Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/1.2.2/RPO na zakup elementów do linii pilotażowej do prac badawczych nowej generacji końcówek i złączek realizowany jest w ramach prac badawczych projektu Nowatorski, bezmatrycowy system złączy elektrotechnicznych, spełniający założenia Industry 4.0 z dnia 19.05.2020 r.

Data publikacji: 19.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1246240

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

UWAGA: 27.05.2020 r. wydłużono termin dostawy na 5-6 tygodni. W związku czym przedłużono termin składania ofert do 30-06-2020 r. Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym w pliku z datą 27-05-2020 r.

Miejsce i sposób składania ofert

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
a. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych/kurierów
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
b.
„Oferta na zakup elementów do linii pilotażowej do prac badawczych nowej generacji końcówek i złączek realizowany jest w ramach prac badawczych projektu Nowatorski, bezmatrycowy system złączy elektrotechnicznych, spełniający założenia
Industry 4.0 nr 11/1.2.2/RPO z dnia 19-05-2020 r. nie otwierać przed datą 30-06-2020 r. do godz. 09.00”


wraz z nazwą i adresem Oferenta na adres:
ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. ks. Jana Hanowskiego 7
11-042 Jonkowo

c. Termin składania ofert upływa w dniu 23-06-2020 r. o godz. 09.00

W przypadku ofert, które będą wysyłane, liczy się data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres:

ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. ks. Jana Hanowskiego 7
11-042 Jonkowo

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@erko.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr Iwona Galewska-Gurzińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 735 924 985

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stół indeksacyjny do podawania końcówek (2 sztuki)

Tematem zapytania ofertowego jest dostarczenie dwóch zestawów stołów indeksacyjnych, które będą służyły do pozycjonowania końcówek miedzianych. Na stole przewidziane jest umieszczenie płyty stalowej o średnicy Ø750 mm i grubości 20 mm (masa płyty około 70 kg). Na płycie będzie się znajdowało 12 gniazd o wadze około 2 kg każde. Odległość środka ciężkości gniazda względem osi obrotu stołu wynosi 375 mm.
Wymaga się, aby urządzenia były dostarczone kompletne, z całym niezbędnym osprzętem, tj. aby składały się z następujących komponentów:
• stół obrotowy,
• silnik,
• kontroler silnika,
• rezystor hamujący,
• moduł wejść/wyjść.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Jonkowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zakup elementów do linii pilotażowej nowej generacji końcówek i złączek Zamówienie realizowane jest w ramach prac badawczych projektu Nowatorski, bezmatrycowy system złączy elektrotechnicznych, spełniający założenia Industry 4.0 (zwany dalej LUTOWANIE).

Zakup opisanych powyżej elementów do linii pilotażowej do prac badawczych nowej generacji końcówek i złączek uzasadniony jest potrzebami badawczymi w ramach realizowanego projektu pt. Nowatorski, bezmatrycowy system złączy elektrotechnicznych, spełniający założenia Industry 4.0.

Przedmiot zamówienia

Stół indeksacyjny do podawania końcówek (2 sztuki)

Tematem zapytania ofertowego jest dostarczenie dwóch zestawów stołów indeksacyjnych, które będą służyły do pozycjonowania końcówek miedzianych. Na stole przewidziane jest umieszczenie płyty stalowej o średnicy Ø750 mm i grubości 20 mm (masa płyty około 70 kg). Na płycie będzie się znajdowało 12 gniazd o wadze około 2 kg każde. Odległość środka ciężkości gniazda względem osi obrotu stołu wynosi 375 mm.
Wymaga się, aby urządzenia były dostarczone kompletne, z całym niezbędnym osprzętem, tj. aby składały się z następujących komponentów:
• stół obrotowy,
• silnik,
• kontroler silnika,
• rezystor hamujący,
• moduł wejść/wyjść.
Specyfikacja poszczególnych elementów w załączniku

Kod CPV

42950000-0

Nazwa kodu CPV

Części maszyn ogólnego zastosowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Maks. 5-6 tygodni od daty podpisania umowy lub złożenia zamówienia. Pierwszy stół indeksacyjny zostanie zamówiony do 30 dni od daty rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, natomiast drugi najpóźniej do 31.12.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie odpowiednich zasobów technicznych i możliwości pozwalające na realizację zamówienia.

Potencjał techniczny

Posiadanie odpowiednich zasobów technicznych i możliwości pozwalające na realizację zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Posiadanie odpowiednich zasobów technicznych i możliwości pozwalające na realizację zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1:
Szczegółowy opisy techniczny, pozwalający na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia względem wymagań Zamawiającego.

Załącznik nr 2:
Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania zamówienia.

Załącznik nr 3:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 4:
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

Załącznik nr 5:
Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.):


Kryterium PUNKTY
Cena netto w PLN 70
Termin dostawy 30

Cena netto w PLN
Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena
w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = Cn/Co x 70

Gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”

Termin dostawy
Przez kryterium „Termin dostawy” Zamawiający rozumie tygodnie liczone od momentu podpisania umowy, w którym Dostawca dostarczy pod wskazany adres przedmiot umowy. Ocena w ramach kryterium „Termin dostawy” (Cd) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Cd = Cdn/Cdo x 30

Gdzie:
Cdn – najkrótszy zaproponowany czas realizacji zamówienia
Cdo – czas realizacji zamówienia zaproponowany w badanej ofercie
Cd – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin dostawy”

Maks.5-6 tygodni od daty podpisania umowy lub złożenia zamówienia. Pierwszy stół indeksacyjny zostanie zamówiony do 30 dni od daty rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, natomiast drugi najpóźniej do 31.12.2020 r.

Zamawiający przyznaje w tym kryterium (Cd) punkty każdemu z Oferentów spełniającym powyższy warunek, zgodnie z zaproponowanym przez nich terminem dostawy przedmiotu zamówienia.

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie
z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Wykonawca, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.

Wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Składając ofertę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu elementów do linii pilotażowej do prac badawczych nowej generacji końcówek i złączek dla firmy ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, nr 8/1.2.2/RPO z dnia 06-04-2020 r., oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie poniższych zapisów zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Wytyczne programowe).
„W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

ks. Jana Hanowskiego 7

11-042 Jonkowo

warmińsko-mazurskie , olsztyński

Numer telefonu

895221045

Fax

895221045

NIP

7390204693

Tytuł projektu

Nowatorski, bezmatrycowy system złączy elektroenergetycznych, spełniający założenia Industry 4.0

Numer projektu

RPWM.01.02.02-28-0007/18-00
Liczba wyświetleń: 214