Strona główna
Logo unii europejskiej

Materiały i surowce do badań- przyspieszacze wulkanizacji: Zadanie 1- Nadtlenek organiczny zdolny do pracy w gorących tunelach / ORGANIC PEROXIDE CAPABLE IN WORKING IN HOT TUNNELS; Zadanie 2 -Talk / TALC

Data publikacji: 21.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2020

Numer ogłoszenia

1243136

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2020 r.
- osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego
K-FLEX POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wielenin-Kolonia 50b, 99-210 Uniejów,
lub
- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres aostapczuk@kflex.com z tytułem wiadomości „Oferta na materiały i surowce do badań-PRZYSPIESZACZE” .
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
Formularz oferty stanowi załącznik nr 1.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aostapczuk@kflex.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Ostapczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 63 288-02-12

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup: MATERIAŁÓW I SUROWCÓW: PRZYSPIESZACZY WULKANIZACJI (modyfikatorów wulkanizacji), niezbędnych do przeprowadzenia badań i opracowania docelowych receptur nowych produktów.

Przedmiot niniejszego zapytania obejmuje nabycie 2 rodzajów przyspieszaczy wulkanizacji (modyfikatorów wulkanizacji), łącznie 496 kg, spełniających wymagania techniczne Zamawiającego wskazane poniżej dla każdego z nich - z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne zadania (rodzaje przyspieszaczy).

Zadanie 1 Nadtlenek organiczny zdolny do pracy w gorących tunelach / ORGANIC PEROXIDE CAPABLE IN WORKING IN HOT TUNNELS
KOD CPV: 24210000-9
Nazwa kodu: Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki
Ilość: 321 kg

WYMAGANIA TECHNICZNE – PARAMETRY:
• Temperatura aktywacji: maksimum 200˚ C
• Koncentracja (%): minimum 55, maksimum 65

Zamawiający wymaga aby termin przydatności surowca w momencie jego dostawy był nie krótszy niż 4 miesięcy, przy czym przewiduje się dostawy cząstkowe, realizowane sukcesywnie zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi przez Zamawiającego.


Zadanie 2 Talk / TALC
KOD CPV: 24212650-4
Nazwa kodu: Wodorotlenek magnezu
Ilość: 175 kg

WYMAGANIA TECHNICZNE – PARAMETRY:
• BET (m2/gr): minimum 3, maksimum 4,5

Zamawiający wymaga aby termin przydatności surowca w momencie jego dostawy był nie krótszy niż 6 miesięcy, przy czym przewiduje się dostawy cząstkowe, realizowane sukcesywnie zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi przez Zamawiającego.

POZOSTAŁE WYMAGANIA:
Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia (Wielenin-Kolonia 50b, 99-210 Uniejów).
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty dot. przedmiotu ofertowania (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w surowce i materiały do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia karty charakterystyki surowca.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKÓW JEGO REALIZACJI ZAWIERA ZAŁĄCZONE ZAPYTANIE OFERTOWE.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: poddębicki Miejscowość: Wielenin-Kolonia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest zakup MATERIAŁÓW I SUROWCÓW: PRZYSPIESZACZY WULKANIZACJI (modyfikatorów wulkanizacji), niezbędnych do przeprowadzenia badań i opracowania docelowych receptur nowych produktów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup: MATERIAŁÓW I SUROWCÓW: PRZYSPIESZACZY WULKANIZACJI (modyfikatorów wulkanizacji), niezbędnych do przeprowadzenia badań i opracowania docelowych receptur nowych produktów.

Przedmiot niniejszego zapytania obejmuje nabycie 2 rodzajów przyspieszaczy wulkanizacji (modyfikatorów wulkanizacji), łącznie 496 kg, spełniających wymagania techniczne Zamawiającego wskazane poniżej dla każdego z nich - z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne zadania (rodzaje przyspieszaczy).

Zadanie 1 Nadtlenek organiczny zdolny do pracy w gorących tunelach / ORGANIC PEROXIDE CAPABLE IN WORKING IN HOT TUNNELS
KOD CPV: 24210000-9
Nazwa kodu: Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki
Ilość: 321 kg

WYMAGANIA TECHNICZNE – PARAMETRY:
- Temperatura aktywacji: maksimum 200˚ C
- Koncentracja (%): minimum 55, maksimum 65

Zamawiający wymaga aby termin przydatności surowca w momencie jego dostawy był nie krótszy niż 4 miesięcy, przy czym przewiduje się dostawy cząstkowe, realizowane sukcesywnie zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi przez Zamawiającego.


