Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostęp do środowiska badawczego (licencja) zawierającego makiety metod udzielania PPP wypracowanych w trakcie prac badawczych. Dostosowywanie dla testów ergonomii, użyteczności. i komunikacji modeli w ramach KSR i Call4help

Data publikacji: 08.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-05-2020

Numer ogłoszenia

1244989

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

pisemnie - Im’Possible Sp. z o.o. , ul. Biskupińska 38m18, 60-463 Poznań.
mailem: im_possible@op.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

im_possible@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Grybionko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48500117671

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostęp do środowiska badawczego (licencja) zawierającego makiety metod udzielania PPP wypracowanych w trakcie prac badawczych. Dostosowywanie dla testów ergonomii, użyteczności. i komunikacji modeli w ramach KSR i Call4help

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Dostęp do środowiska badawczego zawierającego funkcjonujące makiety metod schematów udzielania PPP wypracowanych w trakcie prac badawczych, dostosowanego dla testowania ergonomii i testów użyteczności modeli rozwiązań udzielania PPP i komunikacji w ramach KSR i Call4help, w szczególności:
a) Środowisko powinno zawierać możliwość aktualizacji i dowolnej zmiany schematu PPP i automatycznie generować makietę, którą można badać zarówno w środowisku webowym jak i mobilnym na systemach iOS i Android. Bazą wyjściową dla wymagań są rozwiązania Figma, Figma Mirror, Zeroheight i Miro. Można zastosować inne rozwiązania o co najmniej takich możliwościach jak w/w.
b) Do środowiska pracownicy Wykonawcy wprowadzać będą wszystkie metody PPP Zamawiającego oraz zmiany do nich na bieżąco w okresie trwania umowy. Wprowadzenie nowych modeli, metod lub zmian do nich nie może trwać dłużej niż 24 godziny od zgłoszenia.
c) Środowiska badawcze będą redundantne i Wykonawca zapewni ich kopie zapasowe w środowiskach innych niż ww. (dla zapewnienia pewności zachowania danych w przypadku utracenia środowisk badawczych). Ponowne uruchomienie środowiska po utracie danych wraz ze zbudowanymi wszystkimi modelami zgodnie z ostatnim backup’em nie może być dłuższe niż 24 godziny od zgłoszenia.
d) Do komunikacji w zakresie zmian Wykonawca wystawi środowisko zarzadzania projektami o funkcjonalności co najmniej zgodnej z środowiskami Mantis lub Jira.
e) Do wykonywania prac związanych z obsługą środowiska Wykonawca zapewni przedstawiciela, którego dostępność dla zespołu będzie w godz. 8-16 każdego dnia roboczego obowiązywania umowy.
f) Środowisko powinno mieć możliwość wprowadzania danych lub pobierania ich automatycznie z wyników ekspertyz będących w posiadaniu Zamawiającego przechowywanych w bazie danych systemu Mongo DB.

Przedmiot zamówienia

1. Dostęp do środowiska badawczego zawierającego funkcjonujące makiety metod schematów udzielania PPP wypracowanych w trakcie prac badawczych, dostosowanego dla testowania ergonomii i testów użyteczności modeli rozwiązań udzielania PPP i komunikacji w ramach KSR i Call4help, w szczególności:
a) Środowisko powinno zawierać możliwość aktualizacji i dowolnej zmiany schematu PPP i automatycznie generować makietę, którą można badać zarówno w środowisku webowym jak i mobilnym na systemach iOS i Android. Bazą wyjściową dla wymagań są rozwiązania Figma, Figma Mirror, Zeroheight i Miro. Można zastosować inne rozwiązania o co najmniej takich możliwościach jak w/w.
b) Do środowiska pracownicy Wykonawcy wprowadzać będą wszystkie metody PPP Zamawiającego oraz zmiany do nich na bieżąco w okresie trwania umowy. Wprowadzenie nowych modeli, metod lub zmian do nich nie może trwać dłużej niż 24 godziny od zgłoszenia.
c) Środowiska badawcze będą redundantne i Wykonawca zapewni ich kopie zapasowe w środowiskach innych niż ww. (dla zapewnienia pewności zachowania danych w przypadku utracenia środowisk badawczych). Ponowne uruchomienie środowiska po utracie danych wraz ze zbudowanymi wszystkimi modelami zgodnie z ostatnim backup’em nie może być dłuższe niż 24 godziny od zgłoszenia.
d) Do komunikacji w zakresie zmian Wykonawca wystawi środowisko zarzadzania projektami o funkcjonalności co najmniej zgodnej z środowiskami Mantis lub Jira.
e) Do wykonywania prac związanych z obsługą środowiska Wykonawca zapewni przedstawiciela, którego dostępność dla zespołu będzie w godz. 8-16 każdego dnia roboczego obowiązywania umowy.
f) Środowisko powinno mieć możliwość wprowadzania danych lub pobierania ich automatycznie z wyników ekspertyz będących w posiadaniu Zamawiającego przechowywanych w bazie danych systemu Mongo DB.

Kod CPV

72316000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi analizy danych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

7 dni od dnia zawarcia umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
2. Kryterium finansowe (cena) – waga 100 punktów;
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

IM`POSSIBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Biskupińska 38/18

61-152 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

500117671

NIP

7822585125

Tytuł projektu

Wykonanie przez Spółkę prac B+R koniecznych do opracowania autorskiego Systemu Call4help jako innowacyjnego narzędzia IT dla ratowania zdrowia i życia.

Numer projektu

RPWP.01.02.00-30-0162/17-00
Liczba wyświetleń: 100