Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych systemu predykującego zapotrzebowanie na produkty Fitfood oraz wspomagającego zarządzanie logistyką w oparciu o wybrane techniki sztucznej inteligencji

Data publikacji: 08.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-06-2020

Numer ogłoszenia

1245037

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Data zmiany 13.05.2020
Zmiana dotyczyła wprowadzenia możliwości składania zamówień uzupełniających.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2020 r. (decyduje data wpływu) do godziny 23:59 czasu polskiego.
2. Oferty należy złożyć:
a) w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w zamkniętej kopercie z pieczątką przedsiębiorstwa oraz opisem: „Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/ZAP/2020” na adres siedziby Zamawiającego:
Fitfood Sp. z o.o. ul Solskiego 11/28; 31-216 Kraków
b) lub elektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) wpisując w temacie wiadomości „Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/ZAP/2020” na adres mailowy: biuro@fitfoodpoland.pl
3. Oferty niespełniające wymogów, określonych w niniejszym zapytaniu lub wniesione po terminie mogą zostać zwrócone Wykonawcy, a w razie niemożności ustalenia adresu zniszczone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przechowania ofert w dokumentacji projektowej.
4. Terminem dostarczenia oferty nie jest termin jej nadania, lecz termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego. W przypadku wysyłki elektronicznej terminem dostarczenia oferty jest umieszczenie oferty w skrzynce odbiorczej poczty elektronicznej Zamawiającego.
Oferta złożona po terminie będzie odrzucona.
5. Ocena ofert nastąpi w terminie 14 dni od zamknięcia naboru.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poinformowania Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania ofertowego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@fitfoodpoland.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Przebinda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 519 079 310

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający w ramach zamówienia oczekuje wykonania przez Oferenta następujących prac badawczych:
• Przygotowywanie i obróbka danych służących eksperymentom uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, dotyczących przewidywania sprzedaży oraz optymalizacji logistyki i dystrybucji dóbr szybko zbywalnych;
• Wykonywanie prac badawczych z zakresu uczenia maszynowego - przygotowywanie modeli, trenowanie modeli na danych, wyjaśnianie wyników eksperymentów;
• Przygotowywanie i trenowanie modeli uczenia maszynowego, objaśnianie wyników eksperymentów;
• Wsparcie implementacji i integracji opracowanych modeli ze środowiskami Zamawiającego oraz wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu wdrożeń prototypowych;
• Analiza wiedzy dziedzinowej, umożliwiająca przygotowywanie rekomendacji dla Zamawiającego, mających na celu optymalizację procesu gromadzenia i przetwarzania danych oraz osiągnięcie zakładanych celów projektowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup usług polegających na wykonaniu prac badawczych

Przedmiot zamówienia

Zamawiający w ramach zamówienia oczekuje wykonania przez Oferenta następujących prac badawczych:
• Przygotowywanie i obróbka danych służących eksperymentom uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, dotyczących przewidywania sprzedaży oraz optymalizacji logistyki i dystrybucji dóbr szybko zbywalnych;
• Wykonywanie prac badawczych z zakresu uczenia maszynowego - przygotowywanie modeli, trenowanie modeli na danych, wyjaśnianie wyników eksperymentów;
• Przygotowywanie i trenowanie modeli uczenia maszynowego, objaśnianie wyników eksperymentów;
• Wsparcie implementacji i integracji opracowanych modeli ze środowiskami Zamawiającego oraz wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu wdrożeń prototypowych;
• Analiza wiedzy dziedzinowej, umożliwiająca przygotowywanie rekomendacji dla Zamawiającego, mających na celu optymalizację procesu gromadzenia i przetwarzania danych oraz osiągnięcie zakładanych celów projektowych.

Ze względu na badawczy charakter prac objętych zamówieniem, szczegółowy zakres prac zleconych do wykonania będzie precyzowany na początku każdego okresu wytwórczego, określonego na etapie podpisywania umowy i sprzężonego z cyklem iteracji projektowych Zamawiającego.

Wykonawcy będą mieli możliwość zapoznania się z opisem projektu po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, której wzór określa załącznik nr 4.

W związku z powyższym, przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie stałego wsparcia w trakcie realizacji projektu, rozumianego jako praca zespołu dedykowanego dla Zamawiającego, rozliczanego na podstawie stawki godzinowej.

Liczba godzin objęta zamówieniem: 7.500.

Podana liczba godzin określa maksymalny zakres zamówienia, jednocześnie Zamawiający określa minimalny zakres zamówienia na poziomie 3.750 godzin.

