Strona główna
Logo unii europejskiej

Szkolenia dodatkowe przeznaczone dla nauczycieli zwiększające kompetencje dydaktyczne

Data publikacji: 20.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2020

Numer ogłoszenia

1242883

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 25 maja 2020 roku do godz. 12.00.
2. Oferty składać można osobiście lub drogą pocztową na adres: ul. Krakowska 9, 15-875
Białystok.
3. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie ona do Zamawiającego nie później niż dnia 25 maja 2020 roku do godz. 12.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

csm@wsmed.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Danilczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

857499450

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Szkolenia dodatkowego przeznaczonego dla nauczycieli zwiększającego kompetencje dydaktyczne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zorganizowanie Szkolenia dodatkowego przeznaczonego dla nauczycieli zwiększającego kompetencje dydaktyczne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Szkolenia dodatkowego przeznaczonego dla nauczycieli zwiększającego kompetencje dydaktyczne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na maksymalnie do 30.06.2020 rok
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy, na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Na podstawie oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie

Na podstawie oświadczenia.

Potencjał techniczny

Na podstawie oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Na podstawie informacji przedstawionych w formularzu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na podstawie oświadczenia

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferty powinny zawierać:
1. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wypełniony formularz Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wypełniony formularz Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Wypełniony formularz Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w RODO stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

X. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT Zapytania ofertowego

Wykluczenia

-Ocenie merytorycznej poddane zostaną tylko kompletne formularze zgłoszeniowe.
- Oferty złożone bez kompletu załączników oraz zawierające braki formalne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
- Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU

Adres

Krakowska 9

15-875 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857499430

Fax

857499431

NIP

5422806515

Tytuł projektu

Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku

Numer projektu

POWR.05.03.00-00-0070/17-00
Liczba wyświetleń: 350