Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie wielofunkcyjnego urządzenia do cięcia poprzecznego blach.

Data publikacji: 17.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2020

Numer ogłoszenia

1242802

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do 25 maja 2020 do godziny 15:00 w formie papierowej (osobiście, kurierem lub pocztą polską) w biurze Zamawiającego – 32-332 Bukowno Ul. Wiśniowa 30A
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta dotrze do siedziby Zamawiającego w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego czy potwierdzenia nadania w firmie kurierskiej nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem 1_Zapytanie ofertowe_wielofunkcyjne urządzenie do cięcia blach

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Jakubczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504288648

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi zakup wraz z montażem w siedzi Zamawiającego wielofunkcyjnego urządzenia do cięcia blach tj. do „cięcia z długości” przycinania-tłoczenia – żłobkowania do produkcji rur izolacyjnych i wstępnego cięcia półwyrobów dla uniwersalnej maszyny do cięcia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Bukowno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest znalezienie dostawcy ( Wykonawcy Zamówienia), od którego Zamawiający zakupi wielofunkcyjne urządzenie do cięcia blach. Zamówienie jest częścią projektu: "Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie IZO MAL Marcin Jakubczyk” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.04.02.00-12-0158/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Miejsce realizacji: ul. Przemysłowa, dz. Nr ew. 591, 32-332 Bukowno

Przedmiot zamówienia

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi zakup wraz z montażem w siedzi Zamawiającego wielofunkcyjnego urządzenia do cięcia blach tj. do „cięcia z długości” przycinania-tłoczenia – żłobkowania do produkcji rur izolacyjnych i wstępnego cięcia półwyrobów dla uniwersalnej maszyny do cięcia.

Linia składać się powinna z:
3-wałowego podajnika w maszynie do zginania i prostowania z górnym wałem pokrytym gumą.
Nożyc krążkowych do odcinania długości
Zespołu stempli do wycinania otworów połączeniowych na wzdłużnej części rury i na półwyrobie.
Dwa rzędy wykrawania z każdej strony.
Stożkowo z lewej i prawej

Maszyna posiadać powinna w pełni zautomatyzowany zespół żłobkujący z wymiennymi wałkami żłobkującymi i mechaniczną regulacją głębokości wstępnej zestawu.

Wykonawca odpowiedzialny będzie także za dokumentację powykonawcza, szkolenie, użytkowników oraz ewentualne prace porządkowe.
Specyfikacja:

Zamawiający wymaga załączenia do oferty pełnej specyfikacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia


Minimalne parametry:

Specyfikacja techniczna:
Szerokość taśmy - 1020 mm
Grubość blachy - 1,00 mm
Najmniejszy przykrój - 275 mm
Masa kręgu:
przy odwijaniu z odwijarki , maks. - 500 kg
Przy odwijaniu z bębna o trzpieniu rozprężnym
maks - 2000 kg
Zasilanie sprężonym powietrzem min. 8,0 bar
Zasilanie 3 x 400 V/50 Hz

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42900000-5- Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
42990000-2 - Różne maszyny specjalnego zastosowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: od 1 czerwca do 31 lipca 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (potwierdzenie dokumentem rejestrowym z odpowiednim do przedmiotu zamówienia kodem PKD).
2. Wykonawca musi posiadać niezbędne zasoby do zrealizowania zamówienia (potwierdzenie na podstawie oświadczenia).
3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru oferty do ich wypełnienia.
4. Oferta powinna zawierać oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym (potwierdzenie na podstawie oświadczenia).

