Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA” w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.

Data publikacji: 05.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-05-2020

Numer ogłoszenia

1244529

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w wersji elektronicznej, według załączonego formularza (do pobrania na stronie bazy konkurencyjności), na adres: e-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com lub w formie papierowej (z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 10/NOWES/2020 - usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu ”) w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA” pod adresem: Kończewice nr 51, 82-213 Miłoradz do dnia 12.05.2020 do godz. 12.00 włącznie (decyduje data wpływu). Biuro otwarte jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

perspektywa.pomorskie@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wszelkich informacji o przedmiot zamówienia udziela Małgorzata Święcka pod numerem telefonu 512-500-516, email: m.swiecka@nowes.pl oraz Emil Jędrzejewski pod numerem telefonu 512-500-757, adres email: e.jedrzejewski@nowes.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512-500-516, 512-500-757

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu, w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie maksymalnie 72 godzin zegarowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Miejscowości wchodzące w skład powiatów: malborskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego oraz starogardzkiego.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA” w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu, w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie maksymalnie 72 godzin zegarowych:
Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
• w ramach zadania usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu z powiatów: malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego oraz starogardzkiego zgodnie z harmonogramem:
- w latach 2020, 2021 oraz 2022 – po 24 godziny, łącznie 24 godziny.

Podmiotami na rzecz których świadczone będą usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu są uczestnicy objęci wsparciem Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zamawiający obejmie wszystkie podmioty ekonomii społecznej uczestniczące w projekcie kompleksowym wsparciem świadczonym zgodnie ze STANDARDAMI USŁUG I DZIAŁANIA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dostępnymi na stronie www.pozytek.gov.pl.
W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z Koordynatorem Projektu, Koordynatorem Merytorycznym/Asystentem Koordynatora Merytorycznego, Animatorami, Doradcami kluczowymi, a w szczególności z Kluczowymi Doradcami Biznesowymi, Specjalistą ds. monitoringu, informacji i promocji PES/PS, Liderem Projektu tj. RTI S.A., Partnerem projektu/Zamawiającym tj. Stowarzyszeniem „PERSPEKTYWA” i innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację projektu.
Wykonawca nie będzie mógł jednocześnie świadczyć odpłatnie usług dla uczestników projektu w zakresie i terminie objętym umową.

Do zadań doradcy specj. – sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu należą w szczególności:

a. świadczenie usługi animacyjnej,
b. organizacja spotkań podmiotów ekonomii społecznej i biznesu,
c. współpraca w zakresie wyboru tematyki spotkania ,
d. współpraca w wyborze ewentualnych prelegentów na spotkania,
e. tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym,
f. zachęcanie nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności podmiotów ekonomii społecznej,
g. zachęcanie różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania podmiotów ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych,
h. inicjowanie powstawania grup inicjatywnych, motywowanie grup i środowisk do podejmowania działań na rzecz ekonomii społecznej,
i. budowanie lokalnych koalicji,
j. moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku, stałe motywowanie osób i instytucji do podjęcia i kontynuowania działania,
k. prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych zmierzających do tworzenia lokalnych modeli ekonomii społecznej oraz zapisów w programach lokalnych wspierających ekonomię społeczną,
l. tworzenie relacji biznesowych wspierających usamodzielnienie się Podmiotów Ekonomii Społecznej w warunkach wolnorynkowych,
m. nawiązanie współpracy z biznesem,
n. współpraca z pozostałymi doradcami/ekspertami na rzecz rozwoju danej grupy/podmiotu,
o. wypełnianie dokumentacji projektowej, w tym raportów po wykonaniu usługi doradztwa specjalistycznego – sieciowane PES i biznesu po każdym spotkaniu sesji), list obecności, rekomendacji, kart czasu pracy itp., nie rzadziej niż raz na miesiąc. Prowadzenie dokumentacji realizacji umowy będzie odbywać się na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego,
p. przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail niezwłocznie informacji o wszelkich problemach związanych z realizacją usługi, a w szczególności nieobecności podmiotów/uczestników, które są do tego zobowiązane z tytułu uczestnictwa w projekcie,
q. przesłanie w terminie 7 dni od zakończenia spotkania doradczego w zakresie sieciowana PES i biznesu wszystkich dokumentów potwierdzających jego odbycie.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85312320 - 8 Usługi doradztwa
80000000 - 4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku gdy ta zmiana wpłynie pozytywnie na prawidłową realizację projektu. Dokładne terminy i godziny świadczenia usług zostaną ustalone przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w niniejszym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy dysponują minimum jedną osobą posiadającą:
a. wykształcenie wyższe, i/lub studia podyplomowe
weryfikacja: dokument/y potwierdzający wykształcenie
b. ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych ze świadczonym wsparciem
weryfikacja: dokument/y potwierdzające ukończone szkolenia
c. posiadającymi doświadczenie zawodowe w realizacji doradztwa specjalistycznego sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu minimum 50 godzin w okresie ostatnich 3 lat.
weryfikacja: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3
d. posiadającymi min. 1 roczne doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia
weryfikacja: dokument potwierdzający współpracę z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w niniejszym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w niniejszym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w niniejszym zakresie.

