Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i wdrożenie systemu automatyzującego udostępnianie zbiorów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Data publikacji: 12.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1245417

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 23.06.2020 r. została zmieniona treść ogłoszenia.
Zmiana dotyczy:
- dokonano zmian w załączniku nr 4 (wycena) zmieniono wartość środków trwałych z 3 500,00 na 10 000,00 zł netto

Termin na składanie ofert został przedłużony do 30.06.2020 r. do godz. 24:00.


Dnia 01.06.2020 r. została zmieniona treść ogłoszenia.
Zmiana dotyczy:
- dokonano zmian w załączniku nr 5 (wzór umowy), dokładne zmiany opisane są w zamieszczonych pytaniach nr 1 z dnia 01.06.2020 r.
- dodano w zapytaniu ofertowym dokument do składania przez Wykonawców - załącznik nr 6.

Termin na składanie ofert został przedłużony do 26.06.2020 r. do godz. 24:00.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć:
- drogą elektroniczną na adres zapof@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta dot. zapytanie ofertowe Nr 23/2020/Z211” w terminie do 30.06.2020 r. do godziny 24.00, za datę wpływu oferty uważa się wpływ do Zamawiającego.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapof@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Lewandowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

538-639-126

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i wdrożenie systemu automatyzującego udostępnianie zbiorów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa i wdrożenie systemu automatyzującego udostępnianie zbiorów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Dostawa i wdrożenie systemu automatyzującego udostępnianie zbiorów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.
Element A
Dostawa i wdrożenie systemu automatyzującego udostępnianie zbiorów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku dla 2 lokalizacji WSB Gdańsk i WSB Gdynia zgodnie z opisem w pkt V – Charakterystyka przedmiotu zamówienia.
Element B
Zakup modułów systemu PROLIB do obsługi urządzeń RFID z poziomu systemu bibliotecznego PROLIB dla 2 lokalizacji WSB Gdańsk i WSB Gdynia zgodnie z opisem w pkt V – Charakterystyka przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis i charakterystyka przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt V. Zapytania ofertowego.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany do 12 tygodni od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
Element A:
- posiadają minimum jedną referencję potwierdzającą dostawę oraz montaż systemu RFID HF z przeprowadzoną pełną integracją systemu bibliotecznego Prolib w ciągu ostatnich 3 latach,
- złożą oświadczenie Wykonawcy o pełnej integracji oferowanych urządzeń RFID z systemem bibliotecznym Prolib zgodnej z opisem w załączniku nr 1.

Element B:
- co najmniej 2 referencje potwierdzające wdrożenie modułów Proliba do obsługi systemu RFID.

Warunki wspólne dla obu elementów
2. Oświadczenie Wykonawcy w postaci wykazu osób oddelegowanych z ramienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia posiadających min 3-4 letnie doświadczenie we wdrożeniu przedmiotu zamówienia lub podobnych systemów (wymagane doświadczenie musi spełniać każda z osób wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia). Należy wypełnić tabele zawarte w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający pracuje na systemie bibliotecznym Prolib. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zarówno w elemencie A jak i B, zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich innych modułów oprogramowania niezbędnych do konfiguracji koniecznych do funkcjonowania systemu RFID jako całości a także uwzględnienie w wycenie wszelkich opłat z tym związanych.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i referencji zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
6. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, zawierający:
• końcową cenę wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w rozbiciu
Kwota netto ………………………… (słownie złotych) …………………………………………………………………
Podatek Vat ………………………… (słownie złotych) …………………………………………………………………
Cena brutto ………………………… (słownie złotych) …………………………………………………………………
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 2),
• oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2);
b) Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3),
c) Szczegółową wycenę komponentów (Załącznik nr 4),
d) Referencje potwierdzające dostawę oraz montaż systemu RFID HF z przeprowadzoną pełną integracją systemu bibliotecznego Prolib w ciągu ostatnich 3 lat, obrazujący wymogi zawarte w Warunkach udziału w postępowaniu,
e) Oświadczenie Wykonawcy o pełnej integracji oferowanych urządzeń RFID z systemem bibliotecznym Prolib zgodnej z opisem w załączniku nr 1.,
f) Listę osób biorących udział w montażu i uruchomieniu systemu RFID HF wraz z informacją o nabytym doświadczeniu,
g) Referencje potwierdzające wdrożenie modułów Proliba do obsługi RFID,
h) Listę osób biorących udział w montażu i uruchomieniu modułów Proliba wraz z informacją o nabytym doświadczeniu.

Niedostarczenie w terminie składania ofert wszystkich powyższych dokumentów będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych dokumentów, oraz Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie spełni warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona i nie zostanie zakwalifikowana do etapu 2 badania ofert.
Etap 2 – Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto 100

Kryterium oceny – cena ofertowa brutto* – 100%:
*pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)

Punkty za kryterium „cena ofertowa brutto” zostaną obliczone według następującego wzoru:
(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów.


Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz złożonych dokumentów.

2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród ocenianych.
3. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
4. W przypadku ofert równoważnych zamawiający może wezwać Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji cenowych.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi upubliczniając wynik zapytania w Bazie Konkurencyjności.
6. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny i na każdym etapie postępowania.

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

D.N.A PLUS - Dydaktyka, Nauka, Administracja - Zintegrowany Program Rozwoju WSB

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z211/18-00
Liczba wyświetleń: 288