Wiedza i doświadczenie

1. Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
3. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi, postanowieniami zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz odpowiedziami na pytania skierowane do Zamawiającego w trakcie postępowania.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferowane materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane certyfikaty oraz inne dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W stosunku do Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
2. Wykonawca powinien posiadać polisę OC na kwotę nie mniejszą niż wartość składanej oferty w zakresie działalności związanej z projektem.
3. Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Wadium winno być wniesione w walucie PLN
4. Wadium wniesione w złotówkach należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego, nr rachunku: 80105016181000002276802143 z dopiskiem: wadium_zapytanie ofertowe_wielofunkcyjne urządzenie Za skuteczne wniesienie wadium rozumie się, gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie (w ciągu 5 dni roboczych) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, lecz nie później niż 3 dni po zawarciu umowy.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (w szczególności sposobu kalkulacji ceny). W przypadku nieudzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 3 dni, nieudzielenia wyjaśnień w ogóle lub udzielenia wyjaśnień niewystarczających do przeprowadzenia oceny oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty danego Wykonawcy.
8. Wszelkie koszty związane z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w całości obciążają Wykonawców.
9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę o najwyższej liczbie punktów spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny
10. Wykonawca powinien spełniać wszystkie warunki zgodnie z załącznikiem 1_Zapytanie ofertowe_wielofunkcyjne urządzenie do cięcia blach

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w przypadku gdy zmiana umowy będzie niezbędna z powodu:
a) Wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć
b) zmiany Umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Zamówienia;
d) wystąpienia zdarzeń „siły wyższej” rozumianej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia, któremu nie można zapobiec;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty przesłane w terminie oraz zawierające wszystkie wymagane dokumenty. W celu uniknięcia wszelkich niejasności, na kompletną ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:
a. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
b. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
c. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
d. Kopia aktualnej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
e. Dokument rejestrowy: wpis do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) lub CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)
f. Potwierdzenie wniesienia wadium
g. Specyfikacja techniczna sprzętu stanowiącego przedmiot oferty
h. Dokumenty potwierdzające o niezaleganiu z opłatami z US oraz ZUS (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
i. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

2. Wszystkie kopie powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. . Oferty w języku innym niż język polski bez dołączonego tłumaczenia będą odrzucane.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowym i wariantowych.
4. Cena oferty musi uwzględniać całość kosztów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT. 5. Dodatkowo cena powinna uwzględniać ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, ryzyko ewentualnie pominiętego przy wycenie zakresu rzeczowego, ryzyko oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami :

1. Cena oferty – 80 %. Preferencja dla niższej ceny.
Sposób liczenia punktacji za pomocą wzoru:
PC = (Cmin/Ci) x WC
gdzie:
PC – liczba punktów dla oferty w kryterium „cena”,
Cmin - najniższa cena całkowita ze wszystkich (w PLN), zaproponowanych przez Wykonawców
Ci - cena całkowita oferty badanej (w PLN),
WC – waga punktowa w kryterium „cena”.

W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, w celu zbadania oferty cena zostanie przeliczona na PLN po średnim kursie wg NBP z ostatniego dnia składania ofert to jest po kursie z dnia 25 maja 2020

2. Gwarancja. Gwarancja na maszynę – 20%. Preferencja dla dłuższego terminu gwarancji
Sposób liczenia punktacji za pomocą wzoru:
GT = (G/Gmax) x GT
gdzie:
GT – liczba punktów dla oferty w kryterium „gwarancja”
Gmax – najwyższa wartość wyrażona w latach zagwarantowana przez Wykonawców
G – wartość wskaźnika gwarancja wyrażony w latach oferty badanej,
GT – waga punktowa w kryterium „gwarancja”

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą Sumę Punktów Ogółem spośród przewidzianych kryteriów oceny ofert (SPO) zgodnie z poniższym:
SPO = PC + GT
Maksymalna liczba punktów do zdobycia z obu kryteriów wynosi 100.
W przypadku, gdy oferty będą miały jednakową liczbę punktów, pod uwagę będzie brana oferta z niższa ceną.

Wykluczenia

Z postępowania na wybór Wykonawcy wyklucza się Wykonawców:

a) w stosunku do których otwarto procedurę likwidacyjną lub których upadłość ogłoszono;

b) którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

d) osoby prawne, których członków władz prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

e) którzy nie spełniają warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

Ponadto z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) Posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający daje sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

IZO-MAL MARCIN JAKUBCZYK

Adres

Wiśniowa 30A

32-332 Bukowno

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

504288648

NIP

6371459836

Tytuł projektu

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie IZO MAL Marcin Jakubczyk

Numer projektu

RPMP.04.02.00-12-0158/18-00

Inne źródła finansowania

Środki własne zamawiającego
Liczba wyświetleń: 206