Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi coachingu w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA” w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.

Data publikacji: 05.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-05-2020

Numer ogłoszenia

1244498

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do pobrania na stronie bazy konkurencyjności), na adres: e-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com lub w formie papierowej (z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 07/NOWES/2020 dot. usług coachingu”) w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA” pod adresem: Kończewice nr 51, 82-213 Miłoradz do dnia 12.05.2020
do godz. 12.00 włącznie (decyduje data wpływu). Biuro otwarte jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

perspektywa.pomorskie@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wszelkich informacji o przedmiot zamówienia udziela Małgorzata Święcka pod numerem telefonu 512-500-516 email: m.swiecka@nowes.pl, Emil Jędrzejewski pod numerem telefonu 512-500-757, adres email: e.jedrzejewski@nowes.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512-500-516, 512-500-757

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi coachingu rozwojowego w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie maksymalnie 990 godzin zegarowych dla 209 podmiotów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Miejscowości wchodzące w skład powiatów: malborskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego oraz starogardzkiego.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie coachingu rozwojowego dla grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, uczestników Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA” w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi coachingu rozwojowego w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie maksymalnie 990 godzin zegarowych dla 209 podmiotów.
Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
• w ramach zadania Usługi rozwojowe - dla 164 uczestników dla grup inicjatywnych i istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznych i Przedsiębiorstw Społecznych z powiatów malborski, sztumski, kwidzyński oraz starogardzki zgodnie z harmonogramem:
- w roku 2020
a. coaching indywidualny – 41 uczestników projektu po 4 godziny na uczestnika, łącznie 164 godziny;
b. coaching grupowy – łącznie 16 godzin;
- w roku 2021
a. coaching indywidualny – 55 uczestników projektu po 4 godziny na uczestnika, łącznie 220 godzin;
b. coaching grupowy – łącznie 20 godzin;
- w roku 2022
a. coaching indywidualny – 55 uczestników projektu po 4 godziny na uczestnika, łącznie 220 godzin;
b. coaching grupowy – łącznie 20 godzin;
- w roku 2023
a. coaching indywidualny – 13 uczestników projektu po 4 godziny na uczestnika, łącznie 52 godziny;
b. coaching grupowy – łącznie 8 godzin;
• w ramach zadania Szkoła Menadżerów Ekonomii Społecznej (zajęcia wyjazdowe)- dla 45 uczestników zgodnie z harmonogramem:
- w roku 2020 - 15 uczestników projektu po 6 godzin na uczestnika, łącznie 90 godzin;
- w roku 2021 - 15 uczestników projektu po 6 godzin na uczestnika, łącznie 90 godzin;
- w roku 2022 - 15 uczestników projektu po 6 godzin na uczestnika, łącznie 90 godzin.

Podmiotami na rzecz których świadczone będą usługi coachingu są uczestnicy objęci wsparciem Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zamawiający obejmie wszystkie podmioty ekonomii społecznej uczestniczące w projekcie kompleksowym wsparciem świadczonym zgodnie ze STANDARDAMI USŁUG I DZIAŁANIA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dostępnymi na stronie www.pozytek.gov.pl.
W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z Koordynatorem Projektu, Koordynatorem Merytorycznym/Asystentem Koordynatora Merytorycznego, Animatorami, Doradcami kluczowymi, Doradcami biznesowymi, Specjalistą ds. monitoringu, informacji i
Liderem Projektu tj. RTI S.A., Partnerem projektu/Zamawiającym tj. Stowarzyszeniem „PERSPEKTYWA” i innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację projektu.
Wykonawca nie będzie mógł jednocześnie świadczyć odpłatnie usług dla uczestników projektu w zakresie i terminie objętym umową.

Do zadań coacha należy:
a. Przygotowanie procesu długofalowej pracy z daną grupą /podmiotem dopasowany do indywidualnych potrzeb klientów oraz nakierowany na wpieranie danej grupy/podmiotów samorozwoju i samoocenie
b. Pomaganie w tworzeniu i realizowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju danej grupy/podmiotu
c. Pomaganie danym grupom/podmiotom w tworzeniu planów rozwoju
d. Współpraca z pozostałymi doradcami/ekspertami na rzecz danej grupy/podmiotu
e. Wspieranie rozwoju indywidualnego i/lub grupowego uczestników projektu.
f. Praca nad rozwojem potencjału, planowaniem zmiany oraz decydowaniem.
g. Wypełnianie dokumentacji projektowej, w tym raportów pocoachingowych (po każdej sesji), list obecności, rekomendacji, kart czasu pracy itp., nie rzadziej niż raz na miesiąc. Prowadzenie dokumentacji realizacji umowy będzie odbywać się na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.
h. Przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail niezwłocznie informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
i. Przesłanie w terminie 7 dni od zakończenia spotkania coachingowego wszystkich dokumentów potwierdzających jego odbycie.

