Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie przez doradcę zawodowego diagnozy potrzeb do indywidualnych ścieżek reintegracji uczestników projektu, indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie indywidualnych planów działania dla uczestników projektu „Aktywni zawodowo i społecznie”

Data publikacji: 27.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-05-2020

Numer ogłoszenia

1243460

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć nie później niż do końca dnia 05.05.2020r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SWZ. Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci elektronicznej na adres e-mail: centrum@pcpr.pulawy.pl (np. skan w pdf wypełnionego formularza oferty z podpisem i pieczątką Wykonawcy, lub z kwalifikowanym podpisem). UWAGA: Wysłanie oferty nie oznacza automatycznego jej doręczenia Zamawiającemu. Wykonawca wraz z ofertą złoży dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby wskazanej w ofercie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, inne dokumenty) i doświadczenie osób wskazanych w ofercie (zakresy czynności, protokoły, referencje, umowy o pracę itp.) zgodnie z zakresem określonym w punkcie VI.2 postępowania. Dokumenty mają być składane w postaci elektronicznej (np. skan w pdf. wymaganych dokumentów, lub z kwalifikowanym podpisem).
WAŻNE: Zamawiający zwraca szczególną uwagę na posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia przez osoby wskazane w ofercie pod rygorem wykluczenia z postępowania i odrzucenia oferty zgodnie z zasadami określonymi w punkcie VIII postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

centrum@pcpr.pulawy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Mazur, Waldemar Mokrzycki

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:
1) spotkania indywidualne z uczestnikiem projektu obejmujące doradztwo zawodowe w zakresie opracowania diagnozy potrzeb do indywidualnych ścieżek reintegracji 40 uczestników projektu (80 godzin) -Część 1
2) przeprowadzenie przez doradcę zawodowego indywidualnego poradnictwa zawodowego, w wyniku którego zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (zwany dalej IPD), wskazujący na kierunki rozwoju zawodowego 20 uczestników projektu (80 godzin) - Część 2

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Puławy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym są zwiększone szanse osób z niepełnosprawnością oraz kobiet doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami z terenu powiatu puławskiego na równy dostęp do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz na rynku pracy poprzez realizację usług aktywnej integracji społecznej, zdrowotnej i zawodowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia:
1) spotkania indywidualne z uczestnikiem projektu obejmujące doradztwo zawodowe w zakresie opracowania diagnozy potrzeb do indywidualnych ścieżek reintegracji 40 uczestników projektu (80 godzin) -Część 1
2) przeprowadzenie przez doradcę zawodowego indywidualnego poradnictwa zawodowego, w wyniku którego zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (zwany dalej IPD), wskazujący na kierunki rozwoju zawodowego 20 uczestników projektu (80 godzin) - Część 2
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jedną część lub dwie części).
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. Nr 2 do SWZ.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Część 1: 30 dni od dnia podpisania umowy, Część 2: do 30.09.2020r. na zasadach określonych dla tej części.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymagania Zamawiającego- w zakresie kwalifikacji i doświadczenia:
1) Zamawiający zastrzega, że doradztwo zawodowe może być prowadzone przez osobę, która:
-posiada wykształcenie wyższe (dotyczy wszystkich części) oraz,
a) -dla Części 1 -zrealizowała w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 80 godzin indywidualnego poradnictwa/doradztwa zawodowego,
b) -dla Części 2 -zrealizowała w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 80 godzin indywidualnego poradnictwa/doradztwa zawodowego,

Osobą na wskazane powyżej stanowiska mogą być również osoba, której odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.). Wymieniona powyżej osoba winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby w Części 1 i 2 formularza oferty. Zamawiający dopuszcza wykazanie tego samego doświadczenia w przypadku składania oferty na Część 1 i Część 2.

Warunki zmiany umowy

Na zasadach określonych w § 5 umowy- zał. nr 3 do SWZ

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie Części 1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego (objętego tym postępowaniem), przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług- maksymalnie 8 godzin dla 4 uczestników projektu, indywidualnego spotkania z uczestnikiem projektu obejmującego doradztwo zawodowe w zakresie opracowania diagnozy potrzeb do indywidualnych ścieżek reintegracji (2 godziny x maksymalnie 4 uczestników projektu) obejmującego doradztwo zawodowe na zasadach określonych w ofercie dla tej części zamówienia udzielanego na podstawie zawieranych odrębnych umów zgodnie z SWZ. W zakresie Części 2 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybrany będzie Wykonawca dla danej części, którego oferta spełniać będzie warunki określone przez Zamawiającego, nie zostanie odrzucona i uzyska najwyższą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych w ramach poniższego kryterium) zgodnie z poniższymi kryteriami:
cena oferty – waga kryterium - (waga kryterium- 100%)- 100 punktów. Oferty z wyższą ceną otrzymają proporcjonalnie mniej punktów od oferty z najniższą ceną. W przypadku możliwości wyboru ofert z taką samą ceną, Zamawiający dopuszcza składanie ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Wykluczony będzie Wykonawca którego oferta nie będzie spełniać wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu (SWZ).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT PUŁAWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁAWACH

Adres

al. Królewska 3

24-100 Puławy

lubelskie , puławski

Numer telefonu

818880492

Fax

818880492

NIP

7162657633

Tytuł projektu

AKTYWNI ZAWODOWO I SPOŁECZNIE

Numer projektu

RPLU.11.01.00-06-0015/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

-w Części 1 spotkania indywidualne z uczestnikiem projektu obejmujące doradztwo zawodowe w zakresie opracowania diagnozy potrzeb do indywidualnych ścieżek reintegracji 40 uczestników projektu (80 godzin), zwana dalej Częścią 1. Koszt wynagrodzenia za pośrednictwo pracy, Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św: za cenę brutto 2880 zł. (cena jednostkowa brutto: 36 zł). Oferta otrzymała 100 punktów w jedynym kryterium oceny ofert: cena. Data wpływu oferty do Zamawiającego: 05.05.2020r.

-w Części 2 przeprowadzenie przez doradcę zawodowego indywidualnego poradnictwa zawodowego, w wyniku którego zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (zwany dalej IPD), wskazujący na kierunki rozwoju zawodowego 20 uczestników projektu (80 godzin), zwana dalej Częścią 2. Koszt wynagrodzenia za pośrednictwo pracy, Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św: za cenę brutto 2920 zł. (cena jednostkowa brutto: 36,5 zł). Oferta otrzymała 100 punktów w jedynym kryterium oceny ofert: cena. Data wpływu oferty do Zamawiającego: 05.05.2020r.
Liczba wyświetleń: 200