Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa urządzenia do oczyszczania powietrza w technologii plazmowej

Data publikacji: 15.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-05-2020

Numer ogłoszenia

1245886

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty proszę składać poprzez odesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego wraz z Załącznikiem do formularza ofertowego na adres:
hubert.kapusta@mfipr.gov.pl
do dnia 24-05-2020 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

hubert.kapusta@mfipr.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Hubert Kapusta

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzenia do oczyszczania powietrza w technologii plazmowej

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa urządzenia do oczyszczania powietrza w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Przedmiot zamówienia

Dostawa urządzenia do oczyszczania powietrza w technologii plazmowej

Kod CPV

42514000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium wyboru Wykonawcy będzie najniższa cena – 100%.
a) Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty przyjmując zasadę, że 1% - 1 punkt.
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej

b) Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
c) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ, BIURO ADMINISTRACYJNE

Adres

Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222737250

Fax

222738901

NIP

5262895199

Tytuł projektu

Wsparcie funkcjonowania Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizującego Umowę Partnerstwa w 2020 roku

Numer projektu

POPT.01.02.00-00-0294/19-00
Liczba wyświetleń: 111