Kod CPV

79634000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi kierowania karierą

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79634000 - 7 Usługi kierowania karierą
85312320 - 8 Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany od dnia zawarcia umowy do 30.04.2023 r.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku gdy ta zmiana wpłynie pozytywnie na prawidłową realizację projektu. Dokładne terminy i godziny świadczenia usług zostaną ustalone przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w niniejszym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy dysponują minimum jedną osobą posiadającą:
a. wykształcenie wyższe, i/lub studia podyplomowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
weryfikacja: dokument/y potwierdzający wykształcenie
b. ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych ze świadczonym wsparciem
weryfikacja: dokument/y potwierdzające ukończone szkolenia
c. posiadającymi doświadczenie zawodowe w coachingu minimum 700 godzin w okresie ostatnich 3 lat.
weryfikacja: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3
d. posiadającymi min. 1 roczne doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia
weryfikacja: dokument potwierdzający współpracę z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w niniejszym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w niniejszym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w niniejszym zakresie.

Dodatkowe warunki

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

3) W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i jednocześnie nie będą niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie warunków umowy lub zaproponować stosowne zmiany. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
b. zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług coachingu rozwojowego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
d. ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy wezmą udział w formie wsparcia
e. zmiany terminu płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia;
f. zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty, a Zamawiający je zaakceptuje.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jeżeli dotyczy.
b) Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych załącznik nr 2
c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące doświadczenia Załącznik nr 3.
d) C.V potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie
e) Kopie posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
f) Kopia wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
g) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wykazane w załączniku nr 3.
h) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów złożonych dokumentów w ciągu 3 dni

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

- Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty - 40%
- Doświadczenie w coachingu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 50%
- Doświadczenie w pracy z PES i/lub PS i/lub osobami wykluczonymi - 10%

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. Przyjmując zasadę , że 1% = 1 punkt

3. Punkty za kryterium „Cena brutto oferty” zostanie obliczona według wzoru waga 40%:

Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty z najniższą ceną
-----------------------------------------------------------------------------------------------X 40 = liczba punktów
Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty badanej

4. Punkty za kryterium „Doświadczenie w coachingu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” waga 50%

• Przeprowadzenie 700 godzin coachingu (jako spełnienie kryterium) 0 pkt
• Przeprowadzenie od 701 do 780 godzin coachingu 10 pkt
• Przeprowadzenie od 781 do 860 godzin coachingu 20 pkt
• Przeprowadzenie od 861 do 940 godzin coachingu 30 pkt
• Przeprowadzenie od 941 do 990 godzin coachingu 40 pkt
• Przeprowadzenie powyżej 991 godzin coachingu 50 pkt

5. Punkty za kryterium „Doświadczenie w pracy z PES i/lub PS i/lub osobami wykluczonymi”

• 1 roczne doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia ( jako spełnienie kryterium) 0 pkt.

• Powyżej 1 rok doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia ( jako spełnienie kryterium) 10 pkt.

Wykluczenia

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu.

2) Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy dysponują minimum jedną osobą posiadającą:
a. wykształcenie wyższe, i/lub studia podyplomowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
weryfikacja: dokument/y potwierdzający wykształcenie
b. ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych ze świadczonym wsparciem
weryfikacja: dokument/y potwierdzające ukończone szkolenia
c. posiadającymi doświadczenie zawodowe w coachingu minimum 700 godzin w okresie ostatnich 3 lat.
weryfikacja: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3
d. posiadającymi min. 1 roczne doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia
weryfikacja: dokument potwierdzający współpracę z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi.

3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

4) W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REGIONALNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

Adres

Wojska Polskiego 3

82-440 Dzierzgoń

pomorskie , sztumski

Numer telefonu

552762570

Fax

552762579

NIP

5791004734

Tytuł projektu

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Numer projektu

RPPM.06.03.02-22-0001/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowany jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA” w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2, który współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Błąd w terminie składania ofert.
Ponowne zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone niezwłocznie.
Liczba wyświetleń: 261