Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/NOWES/2020 dotyczące zamówienia pn „Doradztwo marketingowe” w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA” w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.

Data publikacji: 05.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-05-2020

Numer ogłoszenia

1244530

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do pobrania na stronie bazy konkurencyjności), na adres: e-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com lub w formie papierowej (z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 11/NOWES/2020 - Doradztwo marketingowe”) w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA” pod adresem: Kończewice nr 51, 82-213 Miłoradz do dnia 12.05.2020 do godz. 12.00 włącznie (decyduje data wpływu). Biuro otwarte jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

perspektywa.pomorskie@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wszelkich informacji o przedmiot zamówienia udziela Pan Emil Jędrzejewski pod numerem telefonu 512-500-757, adres email: e.jedrzejewski@nowes.pl oraz Małgorzata Święcka pod numerem telefonu 512-500-516 email: m.swiecka@nowes.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512-500-516, 512-500-757

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja form wsparcia jaką jest doradztwo marketingowe w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie maksymalnie 760 godzin zegarowych doradztwa marketingowego dla 126 podmiotów/uczestników projektu.
Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
- w roku 2020 - 240 godzin.
- w roku 2021 - 240 godzin.
- w roku 2022 - 240 godzin.
- w roku 2023 - 40 godzin.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Miejscowości wchodzące w skład powiatów: malborskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego oraz starogardzkiego.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do realizacji formy wsparcia – doradztwo marketingowe dla 126 uczestników projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA” w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.

Przedmiot zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja form wsparcia jaką jest doradztwo marketingowe w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” obejmujące zagadnienia tj.:
• doradztwo w sferze planowania marketingowego;
• doradztwo w sferze planowania i wdrażania działań promocyjnych;
• doradztwo w sferze kształtowania elastyczności ofertowej;
• doradztwo w sferze polityki kształtowania cen i optymalizacji kosztów;
• doradztwo w sferze opracowania/modyfikacji strategii marketingowej przedsiębiorstw
społecznych;
• doradztwo w sferze badania rynku;
• doradztwo w sferze wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez podmioty
ekonomii społecznej;
• doradztwo w sferze nawiązania i rozwoju współpracy ze specjalistami w zakresie
projektowania produktów i usług;
• doradztwo w sferze zarządzania problemowego;
• doradztwo w sferze rozwiązywania sytuacji kryzysowych;
• doradztwo w sferze tworzenia tekstów promocyjnych;
• doradztwo w sferze projektowania materiałów filmowych/promocyjnych
wykorzystywanych jako forma reklamy w social media;
• doradztwo w sferze przygotowania do wystąpień publicznych, telewizyjnych i radiowych w
ramach promocji swoich usług.

Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie maksymalnie 760 godzin zegarowych doradztwa marketingowego dla 126 podmiotów/uczestników projektu.
Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
- w roku 2020 - 240 godzin,
- w roku 2021 - 240 godzin,
- w roku 2022 - 240 godzin,
- w roku 2023 - 40 godzin.

Podmiotami na rzecz których świadczone będzie doradztwo marketingowe są uczestnicy objęci wsparciem Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Podmioty objęte formą wsparcia tj. doradztwo marketingowe, zostaną przyjęte do udziału w projekcie oraz skierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego.

Zamawiający obejmie wszystkie podmioty ekonomii społecznej uczestniczące w projekcie kompleksowym wsparciem świadczonym zgodnie ze STANDARDAMI USŁUG I DZIAŁANIA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dostępnymi na stronie www.pozytek.gov.pl.

W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z Koordynatorem Zamawiającym tj. Stowarzyszeniem „PERSPEKTYWA”.
Wykonawca nie będzie mógł jednocześnie świadczyć odpłatnie usług dla uczestników projektu w zakresie i terminie objętym umową.

