Strona główna
Logo unii europejskiej

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na stanowisko Tester – 1 osoba

Data publikacji: 05.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-05-2020

Numer ogłoszenia

1244550

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 11.05.2020 r. nastąpiła zmiana treści przedmiotu zamówienia w Zapytaniu Ofertowym nr ZO/REGOS/003/05/2020 z dnia 05.05.2020 r. i korekta z dnia 11.05.2020 r. polegająca na korekcie adnotacji jaka Zamawiający wskazał do zamieszczenia na kopercie bądź w tytule wiadomości e-mail.

Dotychczasowe brzmienie – sekcja Informacje o ogłoszeniu, Miejsce i sposób składania ofert, punkt III.
„III. Ofertę sporządzić należy (…) w języku polskim, w formie pisemnej (pod rygorem nieważności oferty) i złożyć w zamkniętej kopercie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie podpisanego skanu dokumentu oraz opatrzeć napisem (na kopercie bądź w tytule wiadomości e-mail):
„Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr ZO/REGOS/003/05/2020 z dnia 05-05-2020 r. w ramach projektu REGOS. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 13.05.2020 GODZ. 23:59” (…)”.

Obecne brzmienie – sekcja Informacje o ogłoszeniu, Miejsce i sposób składania ofert, punkt III.
„III. Ofertę sporządzić należy (…) w języku polskim, w formie pisemnej (pod rygorem nieważności oferty) i złożyć w zamkniętej kopercie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie podpisanego skanu dokumentu oraz opatrzeć napisem (na kopercie bądź w tytule wiadomości e-mail):
„Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr ZO/REGOS/003/05/2020 z dnia 05-05-2020 r. w ramach projektu REGOS. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 18.05.2020 GODZ. 23:59” (…)”.

Uzasadnienie:
Dokonano zmiany terminu wskazanego w adnotacji zamieszczanej na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail. Dokonano zmiany z daty 13.05.2020 r. która właściwie powinna wskazywać na datę zgodną z terminem składania ofert, tj. 14.05.2020 r. W wyniku dokonanej korekty wydłużeniu uległ termin składania ofert o 7 dni kalendarzowych wskazując nowy termin składania ofert, tj. 18.05.2020 r. W efekcie tej zmiany wydłużeniu uległ również termin na zadawanie pytań i wyjaśnienia treści niniejszego zapytania ofertowego, wskazując iż wniosek o wyjaśnienia może zostać złożony przez Oferenta nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed dniem składania ofert, tj. do dnia 15.05.2020 r.
Dodatkowo Zamawiający zastrzega jako wyjątek od reguły, iż oferty złożone do dnia 11.05.2020 r. (włącznie) zawierające adnotację zamieszczoną na kopercie bądź w tytule wiadomości e-mail zawierające ofertę, a odwołującą się w swej treści w wyniku błędu pisarskiego do daty 13.05.2020 r. uznane zostaną w tym zakresie za poprawne formalnie (warunek opatrzenia dokumentów stosowną adnotacją zostanie uznany za spełniony). Powyższe oznacza, iż nie wymaga się ponownego złożenia oferty przez danego Oferenta, który dokonał tej czynności do dnia 11.05.2020 r., natomiast na Zamawiającym spoczywa obowiązek nieotwierania korespondencji z adnotacją odwołującą się do niniejszego zapytania ofertowego nr ZO/REGOS/003/05/2020 z dnia 05-05-2020 r. przed upływem terminu składania ofert obowiązującym na mocy korekty z dnia 11.05.2020 r. Pozostali oferenci zobowiązani są do zastosowania się do obowiązującej (po korekcie z dnia 11.05.2020 r.) wersji zapytania ofertowego.

Zmiany obejmowały:
1. Zmianę treści zapytania ofertowego odnoszące się do korekty terminów przewidzianych w niniejszym postępowaniu, tj.
a) Zmiana terminu składania ofert: z 14.05.2020 na 18.05.2020 r.
b) Zmianę daty w adnotacji do zamieszczenia na kopercie bądź w tytule wiadomości e-mail z ofertą: z 13.05.2020 r. na 18.05.2020 r.
c) Zmianę terminu na zadawanie pytań: z 11.05.2020 na 15.05.2020
d) Dołączono plik: Zapytanie_ofertowe_ ZO.REGOS.003.05.2020 KOREKTA z dn. 11_05_2020.pdf
2. W dniu 11.05.2020 opublikowano zmianę treści ogłoszenia 1244550 w ramach zapytania ofertowego nr ZO/REGOS/003/05/2020.

