technicznej dostępnych na stronie internetowej pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1FLWLr-YqwnuLhLFs6Gh2l9B9S8u5Y2aF

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne
45111100-9 demontaże i rozbiórki
45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu i odpadów
45113000-2 roboty na placu budowy
45111000-8 roboty ziemne
45236000-0 wyrównywanie terenu
45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45260000-7 roboty hydroizolacyjne
45262310 betonowanie i zbrojenie
45262500-6 roboty murarskie i murowe
45262522-6 roboty murarskie
45222000-1 roboty ciesielskie
45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 konstrukcje drewniane
45223100-6 - konstrukcje stalowe
45262000-1 specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262690-4 impregnacje
45321000-3 izolacja cieplna
45323000-7 izolacja dźwiękoszczelna
45421100-5 instalowanie drzwi i okien, podobnych elementów
45324000-4 roboty tynkarskie
45430000-0 ściany wewnętrzne, obudowy i okładziny ścian gipsowo-kartonowe
45431000-7 kładzenie płytek
45432110-5 posadzki
45442100-8 roboty malarskie
45443000-4 roboty elewacyjne
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45315000-8 instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45316000-5 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 inne instalacje elektryczne
45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
39150000-8 różne meble i wyposażenie

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot został wykonany nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie t.j. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:
i. Jedno (1) zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem: roboty stanu surowego, roboty wykończeniowe, roboty instalacyjne, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych i 00/100) brutto.
Ocena spełniania warunku określonego w ust.1 lit a. prowadzona będzie w oparciu o wykaz wykonanych prac, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie prac, według kryterium spełnia/nie spełnia. Przez wykonane zamówienie należy rozumieć: 1) zamówienie rozpoczęte i zakończone w okresie wskazanym w lit a powyżej; 2) zamówienie zakończone w okresie wskazanym w lit a powyżej, którego rozpoczęcie nastąpiło wcześniej niż w powyższym okresie.

Potencjał techniczny

b. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. skierują do wykonania zamówienia co najmniej:
i. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą:
1) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
2) spełniającą warunki określone zgodnie z treścią art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
3) doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji realizowanej w obiekcie wpisanym do rejestru/ewidencji zabytków.
ii. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich, która:
1) spełnia warunki określone w art. 37 a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) . Wykształcenie i tytuły zawodowe mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
3) posiada minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami konserwatorskimi przy obiekcie wpisanym do rejestru/ewidencji zabytków,
4) pełnił funkcję kierownika prac konserwatorskich przy co najmniej jednej inwestycji realizowanej w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
Ocena spełniania warunku określonego w ust.1 lit b. prowadzona będzie w oparciu o wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia, zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, uprawnieniach i doświadczeniu poszczególnych osób, według kryterium spełnia/nie spełnia. Funkcje wskazane w lit. i oraz ii powyżej nie mogą być łączone przez tę samą osobę.

Pod podjęciem „Inwestycji” Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach umowy cywilnoprawnej.
Pod zwrotem „obiekt wpisany do rejestru/ewidencji zabytków” Zamawiający rozumie zabytki, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza równoważne rejestry dotyczące zabytków nieruchomych obowiązujące w państwach członkowskich UE, EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Pod zwrotem "roboty budowlane" Zamawiający rozumie roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo, na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia

3. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową netto i brutto. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy ma być w swoim zakresie tożsamy z przedmiarami robót pod względem podstawy wyceny, zakresu robót i ilości jednostek przedmiarowych z podaniem cen jednostkowych z narzutami dla poszczególnych pozycji kosztorysu. Przedmiar robót (udostępniony przez Zamawiającego jako Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia).

4. Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Do oferty należy dołączyć wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, kierowanie pracami konserwatorskimi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 1 lit b niniejszego zaproszenia. Formularz wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do zaproszenia.

UWAGA! z uwagi na fakt, że informacje te będą służyć do oceny oferty, Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w tym zakresie. Wykonawcy są zobowiązani do dochowania należytej staranności przy wypełnianiu oferty i dołączaniu dokumentów.

6. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające:
a. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w celu spełnienia warunków udziału określonych w Rozdziale V ust. 1 lit. a i b,

7. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale V ust. 1 lit. a wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu prac polegających na wykonaniu robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, terminu realizacji i podmiotu, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8.

8. Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu przetargowym. Wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o wypełnieniu ww. obowiązku informacyjnego, zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym Załącznik nr 9.

9. Do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór stanowi Załącznik nr 10.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium: cena oferty brutto: 80%
2. Kryterium: doświadczenia personelu kluczowego Wykonawcy: 20%

Kryterium: ceny oferty brutto
Ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:
P= (C min / Cb) x 80 pkt
gdzie:
P – liczba punktów za kryterium ceny
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cb – cena badanej oferty

gdzie 1 pkt = 1% wagi.

Kryterium: doświadczenie personelu kluczowego Wykonawcy
W niniejszym podkryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za doświadczenie osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy i funkcję kierownika prac konserwatorskich – ponad wskazane w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale V lit b. pkt i. 3) oraz pkt ii. 4) niniejszego Zaproszenia.

Zamawiający określa górną granicę dodatkowego doświadczenia branego pod uwagę w niniejszym kryterium na 2 dodatkowe pozycje dla kierownika budowy i na 2 dodatkowe pozycje dla kierownika prac konserwatorskich.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posłużył się w ramach tego kryterium realizacjami innymi niż te, które wykaże dla kierownika budowy i dla kierownika prac konserwatorskich w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a. Podkryterium doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy (0 – 10 pkt.)

Ilość dodatkowych przypadków (dodatkowe doświadczenie: nie obejmujące doświadczenia wymaganego do spełnienia warunków udziału w postępowaniu) pełnienia funkcji kierownika budowy podczas realizacji robót budowlanych na inwestycji realizowanej w obiekcie wpisanym do rejestru/ewidencji zabytków:
Ilość przyznanych punktów :
1: 5 pkt.
2 i więcej: 10 pkt.

gdzie 1 pkt = 1% wagi;

b. Podkryterium doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich (0 – 10 pkt.)

Ilość dodatkowych przypadków (dodatkowe doświadczenie: nie obejmujące doświadczenia wymaganego do spełnienia warunków udziału w postępowaniu) pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich podczas realizacji inwestycji realizowanej w obiekcie wpisanym do rejestru/ewidencji zabytków
Ilość przyznanych punktów
1: 5 pkt.
2 i więcej: 10 pkt.
gdzie 1 pkt = 1% wagi;

Ocena w kryterium „doświadczenie personelu kluczowego Wykonawcy” dokonywana będzie w oparciu o wykaz osób, składany wraz z ofertą. Ze względu na charakter informacji składanych w części wykazu osób p.t. „Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert”, służących do oceny ofert, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia lub składania wyjaśnień odnośnie tej części wykazu. Tym samym Wykonawcy są zobowiązani do zachowania szczególnej uwagi przy jego wypełnianiu – wszelkie braki lub omyłki mogą wpływać na punktację oferty bez możliwości ich późniejszego usunięcia.
Przy ocenie kryterium stosuje się definicje dla „Inwestycji”, „obiektu wpisanego do rejestru/ewidencji zabytków” oraz "robót budowlanych", określone w rozdziale V niniejszego Zaproszenia.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów i podkryteriów.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta nie będzie brana pod uwagę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ARTE NOVUM

Adres

32-095 Sieciechowice

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

600002430

NIP

6821771492

Tytuł projektu

Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą Fundacji ARTE NOVUM.

Numer projektu

RPMP.06.01.01-12-0133/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„TOMASZEWSKI” EDWARD TOMASZEWSKI
ul. Ogrodowa 5/1
76-150 Darłowo

Data wpłynięcia oferty: 05.06.2020, godz. 11:29
Kwota brutto: 2 751 419,03 PLN.
Liczba wyświetleń: 190