Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup, dostawa i uruchomienie prasy krawędziowej

Data publikacji: 30.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-05-2020

Numer ogłoszenia

1244070

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce realizacji zamówienia – 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 6B
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: KONSTAL – ZAKŁAD MECHANICZNY, Zbigniew Własiuk , ul. Inżynierska 6B, 20-484 Lublin (do godz. 16:00, 11.05.2020) , lub adres email: konstal@konstal.pl w terminie do dnia 11.05.2020.
3. Na ofercie zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu uwidoczniona na serwerze Zamawiającego. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej oryginały przedłożonych dokumentów należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

konstal@konstal.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Własiuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609999997

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie prasy krawędziowej

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę prasy krawędziowej w ramach realizacji Zadania „Wprowadzenie innowacyjnego procesu produkcji zespołów napędowych utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R” dla Projektu „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego procesu produkcji zespołów napędowych utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz uruchomienie prasy krawędziowej zgodnej z opisem i na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

42636000-3

Nazwa kodu CPV

Prasy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

W terminie do 8 tygodni liczonych od dnia zawarcia umowy z wybranym dostawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są Wykonawcy, którzy spełnią łącznie niżej wymienione warunki:
a/ prowadzą działalność w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b/ posiadają doświadczenie w zakresie działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia a także dysponują potencjałem technicznym i kadrowym (osobowym) niezbędnym do wykonania zamówienia (wymagane są również umiejętności kadry osobowej do przeszkolenia w języku polskim użytkowników)
c/ dostarczyli ofertę w języku polskim
d/ nie spełniają przesłanek wykluczających możliwość uczestnictwa w postępowaniu wynikających z zapytania ofertowego oraz wymienionych w punkcie VII. Wykluczenia niniejszego zapytania

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są Wykonawcy, którzy spełnią łącznie niżej wymienione warunki:
a/ prowadzą działalność w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b/ posiadają doświadczenie w zakresie działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia a także dysponują potencjałem technicznym i kadrowym (osobowym) niezbędnym do wykonania zamówienia (wymagane są również umiejętności kadry osobowej do przeszkolenia w języku polskim użytkowników)
c/ dostarczyli ofertę w języku polskim
d/ nie spełniają przesłanek wykluczających możliwość uczestnictwa w postępowaniu wynikających z zapytania ofertowego oraz wymienionych w punkcie VII. Wykluczenia niniejszego zapytania

Potencjał techniczny

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są Wykonawcy, którzy spełnią łącznie niżej wymienione warunki:
a/ prowadzą działalność w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b/ posiadają doświadczenie w zakresie działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia a także dysponują potencjałem technicznym i kadrowym (osobowym) niezbędnym do wykonania zamówienia (wymagane są również umiejętności kadry osobowej do przeszkolenia w języku polskim użytkowników)
c/ dostarczyli ofertę w języku polskim
d/ nie spełniają przesłanek wykluczających możliwość uczestnictwa w postępowaniu wynikających z zapytania ofertowego oraz wymienionych w punkcie VII. Wykluczenia niniejszego zapytania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są Wykonawcy, którzy spełnią łącznie niżej wymienione warunki:
a/ prowadzą działalność w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b/ posiadają doświadczenie w zakresie działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia a także dysponują potencjałem technicznym i kadrowym (osobowym) niezbędnym do wykonania zamówienia (wymagane są również umiejętności kadry osobowej do przeszkolenia w języku polskim użytkowników)
c/ dostarczyli ofertę w języku polskim
d/ nie spełniają przesłanek wykluczających możliwość uczestnictwa w postępowaniu wynikających z zapytania ofertowego oraz wymienionych w punkcie VII. Wykluczenia niniejszego zapytania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Formularz ofertowy z ceną obejmującą wszystkie elementy dostawy - Załącznik nr 3
b. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego - w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie we własnym imieniu,
c. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (wg. wzoru własnego oferenta),
d. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
e. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy,
f. Karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające parametry oferowanych urządzeń/urządzenia,

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

3. W odniesieniu do Dostawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
a. Cena - cena ryczałtowa w PLN na wykonanie całego zakresu realizacji zamówienia (waga 70).
b. Termin wykonania zamówienia - termin wykonania liczony w tygodniach od daty podpisania umowy do zakończenia realizacji zamówienia (waga 20).
c. Okres gwarancji i serwisu na proponowane urządzenie – okres gwarancji i serwisu liczony w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru (waga 10).
4. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

a. Cena całkowita (Pc) – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia 70 pkt (waga 70)
liczba punktów w ramach kryterium wyliczana będzie wg wzoru:

Cena = najniższa cena brutto (zł)/cena brutto oferty ocenianej (zł) x 70

b. Termin wykonania (Pt) – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia 20 pkt (waga 20)
liczba punktów w ramach kryterium wyliczana wg wzoru:

Termin wykonania= najkrótszy termin wykonania (tygodnie)/ termin wykonania ocenianej oferty (tygodnie) x 20

c. Okres gwarancji (Pg) – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia 10 pkt (waga 10)
liczba punktów w ramach kryterium wyliczana wg wzoru:

Okres gwarancji= okres gwarancji oferty ocenianej (miesiące) /najdłuższy okres gwarancji (miesiące) x 10

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach ww. kryteriów 100 pkt.

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największa liczbę punktów obliczonych ze wzoru:

P = Pc + Pt +Pg

Uzyskane wyniki zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego (w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne umieszczone we wzorze oferty: załącznik nr 3) a oferowany przedmiot dostawy nie będzie spełniał wymaganych w zapytaniu ofertowym elementów – zadań przewidzianych do realizacji. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych i wariantowych.
7. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

Wykluczenia

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Dostawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie, należy złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Brak dołączonego i podpisanego oświadczenia skutkuje wykluczeniem Dostawcy z postępowania o zamówienie.
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Załączniku nr 4 Zapytanie ofertowe.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KONSTAL-ZAKŁAD MECHANICZNY ZBIGNIEW WŁASIUK

Adres

Inżynierska 6B

20-484 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

609999997

Fax

Nie dotyczy

NIP

9461459008

Tytuł projektu

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego procesu produkcji zespołów napędowych utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0190/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TRUMPF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k.
ul. Połczyńska 111
01-303 Warszawa
Oferta wpłynęła w dniu 07.05.2020 r.
Cena netto: 635 000,00 zł
Cena brutto: 781 050,00 zł
Liczba wyświetleń: 383