Miejsce i sposób składania ofert

I. Oferty należy składać do dnia: 18.05.2020 do końca dnia tj. godz. 23:59.
Oferty złożone po terminie ich składania zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

II. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Biura Projektu poprzez dowolną z poniższych form:
1) Pocztą tradycyjną: WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6.
2) Pocztą elektroniczną: m.woszczyna@wasko.pl w formie podpisanego skanu.

III. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz Ofertowy” załącznik nr 1 wraz z
pozostałymi załącznikami:
 Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi,
 Załącznik nr 3: Oświadczenie osoby oddelegowanej - doświadczenie,
w języku polskim, w formie pisemnej (pod rygorem nieważności oferty) i złożyć w zamkniętej
kopercie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie podpisanego skanu dokumentu
oraz opatrzeć napisem (na kopercie bądź w tytule wiadomości e-mail):

„Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr ZO/REGOS/003/05/2020 z dnia 05-05-2020 r. w ramach
projektu REGOS. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 18.05.2020 GODZ. 23:59”

Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami
reprezentacji danego Oferenta. Wszystkie dokumenty do Oferty powinny być załączone w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby reprezentujące
Wykonawcę, a w przypadku poczty elektronicznej oferta i załączniki powinny stanowić skan
podpisanego dokumentu przez osobę lub osoby reprezentujące Wykonawcę. Uprawnienie do
reprezentacji Oferenta powinno wynikać z dokumentów rejestrowych, w szczególności z KRS,
CEIDG, ewentualnie pełnomocnictwa (należy załączyć) bądź składane w imieniu własnym osoby
fizycznej aplikującej na dane stanowisko. Oferty niespełniające wymogów określonych
w niniejszym punkcie będą pozostawione bez rozpoznania. Oferty przygotowywane i składane są
na koszt Oferenta.

IV. W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego zakończenia
rozumianego jako zawarcie umowy z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wszelkie
oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia (z wyjątkiem oferty i umowy)
Zamawiającego lub Wykonawców mogą być przekazywane drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy
komunikacji. Zamawiający wskazuje następujący adres e-mail do komunikacji z Zamawiającym:
m.woszczyna@wasko.pl od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 13:00). Wniosek Oferenta o
wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego będzie rozpoznany przez Zamawiającego
niezwłocznie, przy czym wniosek taki może być złożony przez Oferenta Zamawiającemu nie
później niż na trzy dni kalendarzowe przed dniem składania ofert, czyli do dnia 15.05.2020 r.
(wnioski/pytania złożone po terminie będą pozostawione bez rozpoznania).

V. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie
zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, w każdym czasie, bez
podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.woszczyna@wasko.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Woszczyna

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 504 224 620

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest podjęcie współpracy na podstawie umowy zlecenie na
stanowisko Tester (1 osobo-etat) na etapie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zatrudnienie wykonawcy (1 osobo-etat) na stanowisku Testera – umowa zlecenie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług testera (1 osobo-etat) na etapie
badań przemysłowych i prac rozwojowych na rzecz Zamawiającego, związanych z realizacją projektu
pn. „REGOS - prototyp modułu automatyzującego proces generowania wzorca na podstawie bazy
wiedzy, umożliwiającego pozyskanie definiowalnych informacji z tekstowego strumienia danych do
zarządzania rozproszoną infrastrukturą sieciowo-usługową” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna
gospodarka dla Działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO WSL 2014-2020).

Rodzaj umowy: umowa zlecenia
Zapotrzebowanie na usługi dla niniejszego projektu oszacowano na poziomie:
 Na stanowisko Tester (1 osobo-etat): przy założeniu 8-godzinnego dnia pracy w trakcie
realizacji projektu (do 26.02.2021).

Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy (1 osoby) w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym
środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym
według wzoru w ramach załącznika nr 1 Formularz ofertowy.

Na stanowisko Testera:
Wymagania:
1) Wykształcenie średnie (ukończona szkoła ponadpodstawowa, o której mowa w art. 18 ust. 1
pkt 2 lit. a i b Ustawy z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019 poz. 1148 z późn. zm.)
o profilu/ specjalności/ specjalizacji/ kierunku: informatyka lub matematyka lub fizyka, albo
wykształcenie wyższe techniczne.
2) Główne obowiązki: Znajomość metodologii związanych z testowaniem oprogramowania.
Znajomość narzędzi wspomagających testy funkcjonalne i wydajnościowe (LoadRunner,
Selenium).

