Strona główna
Logo unii europejskiej

Postępowanie zakupowe dotyczące wyboru dostawców telekomunikacyjnych mikrorurek i rur RHDPE do budowy sieci szerokopasmowej FTTH (NEXERA 2020_Uzupełniające II POPC2) dla 12 Obszarów

Data publikacji: 26.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1246656

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

16.06.20202 - publikacja pliku Q&A dot części jawnej dokumentacji
29.05.2020 - aktualizacja ZO w pkt: 6.2.1 - w części A, B ; 8.2.3 ppkt 2; 10.7.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.06.2020, do godziny 16:00, na adres ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa w recepcji Nokia, VI piętro

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Walesiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 607 660 665

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie telekomunikacyjnych mikrorurek i rur RHDPE do budowy sieci szerokopasmowej, wg. specyfikacji technicznej oraz warunków i wymagań dotyczących dostaw, na bazie DDP Incoterms 2020 do wskazanych lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup telekomunikacyjnych mikrorurek i rur RHDPE do sieci szerokopasmowej FTTH – Projekt POPC.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie telekomunikacyjnych mikrorurek i rur RHDPE wg. załączonej specyfikacji technicznej oraz warunków i wymagań dotyczących dostaw, na bazie DDP do wskazanych lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe dane zostaną udostępnione oferentowi po podpisaniu przez Dostawcę oświadczenia o zachowaniu poufności (Załącznik nr 6 do ZO), na adres email: przetargi.popc2@nexera.pl. Szczegółowy sposób postępowania znajduje się w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

Kod CPV

32424000-1

Nazwa kodu CPV

Infrastruktura sieciowa

Harmonogram realizacji zamówienia

zgodnie z ZO

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia (w zakresie każdej części zamówienia z osobna) Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:
1) cena (C): 70% (siedemdziesiąt procent);
2) termin realizacji dostawy (G): 30% (trzydzieści procent).
Oferowany okres realizacji dostawy, o którym mowa, Dostawca ma obowiązek podać w pełnych tygodniach. Jeżeli oferowany przez Dostawcę okres realizacji dostawy zostanie podany w niepełnych tygodniach, Zamawiający celem oceny i porównania ofert przyjmie okres realizacji dostawy oferowany przez Dostawcę, zaokrąglając go do pełnego tygodnia w dół.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Dostawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Ustalenie wartości punktów uzyskanych przez oferty dokonywane jest w następujący sposób:

1) dla kryterium ceny (C):
C = [Cmin / Cbadana] * 70
gdzie:
C – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć;
Cmin – wysokość najniższej ceny netto spośród złożonych ofert Dostawców;
Cbadana – wysokość ceny netto badanej oferty;

2) dla kryterium terminu realizacji dostawy (G):
G = 30 - (Gbadana – 1)* 10
gdzie:
G – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć;
Gbadana – liczba tygodni okresu realizacji dostawy badanej oferty;
z zastrzeżeniem, że w przypadku zaoferowania przez Dostawcę terminu realizacji dostawy krótszego niż 1 tydzień, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 1 tydzień , natomiast w przypadku zaoferowania przez Dostawcę terminu realizacji dostawy dłuższego niż 4 tygodnie, Zamawiający ofertę odrzuci;
3) sposób wyliczenia punktów oferty (P):
P = C + G
gdzie: P – liczba punktów oferty badanej;
C – liczba punktów oferty badanej w kryterium ceny;
G – liczba punktów oferty badanej w kryterium terminu realizacji dostawy.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi zasadami oceny ofert uzyska najwyższą ilość punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NEXERA SPÓŁKA Z O.O.

Adres

Orzycka 6/1B

02-695 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

691 488 332

Fax

22 515 5510

NIP

5223071643

Tytuł projektu

Sieć NGA dla obszaru bydgosko-toruńskiego 3.6.04.06

Numer projektu

POPC.01.01.00-04-0127/17-01
Liczba wyświetleń: 213