Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 29/DOT-01/2020

Data publikacji: 21.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1246306

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zaktualizowano opis przedmiotu zamówienia.

1. Pompa typu scroll (bezolejowa) – 1szt
- Szybkość pompowania min. 15 m3/h,
- Ciśnienie końcowe 0.007 mbar (lub mniejsze),
- Nominalna prędkość obrotowa min. 1200 rpm,
- Maksymalne ciągłe ciśnienie na wlocie 200 mbar,
- Moc silnika min. 300W,
- Rozdzielczość sterowania prędkością pompy 1%,
- Kołnierz wejściowy DN 25 ISO-KF,
- Kołnierz wyjściowy DN 25 ISO-KF,
- Ręczny zawór przedmuchu (tzw. gas ballast),
- Poziom hałasu nie większy niż 52 dB(A) (bez dodatkowych tłumików, w trybie z zamkniętym zaworem przedmuchu),
- Waga nie większa niż 26 kg,
- Zasilanie jednofazowe 230V 50 Hz,
- Zasilanie i sterowanie pompą zintegrowane z pompą,
- Praca w pomieszczeniu o temp +10 do +40 °C.

2. Pompa typu scroll (bezolejowa) – 1szt
- Szybkość pompowania min. 6m3/h,
- Ciśnienie końcowe 0.020 mbar (lub mniejsze),
- Nominalna prędkość obrotowa min. 1200 rpm
- Maksymalne ciągłe ciśnienie na wlocie 200 mbar,
- Moc silnika min. 260W,
- Rozdzielczość sterowania prędkością pompy 1%,
- Kołnierz wejściowy DN 25 ISO-KF,
- Kołnierz wyjściowy DN 25 ISO-KF,
- Ręczny zawór przedmuchu (tzw. gas ballast),
- Poziom hałasu nie większy niż 52 dB(A) (bez dodatkowych tłumików, w trybie z zamkniętym zaworem przedmuchu),
- Waga nie większa niż 27 kg,
- Zasilanie jednofazowe 230V 50 Hz,
- Zasilanie I sterowanie pompą zintegrowane z pompą,
- Praca w pomieszczeniu o temp +10 do +40 °C.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać elektronicznie na adres l.glenc@prevac.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

l.glenc@prevac.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Glenc

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

696 030 367

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp typu scroll w celu realizacji projektu "Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii" w ramach umowy nr UDARPSL.01.02.00.24-0608/18-00 z dnia 28.06.2019

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: wodzisławski Miejscowość: Rogów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa pomp typu scroll w celu realizacji projektu "Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii" w ramach umowy nr UDARPSL. 01.02.00.24-0608/18-00 z dnia 28.06.2019

Przedmiot zamówienia

1. Pompa typu scroll (bezolejowa) – 1szt
- Szybkość pompowania min. 15 m3/h,
- Ciśnienie końcowe 0.007 mbar (lub mniejsze),
- Nominalna prędkość obrotowa min. 1200 rpm,
- Maksymalne ciągłe ciśnienie na wlocie 200 mbar,
- Moc silnika min. 300W,
- Rozdzielczość sterowania prędkością pompy 1%,
- Kołnierz wejściowy DN 25 ISO-KF,
- Kołnierz wyjściowy DN 25 ISO-KF,
- Ręczny zawór przedmuchu (tzw. gas ballast),
- Poziom hałasu nie większy niż 52 dB(A) (bez dodatkowych tłumików, w trybie z
zamkniętym zaworem przedmuchu),
- Waga nie większa niż 26 kg,
- Zasilanie jednofazowe 230V 50 Hz,
- Zasilanie i sterowanie pompą zintegrowane z pompą,
- Praca w pomieszczeniu o temp +10 do +40 °C.


2. Pompa typu scroll (bezolejowa) – 1szt
- Szybkość pompowania min. 6m3/h,
- Ciśnienie końcowe 0.007 mbar (lub mniejsze),
- Nominalna prędkość obrotowa min. 1200 rpm
- Maksymalne ciągłe ciśnienie na wlocie 200 mbar,
- Moc silnika min. 260W,
- Rozdzielczość sterowania prędkością pompy 1%,
- Kołnierz wejściowy DN 25 ISO-KF,
- Kołnierz wyjściowy DN 25 ISO-KF,
- Ręczny zawór przedmuchu (tzw. gas ballast),
- Poziom hałasu nie większy niż 52 dB(A) (bez dodatkowych tłumików, w trybie z
zamkniętym zaworem przedmuchu),
- Waga nie większa niż 27 kg,
- Zasilanie jednofazowe 230V 50 Hz,
- Zasilanie I sterowanie pompą zintegrowane z pompą,
- Praca w pomieszczeniu o temp +10 do +40 °C.

Kod CPV

42122450-9

Nazwa kodu CPV

Pompy próżniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji do 2020-08-28

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Oferta powinna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia lub powinna jednoznacznie zawierać
oznaczenia katalogowe oferenta ułatwiające weryfikację parametrów technicznych zamawiającemu.
Dopuszczalne jest również pisemne oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych z zapytania.
Wykonawca powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, cena powinna obejmować wszelkie koszty
związane z terminowym i prawidłowym dostarczeniem towaru.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji
wykonania umowy gdy wystąpi niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości
należytego wykonania umowy.
Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie
pisemnej podpisanego przez obie strony umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe wg niżej wymienionych kryteriów oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
1. Cena (P) - waga kryterium 80%
2. Gwarancja: 20%

Cena:
P=Cmin/Cbad x 80
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowaną cenę
Cmin- najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Cbad – cena zaoferowana w ofercie badanej

Gwarancja:
Punkty za kryterium dot. gwarancji będą przyznawane w następujący sposób:
• 10 punktów w przypadku gwarancji w zakresie od 12 do 23 miesięcy
• 20 punktów w przypadku gwarancji co najmniej 24 miesiące.

Przyznane punkty będą zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
(maksymalnie 100 punktów).
Cena oferty w innej walucie niż PLN zostanie przeliczona po kursie średnim NBP, z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym. W razie wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do
przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji (przy czym informacje i dokumenty te powinny przez Wykonawcę zostać dostarczone). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie
sprawdzania ofert, że informacje przekazane w ofercie oraz w załącznikach do oferty nie są zgodne ze
stanem faktycznym, oferta zostanie odrzucona.
Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie
złożyli prawidłowo wypełnionej oferty lub też złożyli ofertę po terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PREVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Raciborska 61

44-362 Rogów

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

(32)4592000

Fax

(32)4592001

NIP

6471782175

Tytuł projektu

Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii.

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0608/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku postępowania dotyczącego ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 29/DOT-01/2020 z dnia 2020-05-21 aktualizowanego dnia 2020-05-29 najkorzystniejszą ofertę złożył podmiot:

Atlas Copco Services s.r.o.
Holandska 1006/10
639 00 BRNO
NIP CZ27764907
Data wpływu oferty: 2020-06-30
Wartość oferty: 5 499.00 EUR

Cena: 80 pkt.
Gwarancja: 20 pkt.
Łącznie 100 pkt.
Liczba wyświetleń: 224