Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi naprawcze i konserwacyjne Housing First 19/TPBA/HF/2020

Data publikacji: 27.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-05-2020

Numer ogłoszenia

1243747

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanych własnoręcznie dokumentów na następujący adres e-mail: anna.adamczyk@ab.org.pl (z dopiskiem „19/TPBA/NM/2020”)
2. Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2020 r. o godz. 24.00.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w rozdziale IV.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.
4. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę podpis musi być czytelny.
5. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię lub odpis dokumentu, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Nie dopuszcza się składania wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.adamczyk@ab.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Adamczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

733377716

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawcza i konserwacyjna w mieszkaniach zajmowanych przez uczestników projektu Hausing first-najpierw mieszkanie. Zamówienie zostało podzielone na trzy części:
a) część 1- świadczenie usług naprawczych i konserwacyjnych w Gdańsku-10 mieszkań
b) część 3- świadczenie usług naprawczych i konserwacyjnych w Warszawie- 10 mieszkań.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk, Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest usługa naprawcza i konserwacyjna w mieszkaniach zajmowanych przez uczestników projektu Hausing first-najpierw mieszkanie w Gdańsku i Warszawie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawcza i konserwacyjna w mieszkaniach zajmowanych przez uczestników projektu Hausing first-najpierw mieszkanie. Usługa polega na udzieleniu wsparcia uczestnikom projektu w ich miejscu zamieszkania w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych, podłączenia sprzętów, drobnych remontów np. malowanie.
Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawcza i konserwacyjna. Zamówienie zostało podzielone na trzy części:
a) część 1- świadczenie usług naprawczych i konserwacyjnych w Gdańsku-10 mieszkań
b) część 3- świadczenie usług naprawczych i konserwacyjnych w Warszawie -10 mieszkań

Usługa będzie świadczona zgodnie z następującymi warunkami:
1. Odbiorcami usługi będą uczestnicy projektu przebywający w 30 mieszkaniach na terenie Gdańska, Wrocławia i Warszawy.
2. Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy r. do 30 czerwca 2021 r., w dni powszednie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W pilnych przypadkach Zamawiający będzie oczekiwał realizacji usługi najpóźniej w następnym dniu roboczym, następującym po dniu zgłoszenia. W pozostałych przypadkach zlecenie powinno być zrealizowane w terminie maksymalnie 10 dni roboczych.
3. Usługa polegać ma na usuwaniu drobnych awarii, wykonywaniu drobnych prac naprawczych (np. hydraulicznych, elektrycznych, stolarskich), remontowych (np. malowanie) w mieszkaniach odbiorców usługi.
4. Usługa została podzielona na usługę podstawową obejmującą drobne naprawy i konserwacje nie wymagające wymiany popsutego sprzętu oraz usługę z wymianą sprzętu/materiałów (baterie łazienkowe, karnisze, lampy itp.).
5. Przykładowe rodzaje usług (rodzaj usług może ulec zmianie w zależności od potrzeb uczestników projektu):

1 Nieszczelność baterii
2 Zepsute zamki, klamki
3 Przymocowanie luster, obrazów, karniszy, uchwytów, półek itp.
4 Zatkane odpływy
5 Podłączenie pralki, zmywarki
6 Szpachlowanie dziur i ubytków
7 Malowanie farbą
8 Naprawa gniazda
9 Wymiana/ zawieszenie oświetlenia

6. Wykonawca usługi zapewnia we własnym zakresie sprzęt typu: specjalistyczne narzędzia oraz podstawowe materiały takie jak: systemy i osprzęt instalacyjny (np. puszka elektryczna, złączki elektryczne), akcesoria zasilające (np. węże odpływowe, przedłużki, śrubunki, uszczelki), systemy mocowań i uszczelnień (np. kleje, taśmy, zaprawy, sylikony, uszczelki okienne), drobne akcesoria metalowe (np. kątowniki montażowe, haczyki, gwoździe, profile, wkręty, kołki) itp.
7. Wykonawca pokrywa koszty dojazdu do klienta.
8. W przypadku gdy okaże się że usługa nie może być zrealizowana bez zakupienia dodatkowych materiałów/sprzętów (baterie łazienkowe, karnisze, lampy itp.) Wykonawca sfinansuje koszty zakupu tych materiałów.

Kod CPV

50000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi naprawcze i konserwacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia tj. wykażą, że w przeciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert – zrealizowali należycie min. 2 usługi naprawcze lub konserwacyjne o wartości całkowitej brutto każdej z nich nie mniej niż 2.000 zł. (lub min. 20 usług naprawczych o wartości brutto każdej z nich nie mniej niż 200 zł).
2. Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1, nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu usług zgodnie z postanowieniem rozdz. IV pkt 2.

Dodatkowe warunki

1. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:
a) będzie niezgodna z przepisami prawa;
b) jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania;
c) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;
g) została złożona po wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

1. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Wszelkie rozliczenia finansowe związane z zamówieniem będą przeprowadzane w złotych polskich.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca złoży ofertę na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć wykaz usług (na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X pkt 1 Zapytania) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane,
b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, lub wymaganych pełnomocnictw, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Poprawki lub wyjaśnienia nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty.
4. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze zapytanie powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu.
5. W przypadku, jeśli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych dokumentów lub złożone dokumenty będą niezgodne z wymogami zapytania, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium Waga %
Oferowana cena brutto „Cp” usługa podstawowa 60 %
Oferowana cena brutto „Cw” usługa z wymianą 40%
Przy czym 1% = 1 pkt.
2. Sposób oceny ofert
dla kryterium Oferowana cena brutto „Cp” – waga 60 % (maksymalnie 60 punktów).
Sposób obliczenia:
Cp = [CN / CR x 60%] x 100
Cp – ilość punktów dla kryterium Oferowana cena brutto „C”
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej
W celu oceny oferty w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie podaną przez Wykonawcę cenę jednostkową brutto za usługę podstawową wskazaną w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.
dla kryterium Oferowana cena brutto „Cw” – waga 40 % (maksymalnie 40 punktów).
Sposób obliczenia:
Cw = [CN / CR x 40%] x 100
Cw – ilość punktów dla kryterium Oferowana cena brutto „C”
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej
W celu oceny oferty w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie podaną przez Wykonawcę cenę jednostkową brutto za usługę z wymianą wskazaną w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.

3. Sposób obliczania całkowitej liczby punktów:
Punktowa ocena oferty „O” będzie obliczana według wzoru:

O = Cp + Cw
O – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie
Cp – liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium Oferowana cena brutto „Cp”
Cw – liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium Oferowana cena brutto „Cw”
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
6. Oferta musi zawierać cenę łączną, maksymalną i ostateczną, obejmującą wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia jednorazowych negocjacji ceny poprzez skierowanie do wszystkich wykonawców drogą elektroniczną wezwania do złożenia ofert dodatkowych jedynie co do ceny w terminie wskazanym w wezwaniu. W takim przypadku do oceny zostanie przyjęta wartość brutto przedstawiona w ofercie albo w ofercie dodatkowej, jeśli ta zostanie złożona w terminie wskazanym w wezwaniu.
10. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ilość punktów, Zamawiający podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkim Wykonawcami, których oferty otrzymały taką samą ilość punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.
3. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Ocena braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, wskazanych w punkcie 2 i 3, nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA ZARZĄD GŁÓWNY

Adres

Hugona Kołłątaja 26a

50-007 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713443735

Fax

713443735

NIP

8961001631

Tytuł projektu

Housing first- najpierw mieszkanie

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0071/18-00
Liczba wyświetleń: 93