Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzetu AGD/RTV w projekcie Hausing first 20/TPBA/NM/2020

Data publikacji: 18.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-05-2020

Numer ogłoszenia

1245971

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanych własnoręcznie dokumentów na następujący adres e-mail: anna.adamczyk@ab.org.pl (z dopiskiem „20/TPBA/NM/2020”).
2. Termin składania ofert upływa dnia 26.05.2020 r, o godz. 24.00.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w rozdziale IV.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.
4. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę podpis musi być czytelny.
5. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię lub odpis dokumentu, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.adamczyk@ab.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Adamczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

733377716

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na terenie Wrocławia, Warszawy i Gdańska sprzętu AGD/RTV. Zamówienie nie zostało podzielone ma części.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa, Gdańsk, Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa na terenie Wrocławia, Warszawy i Gdańska sprzętu AGD/RTV (w tym transport, wniesienie do pomieszczeń, rozpakowania sprzętu, montaż, wyniesienia opakowań, ubezpieczenie na czas transportu)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na terenie Wrocławia, Warszawy i Gdańska sprzętu AGD/RTV (w tym transport, wniesienie do pomieszczeń, rozpakowania sprzętu, montaż, wyniesienia opakowań, ubezpieczenie na czas transportu) w ilościach oraz zgodnie ze specyfikacją określoną poniżej:
Dostawa sprzętu AGD/RTV na terenie Wrocławia
Lp. Rodzaj sprzętu Opis J.m. Ilość
1. Antena pokojowa Odbiór sygnału DAB, DVB-T, DVB-T2
Wbudowany wzmacniacz, min. 6 - 17dB, 4 - 13dB
Zakres częstotliwości [MHz]UHF: 470 - 790, VHF: 174 – 230
Długość przewodu min. 2 m sztuka 10
2 Żelazko parowe rodzaj stopy: ceramiczna/eloxalowa; moc min. 2100 w, wytwornica pary, regulacja strumienia pary, strumień pary min. 35g/min.; blokada kapania, spryskiwacz, system antywapienny, funkcja samooczyszczania, funkcja automatycznego wyłączania; długość przewodu sieciowego min. 1,95 m. sztuka 3
3 Odkurzacz Moc wyjściowa 900 W, poziom hałasu 79 db, typ filtra antyalergiczny, rodzaj worka-pojemnik, pojemność worka/pojemnika- 1,5 l, regulacja mocy ssania-pokrętło, zasięg pracy 8m, zasilanie 230-240 V 50/60 Hz, funkcje dodatkowe: automatyczne zwijanie kabla, miękkie kółka, wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, rura teleskopowa, ssawka do tapicerki, ssawko-szczotka uniwersalna, szczotka do parkietów, wąż ssący. sztuka 3

Dostawa sprzętu AGD/RTV na terenie Warszawy
Lp. Rodzaj sprzętu Opis J.m. Ilość
1. Kuchenka elektryczna przenośna Dwa palniki o różnych wielkościach
Napięcie: 220-230 V, 50-60 Hz
Moc: minimum 2000W (2x1000W)
Średnica powierzchni grzejnej: 2 płyty 15,5cm (tolerancja wymiarów do 5 cm)
Wymiary zewnętrzne kuchenki: 43 x 23,5 x 7 cm (tolerancja wymiarów do 10 cm)
Długość przewodu zasilającego: min. 0,75m
Płynna regulacja mocy 5 stopniowa
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Lampka kontrolna
Wykonana z materiałów odpornych na ciepło
Kuchenka osadzona na antypoślizgowych czterech nóżkach
Nieprzywieralna powłoka/obudowa łatwa w czyszczeniu
Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa
Certyfikat CE i Rohs, lub inny równoważny
Instrukcja obsługi w języku polskim
sztuka 1
2. Antena pokojowa Odbiór sygnału DAB, DVB-T, DVB-T2
Wbudowany wzmacniacz, min. 6 - 17dB, 4 - 13dB
Zakres częstotliwości [MHz]UHF: 470 - 790, VHF: 174 – 230
Długość przewodu min. 2 m sztuka 10

