Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie badań i weryfikacji właściwości użytkowych pręta zbrojeniowego wykonanego ze stali B600B w zakresie budowlanym. ( Zakres I)

Data publikacji: 11.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1245125

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi być dostarczona w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego*: CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Złożona oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego
i zawierającym oznaczenie:

Sylwia Czerw
„Oferta dot. projektu INNOSTAL POIR.01.02.00-00-0223/17,
przetarg nr INNOSTAL 223/2/2020, NIE OTWIERAĆ.”

Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data
i godzina wpłynięcia do firmy.

*kancelaria Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. (dalej: CELSA lub Zamawiający) przyjmująca przesyłki listowne pracuje w godz. 7:00 – 15:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Stanisław Klusek sklusek@celsaho.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 412492309 / +48 660443634

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa badawcza prętów ze stali B600B

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie badań i weryfikacji właściwości użytkowych pręta zbrojeniowego wykonanego ze stali B600B zakresie budowlanym w etapie III, projektu nr POIR.01.02.00-00-0223/17, pt. „Wytworzenie innowacyjnych wyrobów w postaci prętów oraz kręgów żebrowanych do zbrojenia betonu wykonywanych w nowej klasie stali B600B w wyniku implementacji autorsko opracowanego demonstratora technologii.”, który otrzymał dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań i weryfikacji właściwości użytkowych pręta zbrojeniowego wykonanego ze stali B600B zakresie budowlanym.


Badania przyczepności pręta zbrojeniowego wykonanego ze stali B600B do betonu według wytycznych normy PN-EN 10080: 2007 (Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne.)
Cel badań:
Określenie średniej wartości naprężenia τm oraz naprężenia utraty przyczepności τr. Dla trzech średnic: 10, 16 i 32 mm, przy zastosowaniu dwóch rodzajów betonu (C(0,70), C(0,40). Dla każdej średnicy należy wykonać po 15 powtórzeń.

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
• Prowadzenie prac musi odbywać się zgodnie ze standardami CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. (Dokumenty dotyczące ww. standardów udostępniane będą na prośbę Wykonawcy).
• Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie zleconych prac badawczych oraz osiągnięcie ich rezultatów.
• Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego jest przekazanie przez Wykonawcę raportów z badań, sporządzonych dla wszystkich trzech przekazanych do badań profili prętów żebrowanych (o średnicach 10 mm, 16 mm, 32 mm)

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia liczony jest od daty podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru.
• Maksymalny termin realizacji zamówienia: 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Planowany termin rozpoczęcia badań: lipiec 2020/sierpień 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferty w postępowaniu mogą składać Wykonawcy spełniający wymagania dotyczące dysponowania zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadający odpowiednie zasoby techniczne niezbędne do wykonania zleconych prac B+R.
2. W zakresie dysponowania niezbędnymi zasobami ludzkimi, Wykonawca musi dysponować na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zleconych prac B+R (co najmniej jedną osobą charakteryzującą
się wymienionymi kwalifikacjami), które posiadają udokumentowane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac
badawczo-rozwojowych w obszarze podobnym do wskazanego w Zapytaniu ofertowym, tzn. osoby zaangażowane powinny:
 posiadać wykształcenie wyższe techniczne (tytuł co najmniej mgr inż.),
 uczestniczyć w co najmniej 2 projektach badawczo-rozwojowych związanych z zakresem badań wskazanych w przedmiocie zamówienia,
 uczestniczyć w co najmniej 1 wdrożeniu wyników badań przemysłowych
i prac rozwojowych w działalności gospodarczej,
 zagregować w ramach personelu autorów co najmniej 5 publikacji naukowych w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
W przypadku dysponowania przez Wykonawcę więcej niż jedną osobą, wymienione warunki mogą być spełnione łącznie przez cały zespół Wykonawcy. W takim wypadku Zamawiający weryfikował będzie czy biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione przez Wykonawcę osoby, łącznie dysponują one wymienionymi powyżej kwalifikacjami.
3. W zakresie dysponowania niezbędnymi zasobami technicznymi, Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że dysponują zasobami technicznymi koniecznym
do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym co najmniej następującymi zasobami:
 siłomierze, czujniki przemieszczeń, tensometry elektrooporowe do betonu i stali
 prasa hydrauliczna do ściskania
 indukcyjne czujniki przemieszczeń, siłomierze do pomiaru obciążenia
i reakcji podporowych
 prasy do badań materiałowych stali i betonu
4. Weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych
w pkt. 2 i 3 powyżej będzie dokonana na podstawie oświadczenia własnego Wykonawcy zawartego w części „Oświadczenie Wykonawcy
dot. warunków udziału w postępowaniu” Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenia dot. oferty i zamówienia, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia np. poprzez wezwanie do przekazania CV osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji prac B+R oraz szczegółowej specyfikacji posiadanych zasobów technicznych.
6. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu,
w którym upływa termin składania ofert.