Zakup usługi będzie dokonany w ramach Projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych systemu predykującego zapotrzebowanie na produkty Fitfood oraz wspomagającego zarządzanie logistyką w oparciu o wybrane techniki sztucznej inteligencji”, będącego przedmiotem dofinansowania w ramach umowy nr POIR.01.01.01-00-0963/19-00, dofinansowanej w ramach Działania 1.1 Projekty B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Składając ofertę, Wykonawca deklaruje dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem przedstawionym w zapytaniu.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji całości zamówienia: usługi będą realizowane w okresie 30 miesięcy od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Terminy realizacji poszczególnych prac w ramach zadania będzie na bieżąco określał harmonogram opracowany przez Zamawiającego. Pożądany termin rozpoczęcia prac: 22.06.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada:
- zdolność do prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze uczenia maszynowego i statystycznej analizy danych, w tym pracy na dużych wolumenach danych, do 10 TB w skali dziennej;
- doświadczenie w implementacji modeli przewidujących wartość sprzedaży produktów szybko zbywalnych, bazujących na danych rzeczywistych i wdrożonych produkcyjnie;
- doświadczenie w budowaniu systemów wspierających etykietowanie danych w sprzężeniu zwrotnym z ekspertami ludzkimi;
Powyższe zostanie zweryfikowane na podstawie wykazanego doświadczenia w realizacji w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 projektów naukowo-badawczych lub badawczo-rozwojowych, dotyczących przygotowywania i obróbki danych służących eksperymentom z obszaru uczenia maszynowego i analizy statystycznej danych, prowadzonych metodami zbliżonymi do przedmiotowego zapytania, z których co najmniej jeden został zaimplementowany i wdrożony, oraz z których co najmniej jeden zawiera jako istotny element stworzenie inteligentnego procesu etykietowania danych w sprzężeniu zwrotnym z ekspertami ludzkimi (wsparcie dla uczenia samonadzorowanego).

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować dedykowaną infrastrukturą obliczeniową, umożliwiającą wykonywanie eksperymentów uczenia maszynowego i statystycznej analizy danych we własnym zakresie, w tym pracy na dużych wolumenach danych, do 10 TB w skali dziennej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący kadrą badawczo-rozwojową mającą doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych lub badawczo-rozwojowych, dotyczących przygotowywania i obróbki danych służących eksperymentom z obszaru uczenia maszynowego i analizy statystycznej danych, w tym:
- co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych z dziedziny uczenia maszynowego oraz doświadczenie dziedzinowe, potwierdzone co najmniej habilitacją i co najmniej 5 publikacjami z dziedziny odkrywania i przetwarzania wiedzy w analitycznych bazach danych oraz co najmniej 5 publikacjami z zakresu analizy złożonych i heterogenicznych danych szeregowych i strumieniowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:
1. działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,
2. omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
3. mających na celu wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,
4. zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych,
5. zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy,
6. zmiana liczby godzin objętych umową (w zakresie 3.750 - 7.500 godzin) wynikająca z niemożliwego do przewidzenia w momencie podpisywania umowy tempa i efektów prac badawczo-rozwojowych - podana w zamówieniu liczba godzin (7.500) to maksymalny zakres zamówienia, jednocześnie Zamawiający określa minimalny zakres zamówienia na poziomie 3.750 godzin,
7. zmiana terminu realizacji umowy pod warunkiem nieprzewidzianych zdarzeń, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania i realizacji umowy, w tym: mających wpływ na realizację projektu.

Do zmian niniejszej umowy mają zastosowanie postanowienia art. 15r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w szczególności w zakresie:
a. zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części;
b. zmiany sposobu wykonywania dostaw i usług;
c. zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy złożyć na wzorze formularza, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
2. Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 2;
b) na potwierdzenie doświadczenia zawodowego, posiadanego dostępu do infrastruktury badawczej oraz doświadczenia pracownika naukowego – wypełniony załącznik nr 3.

Zamówienia uzupełniające

Przewiduje się możliwość składania zamówień uzupełniających w ilości nie przekraczającej 50% zakresu zamówienia podstawowego (tj. do 3.750 godzin).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Kryteria formalne:
Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.
Brak spełnienia przez Oferenta kryteriów formalnych wyłącza możliwość dalszej oceny w ramach kryterium oceny merytorycznej - powoduje wykluczenie Oferenta z przedmiotowego postępowania.
2) Kryteria merytoryczne:
Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów oraz ich znaczenia:
1) 100 pkt – Cena za 1 godzinę usługi netto - C

[C] Cena oferty netto W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego poniżej wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

najniższa cena ofertowa
C = …………………………………………… x 100
cena ofertowa w ofercie ocenianej

Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę:
a) wobec którego nie otwarto postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego;
b) który nie zalega z uiszczeniem opłat i podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub innych danin przewidzianych odpowiednimi przepisami;
c) którego wspólnik, partner, członek organu zarządzającego, komplementariusz nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
d) który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) wobec którego nie orzeczono sądowego zakazu ubiegania się o zamówienia.
Brak złożenia przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego ww. sytuacji, Zamawiający uzna za podstawę wykluczenia go z przedmiotowego postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FITFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ludwika Solskiego 11/28

31-216 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

+48 519 079 310

NIP

9452181766

Tytuł projektu

Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych systemu predykującego zapotrzebowanie na produkty Fitfood oraz wspomagającego zarządzanie logistyką w oparciu o wybrane techniki sztucznej inteligencji

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0963/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

QED Software sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 11/49
00-052 Warszawa
Data wpływu: 08.06.2020
Cena: 1 350 000 PLN
Liczba wyświetleń: 281