Dostawa sprzętu RTV na terenie Gdańska
Lp. Rodzaj sprzętu Opis J.m. Ilość
1. Antena pokojowa Odbiór sygnału DAB, DVB-T, DVB-T2
Wbudowany wzmacniacz, min. 6 - 17dB, 4 - 13dB
Zakres częstotliwości [MHz]UHF: 470 - 790, VHF: 174 – 230
Długość przewodu min. 2 m sztuka 4
2. Uniwersalny uchwyt do umocowania odbiornika TV na ścianie Ramie o długości od 40 cm pozwalające na obrót telewizora o dowolny kąt
Pełen zakres regulacji w pionie i poziomie
Łatwa instalacja na ścianie (np. na kołki)
Szeroka płyta ścienna gwarantująca równomierne rozłożenie ciężaru telewizora (możliwość zamontowania telewizora typ MANTA 32 LHNIYS)
sztuka 1
3. Telefon Ekran telefonu: min. 1,8 cala TFT
Podświetlone przyciski
Menu w języku polskim
Bateria: min. litowo-polimerowa bateria 800 mAh
Sieć: min. 2G
Wyposażenie: ładowarka
Przycisk SOS
Latarka
Aparat fotograficzny
sztuka 3

Kod CPV

39710000-2

Nazwa kodu CPV

Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

32552110-1 Telefony bezprzewodowe
39713430-6 Odkurzacze
39713530-1 Żelazka parowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętu RTV o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
UWAGA!Pod pojęciem dwóch dostaw należy rozumieć dostawy realizowane na podstawie odrębnych umów.

2. Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1, nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu dostaw zgodnie z postanowieniem rozdz. IV pkt 2.

Dodatkowe warunki

Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:
a) będzie niezgodna z przepisami prawa;
b) jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania;
c) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;
g) została złożona po wyznaczonym terminie.
Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

1. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Wszelkie rozliczenia finansowe związane z zamówieniem będą przeprowadzane w złotych polskich.
4. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności, możliwe jest zwiększenie wartości tego zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca złoży ofertę poprzez wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć wykaz dostaw (na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X pkt 1 Zapytania) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane,
b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, lub wymaganych pełnomocnictw, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Poprawki lub wyjaśnienia nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty.
4. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze zapytanie powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu.
5. W przypadku, jeśli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych dokumentów lub złożone dokumenty będą niezgodne z wymogami zapytania, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium Waga %
Oferowana cena brutto „C” 70 %
Okres gwarancji „Og” 30%
Przy czym 1% = 1 pkt.
2. Sposób oceny ofert
a) dla kryterium Oferowana cena brutto „C” – waga 70 % (maksymalnie 70 punktów).
Sposób obliczenia:
C = [CN / CR] x 70%
C – ilość punktów dla kryterium Oferowana cena brutto „C”
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej
b) dla kryterium Okres gwarancji „Og” – waga 30 % (maksymalnie 30 punktów).
24 miesiące– 0 pkt.
okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące lecz krótszy lub równy 36 miesiącom – 10 pkt.
okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy lecz krótszy lub równy 48 miesiącom – 20 pkt.
okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy – 30 pkt.
Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji. Oferowany okres gwarancji podaje wykonawca w formularzu ofertowym. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu niniejszego zamówienia bez zastrzeżeń.
W przypadku braku wskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji przez Wykonawcę, przyjmuje się, że zaoferowano minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancyjny tzn. 24 miesiące.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące, lecz krótszego lub równego 36 miesiącom Wykonawca otrzyma 10 pkt w tym kryterium. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy lecz krótszego lub równego 48 miesiącom, Wykonawca otrzyma 20 pkt w tym kryterium. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma 20 pkt w tym kryterium.
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
3. Sposób obliczania całkowitej liczby punktów:
Punktowa ocena oferty „O” będzie obliczana według wzoru:

O = C + Og
O – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium Oferowana cena brutto „C
Og– liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium Okres gwarancji „Og”
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
6. Oferta musi zawierać cenę łączną, maksymalną i ostateczną, obejmującą wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia jednorazowych negocjacji ceny poprzez skierowanie do wszystkich wykonawców drogą elektroniczną wezwania do złożenia ofert dodatkowych jedynie co do ceny w terminie wskazanym w wezwaniu. W takim przypadku do oceny zostanie przyjęta wartość brutto przedstawiona w ofercie albo w ofercie dodatkowej, jeśli ta zostanie złożona w terminie wskazanym w wezwaniu.
9. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
10. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ilość punktów, przy jednoczesnej tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkim Wykonawcami, których oferty otrzymały najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.
3. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Ocena braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, wskazanych w punkcie 2 i 3, nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA ZARZĄD GŁÓWNY

Adres

Hugona Kołłątaja 26a

50-007 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713443735

Fax

713443735

NIP

8961001631

Tytuł projektu

Housing first- najpierw mieszkanie

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0071/18-00
Liczba wyświetleń: 122