Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie badań i weryfikacji właściwości użytkowych pręta zbrojeniowego wykonanego ze stali B600B w zakresie budowlanym. (Zakres IV)

Data publikacji: 11.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1245137

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi być dostarczona w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego*: CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Złożona oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego
i zawierającym oznaczenie:

Sylwia Czerw
„Oferta dot. projektu INNOSTAL POIR.01.02.00-00-0223/17,
przetarg nr INNOSTAL 223/5/2020, NIE OTWIERAĆ.”

Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data
i godzina wpłynięcia do firmy.

*kancelaria Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. (dalej: CELSA lub Zamawiający) przyjmująca przesyłki listowne pracuje w godz. 7:00 – 15:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Stanisław Klusek sklusek@celsaho.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 412492309 / +48 660443634

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa badawcza prętów ze stali B600B

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie badań i weryfikacji właściwości użytkowych pręta zbrojeniowego wykonanego ze stali B600B zakresie budowlanym w etapie III, projektu nr POIR.01.02.00-00-0223/17, pt. „Wytworzenie innowacyjnych wyrobów w postaci prętów oraz kręgów żebrowanych do zbrojenia betonu wykonywanych w nowej klasie stali B600B w wyniku implementacji autorsko opracowanego demonstratora technologii.”, który otrzymał dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań i weryfikacji właściwości użytkowych pręta zbrojeniowego wykonanego ze stali B600B zakresie budowlanym.

Badania wpływu zastosowanego rodzaju stali na nośność wąskich płyt żelbetowych poddanych zginaniu przy uniemożliwieniu przesuwu podpór.
Badanie polega na wykonaniu szeregu wąskich taśm żelbetowych zbrojonych stalą B600B (16 elementów o różnym stopniu uzbrojenia i różnych wymiarach geometrycznych przekroju poprzecznego) przy różnej intensywności tego zbrojenia. Elementy badawcze są układane na dwóch podporach, a następnie obciążane do zniszczenia z jednoczesnym uniemożliwieniem przesunięcia podpór co wywołuje siły rozciągające w taśmach.

Cel badań:
Sprawdzenie skuteczności zbrojenia stalą B600B wszelkiego rodzaju ściągów w tym na terenach górniczych. Czyli głównie analiza rozciągania i zarysowania z tego tytułu przy ograniczonym zginaniu, Taśmy traktowane jako element zginany byłyby traktowane jako elementy odniesienia.

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
• Prowadzenie prac musi odbywać się zgodnie ze standardami CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. (Dokumenty dotyczące ww. standardów udostępniane będą na prośbę Wykonawcy).
• Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie zleconych prac badawczych oraz osiągnięcie ich rezultatów.
• Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego jest przekazanie przez Wykonawcę raportów z badań, sporządzonych dla prętów B600B.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia liczony jest od daty podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru.
• Maksymalny termin realizacji zamówienia: 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Planowany termin rozpoczęcia badań: lipiec 2020/sierpień 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferty w postępowaniu mogą składać Wykonawcy spełniający wymagania dotyczące dysponowania zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadający odpowiednie zasoby techniczne niezbędne do wykonania zleconych prac B+R.
2. W zakresie dysponowania niezbędnymi zasobami ludzkimi, Wykonawca musi dysponować na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zleconych prac B+R (co najmniej jedną osobą charakteryzującą
się wymienionymi kwalifikacjami), które posiadają udokumentowane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac
badawczo-rozwojowych w obszarze podobnym do wskazanego w Zapytaniu ofertowym, tzn. osoby zaangażowane powinny:
 posiadać wykształcenie wyższe techniczne (tytuł co najmniej mgr inż.),
 uczestniczyć w co najmniej 2 projektach badawczo-rozwojowych związanych z zakresem badań wskazanych w przedmiocie zamówienia,
 uczestniczyć w co najmniej 1 wdrożeniu wyników badań przemysłowych
i prac rozwojowych w działalności gospodarczej,
 zagregować w ramach personelu autorów co najmniej 5 publikacji naukowych w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
W przypadku dysponowania przez Wykonawcę więcej niż jedną osobą, wymienione warunki mogą być spełnione łącznie przez cały zespół Wykonawcy. W takim wypadku Zamawiający weryfikował będzie czy biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione przez Wykonawcę osoby, łącznie dysponują one wymienionymi powyżej kwalifikacjami.
3. W zakresie dysponowania niezbędnymi zasobami technicznymi, Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że dysponują zasobami technicznymi koniecznym
do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym co najmniej następującymi zasobami:
 siłomierze, czujniki przemieszczeń, tensometry elektrooporowe do betonu i stali
 prasa hydrauliczna do ściskania
 indukcyjne czujniki przemieszczeń, siłomierze do pomiaru obciążenia
i reakcji podporowych
 prasy do badań materiałowych stali i betonu
4. Weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych
w pkt. 2 i 3 powyżej będzie dokonana na podstawie oświadczenia własnego Wykonawcy zawartego w części „Oświadczenie Wykonawcy
dot. warunków udziału w postępowaniu” Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenia dot. oferty i zamówienia, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia np. poprzez wezwanie do przekazania CV osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji prac B+R oraz szczegółowej specyfikacji posiadanych zasobów technicznych.
6. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu,
w którym upływa termin składania ofert.

