Strona główna
Logo unii europejskiej

„Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem części wspólnych bloku mieszkalnego Rzyszczewo 40, gmina Sławno”.

Data publikacji: 28.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-05-2020

Numer ogłoszenia

1243655

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1.Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wybrzeże”, ul. Witosa 9,
76-100 Sławno w terminie do dnia 13.05.2020 r., do godz. 9.30.
2.Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3.Otwarcie ofert nastąpi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wybrzeże”, ul. Witosa 9, 76-100 Sławno, pokój nr 8 dnia 13.05.2020 r. o godz. 10.00.
4.Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6.Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen.
7.UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty pod wskazany powyżej adres, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

smwybrzeze@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimierz Olejniczak ( tel. 598102439), Grzegorz Tworek ( tel. 598106603)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimierz Olejniczak ( tel. 598102439), Grzegorz Tworek ( tel. 598106603)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia to wykonanie inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem części wspólnych bloku mieszkalnego Rzyszczewo 40, gmina Sławno”.
2. Zadanie obejmuję termomodernizację budynku wielolokalowego: docieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem elewacji, wymiana drzwi wejściowych oraz okien części wspólnych, bram garażowych, docieplenie stropu wełną mineralna oraz remont części wspólnych.
3. Charakterystyka obiektu: budynek wielolokalowy o pow. zabudowy 552,12 m2; budynek 2-poziomowy, podpiwniczony; dach skośny pokryty dachówką betonową; budynek wybudowany w latach 80-tych XX wieku.
4. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi oraz współpracą z Zamawiającym.
5. Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego, częściową wymianą stolarki oraz instalacją odgromową i wymiana pionów instalacji elektrycznej części wspólnych”.
6. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań:
1) Zadanie nr 1 –„Termomodernizacja i remont części wspólnych”
Zadanie nr 1 obejmuje zakresem wykonanie następujących robót:
a) docieplenie stropu wełną wraz z wykonaniem ciągów pieszych z płyt OSB na konstrukcji drewnianej;
b) remont pokrycia dachu:
 roboty przygotowawcze,
 remont kominów,
 wymiana pokrycia dachowego, w tym obróbki blacharskie, akcesoria do pokryć dachowych, pokrycie dachu dachówką ceramiczną typu „MARSYLKA”;
c) wymiana stolarki drzwiowej wejściowej, okien części wspólnych, drzwi garażowych;
d) wykonanie warstwy ocieplenia ścian (cokół i opaska wokół budynku, ocieplenie ścian wraz warstwami wykończeniowymi);
e) remont części wspólnej – klatki schodowe (uzupełnienie tynków, cokolików, roboty malarskie, remont balustrady);
f) branża elektryczna:
 demontaż instalacji elektrycznej,
 wymiana pionów części wspólnych,
 montaż tablic licznikowych,
 montaż wlz,
 montaż przewodów klatka schodowa,
 montaż opraw oświetleniowych klatek schodowych,
 instalacja odgromowa,
 pomiary.
2) Zadanie nr 2 –„Roboty pozostałe”
Roboty w zakresie zamówienia nie ujęte w dokumentacji budowlanej:
a) wymiana okładzin schodów wejściowych zewnętrznych:
 ściana zachodnia okładzina gres parametry: klasa min. R11 antypoślizgowa, nasiąkliwość wodna (E), zewnętrzne. Należy dodatkowo ułożyć gres na cz. spoczynkowej dolnej i górnej,
 pozostałe schody – wymiana stopni lastryko na beton płukany z frakcja kamienia 5-10 mm na stopnice (nie dotyczy schodów wejściowych zewnętrznych do piwnic);
b) skucie płytek na ścianach przyziemia przed dociepleniem i nałożeniem elewacji;
c) naprawa schodów wejściowych piwnicznych z lastryko poprzez oczyszczenie powierzchni ubytków, zwilżenie i wypełnienie ich bezskurczową zaprawą montażową o wytrzymałości ponad 30 MPa. Ponadto należy zaimpregnować powierzchnie schodów impregnatem przeznaczonym do wskazanej powierzchni;
d) naprawa ścianki oporowej schodów wejściowych do piwnic, zbicie i naprawa uszkodzonego tynku, uzupełnienie ubytków w murze, wykończeniu ściany od góry - okap z betonu płukanego dopasowanego wyglądem oraz parametrami do płyt nowych nawierzchni schodów;
e) wykonanie na murkach wejść do piwnic 3 sztuk balustrad metalowych wysokości 1,10 m od górnej części muru oporowego;
Parametry balustrad: stalowe, pionowe płaskowniki w odstępie co 10-12 cm, zwięczone od góry i dołu poziomą listwą z płaskownika. Płaskownik o przekroju min. 40 mm x 5 mm, zabezpieczony antykorozyjnie, malowanej farbą (gwarancja ochronna min. 6 lat) na kolor grafitowy;
f) wymiana 4 sztuk drzwi D-3 do piwnic – aluminiowe, współczynnik przenikania ciepła max. 2,6W/(m2*K).
7. Uszczegółowienie realizacji robót:
1) Materiały pozyskane z rozbiórki tj. z poszycia dachu /dachówka betonowa/ drewno oraz elementy metalowe zamawiający zagospodaruje we własnym zakresie. Materiały muszą być wysegregowane. Należy je złożyć na terenie budowy w wyznaczonym miejscu przez Zamawiającego.
2) Zamówienie obejmuję zdjęcie ze stropu starej i zniszczonej wełny mineralnej znajdującej się na strychu. Wełnę należy poddać utylizacji zgodnie z przepisami na koszt Wykonawcy.
3) Zamówienie nie obejmuje wymiany poszycia tarasu od strony południowej.
4) Podsufitkę należy wykonać z desek drewnianych struganych, łączonych na pióro i wpust. Malowane lakierobejcą. Kolor uzgodnić z zamawiającym. Wilgotność drewna max. 18%.
5) Wszelkie urządzenia montowane na budynku tj. anteny satelitarne, routery itp. należy zdemontować, zabezpieczyć oraz dokonać ponownego montażu przed zakończeniem prac.
6) Elewację szczytu zadaszenia tarasu wykonać z deski elewacyjnej kompozytowej z PCV o grubości min. 1,5 cm.
7) Drzwi 2 szt. oznaczone symbolem D-1 (do klatek schodowych), bez przeszkleń, aluminiowe, współczynnik przenikania ciepła max. 1,3W/(m2*K).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: sławieński Miejscowość: Rzyszczewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem części wspólnych bloku mieszkalnego Rzyszczewo 40, gmina Sławno”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia to wykonanie inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem części wspólnych bloku mieszkalnego Rzyszczewo 40, gmina Sławno”.
2. Zadanie obejmuję termomodernizację budynku wielolokalowego: docieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem elewacji, wymiana drzwi wejściowych oraz okien części wspólnych, bram garażowych, docieplenie stropu wełną mineralna oraz remont części wspólnych.
3. Charakterystyka obiektu: budynek wielolokalowy o pow. zabudowy 552,12 m2; budynek 2-poziomowy, podpiwniczony; dach skośny pokryty dachówką betonową; budynek wybudowany w latach 80-tych XX wieku.
4. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi oraz współpracą z Zamawiającym.
5. Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego, częściową wymianą stolarki oraz instalacją odgromową i wymiana pionów instalacji elektrycznej części wspólnych”.

