Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup aparatury badawczo – rozwojowej o nazwie: „ekstruder z oprzyrządowaniem do ekstruzji ciągłej"

Data publikacji: 15.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1245879

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/05/2020/VIVE pn.: zakup aparatury badawczo – rozwojowej o nazwie: „ekstruder z oprzyrządowaniem do ekstruzji ciągłej" do dnia 30.06.2020r.
Data publikacji: 15.06.2020

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF na podany adres e-mail: Piotr.Brzezinski@vive.com.pl
W tytule fakultatywnie prosimy wpisać: oferta: 01/05/2020/VIVE
lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu na adres:
Recepcja Główna
VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.
25-663 Kielce, ul. K. Olszewskiego 6
z dopiskiem: oferta nr 01/05/2020/VIVE

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Piotr.Brzezinski@vive.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ryszard Pierzak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 604 491 254, mail: Ryszard.Pierzak@vive.com.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje nabycie głównego, dwuślimakowego stożkowego ekstrudera wraz z ekstruderem do koekstruzji.
Zważywszy na zakres prowadzonych badań oraz planowane kierunki rozwoju Zamawiający oczekuje, iż urządzenia będą dawały możliwość bieżącego testowania receptur i wersji testowych materiału TPC oraz mieszanin PE i TPC.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie obejmuje nabycie głównego, dwuślimakowego stożkowego ekstrudera wraz z ekstruderem do koekstruzji.
Zważywszy na zakres prowadzonych badań oraz planowane kierunki rozwoju Zamawiający oczekuje iż urządzenia będą dawały możliwość bieżącego testowania receptur i wersji testowych materiału TPC oraz mieszanin PE i TPC.
Dostarczone urządzenia muszą umożliwiać (w ramach przezbrojenia i jego dostosowywania) testowanie kilku metod produkcji przy analizie poszczególnych parametrów procesu technologicznego. Poprzez metody produkcji rozumieć należy możliwość uruchamiania produkcji testowej w ramach ekstruzji ciągłej (główna funkcjonalność), ekstruzji ciągłej w powiązaniu z koekstruzją, lub – dla tzw. lekkich receptur – możliwość wykorzystania ekstrudera do produkcji testowej metodą intruzji.
Kluczowym jest aby urządzenia łączyły efektywność ekonomiczną (jako sprzęt wykorzystywany do testowania rozwiązań technologicznych) z możliwą elastycznością przezbrajania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1 Dostawę kompletnej linii technologicznej na którą składać się będą co najmniej urządzenia o poniższej specyfikacji:
a. Ekstruder dwuślimakowy stożkowy o wydajności 150-400kg/h zawierający:
• aktywny system odgazowania z zamkniętym obiegiem wody procesowej,
• urządzenie do gromadzenia granulatu o pojemności około 200 l z możliwością zastosowania pneumatycznego napełniania i czujnikami poziomu napełnienia,
• automatyczne dozowania granulatu
• o minimalnej mocy silnika 135kW
b. Zestaw automatycznego dozowania dodatków z panelem sterującym, pozwalający dozować równolegle co najmniej 5 różnych dodatków w różnych postaciach, jak: granulat, proszek, włókna szklane. Dodatki będą dozowane w zakresie 1-25% wydajności ekstrudera.
c. Ekstruder dwuślimakowy stożkowy do koekstruzji z automatycznym dozowaniem materiału koekstruzyjnego o minimalnej mocy silnika 68kW i zapewniający możliwość nałożenia na dany profil warstwy materiału koesktruzyjnego (np. PCV) o grubości co najmniej 3mm
d. Narzędzie wytłaczarskie do produkcji profilu 120x60 o pełnym przekroju składające się głowicy wytłaczarskiej oraz kalibratorów.
e. Układ olejowego termostatowania głowicy wytłaczarskiej.
f. Zestaw wanien chłodzących z pełnym wyposażeniem oraz chłodnią przemysłową do przygotowania wody lodowej dla całej linii o minimalnej mocy chłodniczej 140kW.
g. Urządzenie do nadawania struktury drewna z 2 różnymi zestawami walcy.
h. Urządzenie wyciągowe z piłą poprzeczną i odciągiem wiórów.
i. Stół odkładaczy dla gotowych produktów
j. Szafa sterująca z wyposażeniem ,okablowaniem i panelem sterującym zawierająca: PLC system z oprogramowaniem do sterowania pracą linii w systemie automatycznym (m.in. z możliwością regulacji długości produkowanych profili), moduł zdalnej opieki serwisowej i kontrolnej, moduł do połączenia z wewnętrzną siecią Eternet, moduł do rejestracji i przechowywania parametrów procesu, połączone z niezbędnymi czujnikami zainstalowanymi na linii oraz urządzeniach peryferyjnych z możliwością eksportu zarejestrowanych danych.
2 Transport na miejsce lokalizacji inwestycji
3 Montaż powyższych urządzeń.
4 Pełna dokumentacja techniczna poszczególnych urządzeń oraz całej linii wraz z rysunkami projektowymi linii, a w szczególności:
• schemat instalacji (layuot)
• miejsca i wymagania przyłączenia mediów: energia elektryczna, sprężone powietrze, woda, eternet
• ilości zużywanych mediów na jednostkę czasu lub kg produkcji
• dokumentacja techniczna DTR
• certyfikat CE
• dokumentacja serwisowa z wykazem części zamiennych
• instrukcja obsługi w j. polskim
5 Szkolenie z obsługi urządzeń, a w tym m.in.:
• wszelkie czynności wymagane przy uruchamianiu maszyny, punkty kontrolne przed uruchomieniem, kolejność uruchamiania urządzeń, ustawianie, parametrów procesowych, wskazanie stanów zabronionych
• kontrola i zmiana parametrów procesowych,
• szkolenie z zakresu utrzymania ruchu maszyny dla najważniejszych czynności zapewniających prawidłową pracę linii
• kontrola jakości i wydajności produkcji
• awaryjne zatrzymanie urządzeń
• zatrzymanie urządzeń po zakończeniu cyklu produkcyjnego
• wymiana narzędzi produkcyjnych (głowica kształtowa, kalibratory)
• produkcja testowa nieprzerwanie przez co najmniej 48 godzin.
6 Gwarancja minimum 2 lata
7 Serwis gwarancyjny na okres 24 m-cy obejmujący poza standardową gwarancją dodatkowe cechy: zdalne wsparcie serwisowe (poprzez internet) w języku angielskim lub polskim. W przypadku awarii skutkującej koniecznością wyłączenia urządzenia z eksploatacji czas reakcji to 48 godziny od zgłoszenia.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do dnia 31.12.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Za spełniających warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna Oferentów, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy urządzenia typu Ekstruder dwuślimakowy stożkowy o wysokiej wydajności, każdy o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy zł brutto).