Zadanie 2 Talk / TALC
KOD CPV: 24212650-4
Nazwa kodu: Wodorotlenek magnezu
Ilość: 175 kg

WYMAGANIA TECHNICZNE – PARAMETRY:
- BET (m2/gr): minimum 3, maksimum 4,5

Zamawiający wymaga aby termin przydatności surowca w momencie jego dostawy był nie krótszy niż 6 miesięcy, przy czym przewiduje się dostawy cząstkowe, realizowane sukcesywnie zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi przez Zamawiającego.

POZOSTAŁE WYMAGANIA:
Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia (Wielenin-Kolonia 50b, 99-210 Uniejów).
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty dot. przedmiotu ofertowania (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w surowce i materiały do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia karty charakterystyki surowca.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKÓW JEGO REALIZACJI ZAWIERA ZAŁĄCZONE ZAPYTANIE OFERTOWE.

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin dostawy (realizacji umowy) dla każdego z zadań 1-2 : od daty podpisania umowy do 30.09.2020 r., sukcesywnie zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie (w ramach każdego z zadań częściowych: 1-2) muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,

2. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według załącznika nr 2.

Wiedza i doświadczenie

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie (w ramach każdego z zadań częściowych: 1-2) muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
b. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według załącznika nr 2.

Potencjał techniczny

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie (w ramach każdego z zadań częściowych: 1-2) muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
c. dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

2. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według załącznika nr 2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie (w ramach każdego z zadań częściowych: 1-2) muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
c. dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

2. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według załącznika nr 2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie (w ramach każdego z zadań częściowych: 1-2) muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
d. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według załącznika nr 2.

Dodatkowe warunki

Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu związania ofertą. Brak zgody na przedłużenie powyższego terminu spowoduje odrzucenie oferty.

Pozostałe informacje
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, jednak jedyny dopuszczalny podział może być dokonany w zakresie wskazanym w punkcie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, tj. oferta częściowa może objąć tylko całe zadanie 1 albo całe zadanie 2. Złożenie oferty częściowej (nie obejmującej pełnego zakresu danego zadania) powoduje jej wykluczenie z udziału w postępowaniu.
nie z udziału w postępowaniu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05..2020 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania, tj. niespełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.
Zamawiający może zażądać na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia protokołu bądź notatki służbowej z postępu wykonanych prac.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załacznik nr 2 - Warunki udziału (oświadczenie)
Załacznik nr 3 - Warunki wykluczenia (oświadczenie)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny są:
I. Łączna cena netto przedmiotu zamówienia (odrębnie dla każdego z zadań) - 100%

Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdego z zadań częściowych 1-2 na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria w danym zadaniu częściowym po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta dla danego zadania, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT, wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .
Cena oferty dla danego zadania (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN (w tym w razie konieczności po przeliczeniu ceny wykazanej w walucie obcej według zasad opisanych powyżej). Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia. W ofercie cena powinna zostać przedstawiona według zasad wynikających z formularza ofertowego.
Punkty za kryterium „Łączna cena netto przedmiotu zamówienia (odrębnie dla każdego z zadań)” zostaną przyznane za łączną cenę netto określoną w ofercie odrębnie dla każdego z zadań częściowych, według następującego wzoru:

ilość punktów =najniższa zaoferowana łączna cena (netto) dla danego zadania / łączna cena w badanej ofercie (netto)
dla danego zadania x 100

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie dla danego zadania. Za najkorzystniejszą dla danego zadania zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Wykluczenia

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenie z postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie według załącznika nr 3.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

K-FLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Pucka 112

81-154 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

501-939-535

NIP

9581406813

Tytuł projektu

Opracowanie gamy innowacyjnych pianek technicznych o szerokim zakresie zastosowań wytwarzanych w procesie ciągłym.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0836/18-00
Liczba wyświetleń: 157