Wiedza i doświadczenie

Jak wyżej

Potencjał techniczny

jak wyżej

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Jak wyżej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej oraz finansowej umożliwiającej prawidłową realizację zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych (zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego).

Warunki zmiany umowy

. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie
w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika
z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
c) Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom
w następujących przypadkach:
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;


b) Rezygnacja z części dostaw, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niezrealizowanych dostaw.
1.3 Inne zmiany:
a) W zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego (powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w kontrakcie, zmiana podwykonawcy);
b) W zakresie kolejności i terminów realizowanych dostaw;
c) W przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny;
d) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
e) W przypadku otrzymania decyzji od Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
2. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych
i jakościowych;
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oferta własna
• Wypełniony Załącznik nr 1 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych
i kapitałowych”
• Wypełniony Załącznik nr 2 „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych”
• Wypełniony Załącznik nr 3 „Oświadczenie dot. oferty i zamówienia ”


Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. CELSA zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Zamówienia uzupełniające

• Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim
• Oferta może zostać dostarczona do siedziby Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. w wersji papierowej
• Cena oferty brutto musi zostać podana w walucie PLN
• Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeżeli Wykonawca, w osobnej kopercie umieści materiały, które ją stanowią. Na kopercie powinna znaleźć się informacja
„POUFNE. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.

• Oferta musi zawierać następujące elementy:
o Pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa adres, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
o Nazwę i numer zapytania ofertowego
o Termin dostawy
o Datę przygotowania i termin ważności oferty.
o Zakres i szczegółowy opis oferowanych dostaw w ramach oferty.
o Szczegółowy, techniczny opis przedmiotu oferty.
o Datę/okres realizacji przedmiotu oferty.
o Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
o Pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do wystawiania oferty.
• Obowiązkowo do oferty należy załączyć wypełnione dokumenty o których mowa w części
„Lista dokumentów /oświadczeń wymaganych od Wykonawcy”
• Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i). Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy.
• W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nieumocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie
do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. CELSA Huta Ostrowiec zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert w ramach poszczególnych kryteriów zostanie dokonana poprzez przyznanie odpowiedniej ilości punktów zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej i opisanymi w kolumnie Metoda oceny kryterium.

Ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poszczególnych kryteriów:
• Do porównania ofert będzie uwzględniana cena netto. Punktacja w ramach kryterium cenowego obliczana będzie na podstawie wzoru: 10pkt. x cena najtańszej oferty / cena ocenianej oferty.

Kalkulacja ostatecznej ilości punktów w ramach danego kryterium dokonywana będzie w sposób następujący:


Waga kryterium (%) X ilość punktów przyznana w ramach danego kryterium = ostateczna ilość punktów w ramach realizacji danego kryterium.

Waga poszczególnych kryteriów wskazana została w kolumnie Waga kryterium w % oraz poniżej, i jest następująca:
• Cena – 100%

Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach wszystkich ocienianych kryteriów, uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia

Do oceny ofert dopuszczone będą tylko oferty i Wykonawcy spełniający w całości wymagania określone w punkcie „Przedmiot zamówienia” i „Warunki udział
w postępowaniu”. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty jeśli jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem. Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym
co potwierdzone musi zostać odpowiednim oświadczeniem stanowiącym załącznik
do zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) Posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Realizacja przez Oferentów przedstawionego wyżej warunku oceniana będzie
na podstawie złożonego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy Wykonawca bądź oferta nie spełni któregoś z ww. warunków oferta nie będzie brana pod uwagę w dalszym postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CELSA "HUTA OSTROWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Jana Samsonowicza 2/n/d

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

świętokrzyskie , ostrowiecki

Numer telefonu

694454898

NIP

5272312319

Tytuł projektu

Wytworzenie innowacyjnych wyrobów w postaci prętów oraz kręgów żebrowanych do zbrojenia betonu wykonywanych w nowej klasie stali B600B w wyniku implementacji autorsko opracowanego demonstratora technologii

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0223/17-00
Liczba wyświetleń: 253