Na potwierdzenie wykonania urządzeń Oferent przedstawi na formularzu oferty wykaz zrealizowanych dostaw wraz z opisem, wartością oraz nazwą zleceniodawcy. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji podanych informacji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego.
Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Oferent spełnia łącznie następujące kryteria:
oferent nie posiada zaległości z tytułu podatku dochodowego (CIT lub PIT) oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek na podstawie oświadczenia złożonego przez Oferenta w formularzu oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferenta w toku badania ofert wyjaśnień do złożonego oświadczenia o spełnianiu tego kryterium, a w szczególności o przedstawienie (do wglądu) oryginałów dokumentów:
1 aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2 aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a. Cena oferty netto (wyrażona w formie całkowitego wynagrodzenia netto za zamówienie) - 90pkt
b. Całkowite zużycie energii elektrycznej dla przedmiotu zamówienia - 10 pkt
W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
2. Sposób obliczenia ceny do celów wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferent wskazuje w ofercie cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferent zobowiązany jest do wskazania ceny w złotych polskich wraz z należnym podatkiem VAT w formularzu ofertowym wg wzoru Zamawiającego. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu walut ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Punktacja za kryterium: cena przydzielana jest Oferentowi wg wzoru:

Liczba punktów = cena netto oferty o najniższej cenie/cena netto oferty ocenianej * 90 pkt.

4. Punktacja za kryterium: całkowite zużycie energii elektrycznej przedmiotu zamówienia skalkulowane dla instalacji pracującej z wydajnością 400kg/h dla produkcji profilu pełnego 120x60 z wyłączeniem urządzenia do koekstruzji przy założeniu braku stosowania dodatków plastyfikujących przy wykorzystaniu materiału: regranulat PE dla wyprodukowania 4000 kg wyrobu gotowego. Poprzez regranulat PE należy rozumieć materiał PE powstały w wyniku recyclingu odpadów PE poprzez ich ponowną granulację.

5. Punktacja za kryterium: całkowite zużycie energii przyznawana jest Oferentowi wg wzoru:

Liczba punktów = zużycie energii oferty o najniższym poziomie/zużycie energii oferty ocenianej * 10 pkt.

6. Zamawiający składa oświadczenie o całkowitym zużyciu energii na formularzu oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferenta w toku badania ofert wyjaśnień do złożonego oświadczenia o spełnianiu tego kryterium, a w szczególności o przedstawienie (do wglądu) sposobu obliczenia zużycia energii. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wartości zużycia energii wskazane w oświadczeniu zostaną wprowadzone do treści umowy jako jeden z warunków odbioru przedmiotu zamówienia i mogą zostać zweryfikowane podczas testów uruchomieniowych (na ryzyko i koszt Zamawiającego).

7. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowania oraz którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert (uzyskała najwyższą liczbę punktów).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

41 347 63 50

Fax

41 347 63 55

NIP

6570081033

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego prowadzeniu badań w obszarze receptur oraz technologii wytwarzania nowatorskiego tekstylnego kompozytu termoplastycznego (TPC)

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0096/18-00
Liczba wyświetleń: 323