Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa 5 sztuk roll trailerów na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o

Data publikacji: 19.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1246090

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wprowadzono zmiany do SIWZ. Przedłużono termin składania i otwarcia ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do 30.06.2020, do godziny 12:00, w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o.o., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sekretariacie, pok. Nr 24 (II piętro).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zakupy@dbport.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Olszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(+48) 91 43 07 774

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest zakup i dostawa 5 (pięciu) sztuk roll trailerów na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o. na warunkach określonych w SIWZ i Umowie

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa 5 sztuk roll trailerów

Przedmiot zamówienia

Szczegółowe wymagania i parametry dla 5 sztuk roll trailerów określa Załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod CPV

34200000-9

Nazwa kodu CPV

Nadwozia pojazdów, przyczepy lub naczepy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania dostawy 5 sztuk roll trailerów w terminie maksymalnie do 16 (szesnastu) tygodni od daty podpisania Umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia, wyrażające się tym, że w okresie ostatnich 4 (czterech) lat od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej 3 (trzy) dostawy minimum 2 (dwóch) sztuk roll trailerów, o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych netto każdy;

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: spełniają wymaganie odnośnie sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. że wysokość posiadanych środków finansowych lub ich zdolność kredytowa wynosi co najmniej kwotę odpowiadającą 400 000,00 (czterysta tysięcy) złotych;

Warunki zmiany umowy

Zastrzega się możliwość istotnej zmiany Umowy w przypadkach określonych w Rozdziale XVI SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składa w ramach oferty dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VII SIWZ.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających na warunkach określonych w Wewnętrznej Procedurze Zawierania Umów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy założeniu spełnienia wszystkich minimalnych wymagań formalnych, o których mowa w ROZDZIALE VI ust. 1. SIWZ, oceniając oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena – rozumiana jako całkowita, ryczałtowa cena netto za kompleksową realizację Przedmiotu Zamówienia - 70%
Suma stawek roboczych brutto, naliczanych za usługi nie objęte gwarancją i rękojmią, a wykonane w okresie trwania Umowy – 10%
Termin Dostawy - 10%
Okres gwarancji od Producenta liczony w miesiącach - 5%
Okres rękojmi od Wykonawcy liczony w miesiącach - 5%

Wykluczenia

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania, Wykonawcy zobowiązani są również do przedłożenia dokumentów wymienionych w ROZDZIALE VII SIWZ w zakresie odnoszącym się do :
1) nie zalegania z opłacaniem podatków;
2) nie zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
jak również
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania ze względu na otwarcie postępowania likwidacyjnego wobec Wykonawcy bądź upadłości Wykonawcy, zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

W celu uniknięcia konfliktu interesów z Postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na :
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DB PORT SZCZECIN SP. Z O.O.

Adres

Bytomska 14

70-603 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

48914308660

Fax

48914624779

NIP

8510109332

Tytuł projektu

Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim

Numer projektu

POIS.03.02.00-00-0040/18-00
Liczba wyświetleń: 212