cd. w zapytaniu ofertowym

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45.40.00.00-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45.44.00.00-3 – Roboty malarskie i szklarskie
45.43.00.00-0 – Pokrywanie podłóg i ścian
45.41.00.00-4 – Tynkowanie
45.45.00.00-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45.31.00.00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45.31.12.00-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.31.53.00-1 – Instalacje zasilania elektrycznego
45.31.51.00-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia:
1) termin rozpoczęcia – po podpisaniu umowy z Wykonawcą i przekazaniu placu budowy,
2) termin zakończenia – 31 października 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (brutto) każda, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;

Warunki zmiany umowy

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztów realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności:
 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, w szczególności warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty objęte ochroną konserwatorską;
 zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego;
 zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
 zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji publicznej, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję;
 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń;
 zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
b) konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) lub wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych umową podstawową niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, wpływających na termin wykonania robót objętych umową podstawową,
c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót,
d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny.
2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia należności podatkowych Wykonawcy.
3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, przedstawionego/ych w ofercie – jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych – nowy kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać wymagania określone w ofercie dla powyższych osób.
4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego
5) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.
3. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
5. Podstawą obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy.
8. Roboty zamienne i dodatkowe mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
1) Formularz oferty sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2) Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego. Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sporządzone na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
4) Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO sporządzone na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
5) Kosztorys ofertowy w formie szczegółowej.
2. Brak złożenia w ofercie formularza ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Brak złożenia w ofercie dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 2-5 skutkuje wezwaniem Wykonawcy do uzupełnienia oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
2. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punków poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad – ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 100 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w wyniku oceny oferty.
5. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej.
6. Komisja sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi zapytania ofertowego.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego i załączników,
2) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
7) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jego siedzibę i cenę oferty.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, do unieważnienia postępowania.

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziału lub akcji,
3. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA SŁAWNO

Adres

Marii Curie-Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

zachodniopomorskie , sławieński

Numer telefonu

598106710

Fax

598106700

NIP

4990523666

Tytuł projektu

Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Rzyszczewo

Numer projektu

RPZP.09.03.00-32-0048/18-00

Inne źródła finansowania

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Rzyszczewo 40,
Rzyszczewo 40,
76-100 Sławno,
REGON: 366516036,
NIP 499-066-24-80

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Zakład Ogólnobudowlany Mirosław Wardak Warszkowo, Kolonia 2, 76-100 Sławno
2. Data wpływu oferty: 13.05.2020 godz. 8:45
3. Cena: 742.902,48 zł brutto
Liczba wyświetleń: 204