Dodatkowe warunki

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu.

2) W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i jednocześnie nie będą niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie warunków umowy lub zaproponować stosowne zmiany. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
b. zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług doradztwa specjalistycznego – sieciowane PES i biznesu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania;;
e. zmiany terminu płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia;
f. zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty, a Zamawiający je zaakceptuje.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jeżeli dotyczy.
b) Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych załącznik nr 2
c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące doświadczenia Załącznik nr 3
d) C.V potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie
e) Kopie posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
f) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wykazane w załączniku nr 3.
g) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów złożonych dokumentów w ciągu 3 dni.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

- Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty - 30%
- Doświadczenie w realizacji doradztwa specjalistycznego -sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 60%
- Doświadczenie w pracy z PES i/lub PS i/lub osobami wykluczonymi - 10%

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. Przyjmując zasadę , że 1% = 1 punkt

3. Punkty za kryterium „Cena brutto oferty” zostanie obliczona według wzoru waga 30%:

Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty z najniższą ceną
-------------------------------------------------------------------------------------------X 30 = liczba punktów
Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty badanej

4. Punkty za kryterium „Doświadczenie w realizacji doradztwa specjalistycznego - sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” waga 60%

• Przeprowadzenie 50 godzin doradztwa specjalistycznego -sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu (jako spełnienie kryterium) 0 pkt
• Przeprowadzenie od 51 do 54 godzin doradztwa specjalistycznego -sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu 10 pkt
• Przeprowadzenie od 55 do 58 godzin doradztwa specjalistycznego -sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu 20 pkt
• Przeprowadzenie od 59 do 63 godzin doradztwa specjalistycznego -sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu 30 pkt
• Przeprowadzenie od 64 do 67 godzin doradztwa specjalistycznego -sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu 40 pkt
• Przeprowadzenie od 68 do 72 godzin doradztwa specjalistycznego -sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu 50 pkt
• Przeprowadzenie powyżej 72 godzin doradztwa specjalistycznego -sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu 60 pkt

5. Punkty za kryterium „Doświadczenie w pracy z PES i/lub PS i/lub osobami wykluczonymi”
• 1 roczne doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia ( jako spełnienie kryterium) 0 pkt.
• Powyżej 1 rok doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia ( jako spełnienie kryterium) 10 pkt.

Wykluczenia

1) Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy dysponują minimum jedną osobą posiadającą:
a. wykształcenie wyższe, i/lub studia podyplomowe
weryfikacja: dokument/y potwierdzający wykształcenie
b. ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych ze świadczonym wsparciem
weryfikacja: dokument/y potwierdzające ukończone szkolenia
c. posiadającymi doświadczenie zawodowe w realizacji doradztwa specjalistycznego sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu minimum 50 godzin w okresie ostatnich 3 lat.
weryfikacja: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3
d. posiadającymi min. 1 roczne doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia
weryfikacja: dokument potwierdzający współpracę z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu.
3) W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REGIONALNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

Adres

Wojska Polskiego 3

82-440 Dzierzgoń

pomorskie , sztumski

Numer telefonu

552762570

Fax

552762579

NIP

5791004734

Tytuł projektu

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Numer projektu

RPPM.06.03.02-22-0001/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowany jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA” w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2, który współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Błąd w terminie składania ofert.
Ponowne zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone niezwłocznie.
Liczba wyświetleń: 144