Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/DOT-01/2020

Data publikacji: 21.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2020

Numer ogłoszenia

1243106

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Aktualizacja opisu przedmiotu zamówienia:
System RHHED do odbiciowej dyfrakcji wysokoenergetycznych elektronów z osprzętem – 1 szt
- Zakres energii źródła elektronów od max. 500 eV do min. 15 keV,
- Prąd wiązki min. 25 µA,
- Wielkość wiązki od max. 100 µm do min. 150mm,
- Zakres pracy od max. 50mm do min. 500mm,
- Zestaw kamery, kabli i oprogramowania,
- Oprogramowanie umożliwiające pomiar odległości pomiędzy plamkami z obrazu na żywo, Możliwość pomiaru odległości pomiędzy plamkami z zapisanego filmu na dysku twardym
- Przysłona okna,
- Uchwyt do mocowania kamery,
- Kabel komunikacyjny,
- Ekran fluorescencyjny z uchwytem.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać elektronicznie na adres l.glenc@prevac.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

l.glenc@prevac.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Glenc

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

696 030 367

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu RHHED do odbiciowej dyfrakcji wysokoenergetycznych elektronów w celu realizacji projektu "Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii" w ramach umowy nr UDARPSL.01.02.00.24-0608/18-00 z dnia 28.06.2019

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: wodzisławski Miejscowość: Rogów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa systemu RHHED do odbiciowej dyfrakcji wysokoenergetycznych elektronów w celu realizacji projektu "Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw
konwerterów energii" w ramach umowy nr UDARPSL. 01.02.00.24-0608/18-00 z dnia 28.06.2019

Przedmiot zamówienia

System RHHED do odbiciowej dyfrakcji wysokoenergetycznych elektronów z osprzętem – 1 szt
- Zakres energii źródła elektronów od max. 500 eV do min. 15 keV,
- Prąd wiązki min. 25 μA,
- Wielkość wiązki od max. 100 μm do min. 150mm,
- Zakres pracy od max. 50mm do min. 500mm,
- Zestaw kamery, kabli i oprogramowania,
- Przysłona okna,
- Uchwyt do mocowania kamery,
- Kabel komunikacyjny,
- Ekran fluorescencyjny z uchwytem.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji do 2020-08-28

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Oferta powinna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia lub powinna jednoznacznie zawierać
oznaczenia katalogowe oferenta ułatwiające weryfikację parametrów technicznych zamawiającemu.
Dopuszczalne jest również pisemne oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych z zapytania.
Wykonawca powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, cena powinna obejmować wszelkie koszty
związane z terminowym i prawidłowym dostarczeniem towaru.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu oraz przypisze
odpowiednie wartości punktowe wg niżej wymienionych kryteriów oceny ofert i zasad
przyznawania punktów:
1. Cena (P) - waga kryterium 80%
2. Gwarancja: 20%
Cena:
P=Cmin/Cbad x 80
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowaną cenę
Cmin- najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Cbad – cena zaoferowana w ofercie badanej
Gwarancja:
Punkty za kryterium dot. gwarancji będą przyznawane w następujący sposób:
· 10 punktów w przypadku gwarancji w zakresie od 12 do 23 miesięcy
· 20 punktów w przypadku gwarancji co najmniej 24 miesiące.
Przyznane punkty będą zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
(maksymalnie 100 punktów).
Cena oferty w innej walucie niż PLN zostanie przeliczona po kursie średnim NBP, z dnia
poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym. W razie wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do
przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji (przy czym informacje i dokumenty te powinny przez Wykonawcę zostać dostarczone). W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie
sprawdzania ofert, że informacje przekazane w ofercie oraz w załącznikach do oferty nie są zgodne ze
stanem faktycznym, oferta zostanie odrzucona.
Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie
złożyli prawidłowo wypełnionej oferty lub też złożyli ofertę po terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PREVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Raciborska 61

44-362 Rogów

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

(32)4592000

Fax

(32)4592001

NIP

6471782175

Tytuł projektu

Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii.

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0608/18-00
Liczba wyświetleń: 205