3.2 Do zadań Wykonawcy doradztwa marketingowego należy:
a. Przygotowanie materiałów niezbędnych do realizacji doradztwa marketingowego.
b. Kontakt z uczestnikami projektu w celu doradztwa marketingowego.
c. Współpraca z pozostałymi doradcami/ekspertami na rzecz danej podmiotu/grupy.
d. Wypełnianie dokumentacji projektowej, raportów po wykonaniu doradztwa marketingowego w tym list obecności, rekomendacji, kart czasu pracy itp., nie rzadziej niż raz na miesiąc. Prowadzenie dokumentacji realizacji umowy będzie odbywać się na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.
e. Przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail niezwłocznie informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
f. Przesłanie w terminie 7 dni od zakończenia doradztwa wszystkich dokumentów potwierdzających jego odbycie.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85312320 - 8 Usługi doradztwa
79341100 - 7 Doradcze usługi reklamowe
79342000 - 5 Usługi marketingowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany od dnia zawarcia umowy do 30.04.2023 r.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku gdy ta zmiana wpłynie pozytywnie na prawidłową realizację projektu. Dokładne terminy i godziny świadczenia usług zostaną ustalone przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w niniejszym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy dysponują minimum jedną osobą posiadającą:
a. Posiada ukończone studia wyższe, i/lub studia podyplomowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub ukończone studia wyższe/podyplomowe w dowolnym kierunku i obligatoryjnie ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
w obszarach związanych ze świadczonym wsparciem - potwierdzone dyplomami ukończenia bądź certyfikatami.
weryfikacja: dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunku
b. posiadającymi doświadczenie zawodowe w realizacji doradztwa marketingowego minimum 500 godzin w okresie ostatnich 3 lat.
weryfikacja: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w niniejszym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w niniejszym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w niniejszym zakresie.

Dodatkowe warunki

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu .
2) W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i jednocześnie nie będą niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie warunków umowy lub zaproponować stosowne zmiany. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
b. zmiany terminu i harmonogramu realizacji doradztwa marketingowego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania;
d. ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy wezmą udział w formie wsparcia;
e. zmiany terminu płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia;
f. zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty, a Zamawiający je zaakceptuje.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jeżeli dotyczy.
b) Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych załącznik nr 2.
c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące doświadczenia Załącznik nr 3.
d) C.V potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie
e) Kopie posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
f) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wykazane w załączniku nr 3.
3. Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów złożonych dokumentów w ciągu 3 dni.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

- Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty - 30%
- Doświadczenie w realizacji doradztwa marketingowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 70%

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. Przyjmując zasadę , że 1% = 1 punkt

3. Punkty za kryterium „Cena brutto oferty” zostanie obliczona według wzoru waga 30%:

Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty z najniższą ceną
--------------------------------------------------------------------------------------------X 30 = liczba punktów
Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty badanej

4. Punkty za kryterium „Doświadczenie w realizacji doradztwa marketingowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” waga 70%

• Przeprowadzenie 500 godzin doradztwa marketingowego (jako spełnienie kryterium) 0 pkt
• Przeprowadzenie od 501 do 540 godzin doradztwa marketingowego 10 pkt
• Przeprowadzenie od 541 do 580 godzin doradztwa marketingowego 20 pkt
• Przeprowadzenie od 581 do 620 godzin doradztwa marketingowego 30 pkt
• Przeprowadzenie od 621 do 660 godzin doradztwa marketingowego 40 pkt
• Przeprowadzenie od 661 do 700 godzin doradztwa marketingowego 50 pkt
• Przeprowadzenie od 701 do 730 godzin doradztwa marketingowego 60 pkt
• Przeprowadzenie od 731 do 760 godzin doradztwa marketingowego 70 pkt
• Przeprowadzenie powyżej 760 godzin doradztwa marketingowego 70 pkt

Wykluczenia

1) Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy dysponują minimum jedną osobą posiadającą:
a. Posiada ukończone studia wyższe, i/lub studia podyplomowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub ukończone studia wyższe/podyplomowe w dowolnym kierunku i obligatoryjnie ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
w obszarach związanych ze świadczonym wsparciem - potwierdzone dyplomami ukończenia bądź certyfikatami.
weryfikacja: dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunku
b. posiadającymi doświadczenie zawodowe w realizacji doradztwa marketingowego minimum 500 godzin w okresie ostatnich 3 lat.
weryfikacja: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu .
3) W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REGIONALNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

Adres

Wojska Polskiego 3

82-440 Dzierzgoń

pomorskie , sztumski

Numer telefonu

552762570

Fax

552762579

NIP

5791004734

Tytuł projektu

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Numer projektu

RPPM.06.03.02-22-0001/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowany jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA” w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2, który współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Błąd w terminie składania ofert.
Ponowne zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone niezwłocznie.
Liczba wyświetleń: 223