Do obowiązków Wykonawcy należy również:
1) Zapoznanie się z dokumentacją Projektu niezbędną do wykonania przedmiotu Umowy
wskazaną przez Zamawiającego,
2) Przekazanie Zamawiającemu wszelkich materiałów dotyczących przedmiotowych prac,
3) Przekazanie Zamawiającemu, majątkowych praw autorskich do wszelkich zrealizowanych prac, 4) Złożenia oświadczenia dotyczącego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych
źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów w wymiarze nie
przekraczającym 276 godzin miesięcznie.
5) Zachowanie poufności w zakresie realizowanych prac i przez okres 3 lat od zakończenia
współpracy.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

---
RBH – roboczogodzin. 1 RBH = 60 min.
m-c – miesiąc

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV - uzupełnienie
73120000-9 "Usługi eksperymentalno-rozwojowe"

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 26 lutego 2021 r.
1) Szacowany termin realizacji zamówienia został ustalony w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy Projektu;
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji zamówienia w toku realizacji
projektu, co wynikać będzie ze zmian do Umowy o dofinansowanie;
3) Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć daty końcowej zamówienia, tj. 26.02.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZO/REGOS/003/05/2020 - FORMULARZ OFERTOWY
 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZO/REGOS/003/05/2020 - OŚWIADCZENIE O BRAKU
POWIĄZANIA POMIĘDZY PODMIOTAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI
 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego ZO/REGOS/003/05/2020 - OŚWIADCZENIE OSOBY
ODDELEGOWANEJ - DOŚWIADCZENIE

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena (waga 80pkt) i liczba RBH zadeklarowana w projekcie (waga 20 pkt). Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów ze wszystkich kryteriów oceny.
Najniższa cena – stawka brutto 1 RBH (z VAT) w złotych polskich
1. Cena brutto 1 RBH x 80 pkt : Punkty za kryterium „cena brutto 1 rbh” zostaną obliczone wg
następującego wzoru:
Cena brutto 1 RBH oferty najtańszej
——————————————— x 80 = ilość punktów
Cena brutto 1 RBH oferty badanej
Sposób obliczania ceny: Cena obejmuje cenę jednostkową zamówienia, czyli cenę brutto w przeliczeniu
na 1 roboczogodzinę w ramach danej usługi w całym okresie realizacji projektu.

2. Liczba RBH zadeklarowana w projekcie x 20 pkt : Punkty za kryterium „liczba RBH zadeklarowana
w projekcie” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Liczba RBH zadeklarowana w projekcie x 20 = ilość punktów

Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

---
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

4. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie
internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do 7 dni od jego
zakończenia.

5. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług testera (1 osobo-etat) na etapie
badań przemysłowych i prac rozwojowych na rzecz Zamawiającego, związanych z realizacją projektu
pn. „REGOS - prototyp modułu automatyzującego proces generowania wzorca na podstawie bazy
wiedzy, umożliwiającego pozyskanie definiowalnych informacji z tekstowego strumienia danych do
zarządzania rozproszoną infrastrukturą sieciowo-usługową” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna
gospodarka dla Działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO WSL 2014-2020).
Cel: pozyskanie oferty korzystnej cenowo (zgodnie z limitem stawek jednostkowych) i zapewniającej
udział oferenta w możliwie rozległym horyzoncie czasowym, tj. na czas realizacji projektu, czyli od
podpisania umowy z oferentem aż do zakończenia realizacji projektu, co określa Harmonogram
realizacji zamówienia wskazujący datę zaangażowania oferenta do 26.02.2021 r. Z klauzulą, że
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji zamówienia w toku realizacji
projektu, co wynikać będzie ze zmian zapisów Umowy o dofinansowanie w tym zakresie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WASKO S.A.

Adres

Generała Leona Berbeckiego 6

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

323328525

Fax

323325505

NIP

9542311706

Tytuł projektu

REGOS - prototyp modułu automatyzującego proces generowania wzorca na podstawie bazy wiedzy, umożliwiającego pozyskanie definiowalnych informacji z tekstowego strumienia danych do zarządzania rozproszoną infrastrukturą sieciowo-usługową

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-035C/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Żaneta Mielczarek (osoba fizyczna, dane osobowe niepublikowane, RODO): cena: 21 660,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych, 00/100).
Liczba wyświetleń: 173