Wiedza i doświadczenie

Jak wyżej

Potencjał techniczny

Jak wyżej

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

jak wyżej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej oraz finansowej umożliwiającej prawidłową realizację zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych (zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego).

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie
w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika
z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
c) Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom
w następujących przypadkach:
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;


b) Rezygnacja z części dostaw, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niezrealizowanych dostaw.
1.3 Inne zmiany:
a) W zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego (powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w kontrakcie, zmiana podwykonawcy);
b) W zakresie kolejności i terminów realizowanych dostaw;
c) W przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny;
d) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
e) W przypadku otrzymania decyzji od Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
2. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych
i jakościowych;
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oferta własna
• Wypełniony Załącznik nr 1 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych
i kapitałowych”
• Wypełniony Załącznik nr 2 „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych”
• Wypełniony Załącznik nr 3 „Oświadczenie dot. oferty i zamówienia ”


Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. CELSA zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Zamówienia uzupełniające

• Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim
• Oferta może zostać dostarczona do siedziby Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. w wersji papierowej
• Cena oferty brutto musi zostać podana w walucie PLN
• Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeżeli Wykonawca, w osobnej kopercie umieści materiały, które ją stanowią. Na kopercie powinna znaleźć się informacja
„POUFNE. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.

• Oferta musi zawierać następujące elementy:
o Pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa adres, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
o Nazwę i numer zapytania ofertowego
o Termin dostawy
o Datę przygotowania i termin ważności oferty.
o Zakres i szczegółowy opis oferowanych dostaw w ramach oferty.
o Szczegółowy, techniczny opis przedmiotu oferty.
o Datę/okres realizacji przedmiotu oferty.
o Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
o Pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do wystawiania oferty.
• Obowiązkowo do oferty należy załączyć wypełnione dokumenty o których mowa w części
„Lista dokumentów /oświadczeń wymaganych od Wykonawcy”
• Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i). Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy.
• W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nieumocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. CELSA Huta Ostrowiec zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert w ramach poszczególnych kryteriów zostanie dokonana poprzez przyznanie odpowiedniej ilości punktów zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej i opisanymi w kolumnie Metoda oceny kryterium.

Ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poszczególnych kryteriów:
• Do porównania ofert będzie uwzględniana cena netto. Punktacja w ramach kryterium cenowego obliczana będzie na podstawie wzoru: 10pkt. x cena najtańszej oferty / cena ocenianej oferty.

Kalkulacja ostatecznej ilości punktów w ramach danego kryterium dokonywana będzie w sposób następujący:


Waga kryterium (%) X ilość punktów przyznana w ramach danego kryterium = ostateczna ilość punktów w ramach realizacji danego kryterium.

Waga poszczególnych kryteriów wskazana została w kolumnie Waga kryterium w % oraz poniżej, i jest następująca:
• Cena – 100%

Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach wszystkich ocienianych kryteriów, uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia

Do oceny ofert dopuszczone będą tylko oferty i Wykonawcy spełniający w całości wymagania określone w punkcie „Przedmiot zamówienia” i „Warunki udział
w postępowaniu”. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty jeśli jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem. Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym
co potwierdzone musi zostać odpowiednim oświadczeniem stanowiącym załącznik
do zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) Posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Realizacja przez Oferentów przedstawionego wyżej warunku oceniana będzie
na podstawie złożonego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy Wykonawca bądź oferta nie spełni któregoś z ww. warunków oferta

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CELSA "HUTA OSTROWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Jana Samsonowicza 2/n/d

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

świętokrzyskie , ostrowiecki

Numer telefonu

694454898

NIP

5272312319

Tytuł projektu

Wytworzenie innowacyjnych wyrobów w postaci prętów oraz kręgów żebrowanych do zbrojenia betonu wykonywanych w nowej klasie stali B600B w wyniku implementacji autorsko opracowanego demonstratora technologii

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0223/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Data Wpływu: 29.06.2020, godzina: 10:30
Cena: 94 500,00 zł
Liczba wyświetleń: 314