Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker (dopuszcza się wyłącznie nowe urządzenia dźwigowe typu reachstacker)

Data publikacji: 21.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-05-2020

Numer ogłoszenia

1242324

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Komunikat z dnia 20.05.2020 r.-PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU W CZĘŚCI - Pytania i wyjaśnienia

Komunikat z dnia 19.05.2020 r.-PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU W CZĘŚCI - Pytania i wyjaśnienia

Komunikat z dnia 12.05.2020 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 5 SZTUK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH TYPU REACH-STACKER O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.ABC/3.2/POIS – ODPO-WIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 12.05.2020.

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.05.2020 wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.BC/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker” w ramach projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” (POIS.03.02.00-00-0028/18), projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004) oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu termi-nala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18)., pragnie po zasięgnięciu opinii i weryfikacji technicznej odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:


Pytanie nr 1. – Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z listy wymagań technicznych zapisu:
- możliwość wprowadzenia kontenera w wibrację w trakcie operacji przeładunku kontenera z jednego środka transportu na inny (ruch udarowy), układ wibracyjny mimośrodowy, min 1500 obrotów na minutę każdy silnik, sterowanie z kabiny;
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu wymagania technicznego. Zapis ten stosowany był przy poprzednim postępowaniu. Zastosowanie takiego urządzenia wynika ze specyfiki towarów przewożonych przez Zamawiającego w przeładowywanych kontenerach przymarzających do ścian w okresie zimowym.

Pytanie nr 2. - Prosimy o dopuszczenie silnika wysokoprężnego o mocy 240 kW.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę uznając ją za rozwiązanie równoważne.

Pytanie nr 3. - Prosimy o dopuszczenie licznika kontenerów bez rozróżnienia ich typu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę uznając ją za rozwiązanie równoważne.

Pytanie nr 4. - Prosimy o dopuszczenie niemrugających świateł stop podczas cofania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę uznając ją za rozwiązanie lepsze lub równoważne.

Pytanie nr 5. - Prosimy o dopuszczenie 4 haków w narożnikach chwytnika do przewożenia innych niż kontenery ładunków o nośność haków – 11,5 ton/ hak.
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę uznając ją za rozwiązanie równoważne.

Pytanie nr 6. - Prosimy o dopuszczenie dodatkowego wyświetlacza do systemu wizyjnego (kamery na chwytni).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie dodatkowego elementu pod warunkiem spełnie-nia w tym zakresie wymagań minimalnych wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Pytanie nr 7. - Prosimy o dopuszczenie wspólnego zbiornika oleju hydraulicznego dla układu hamul-ców i hydrauliki roboczej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane uznając wskazane rozwiąza-nie za rozwiązanie równoważne.

Komunikat z dnia 28.04.2020 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 5 SZTUK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH TYPU REACH-STACKER O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 01/2020/proj.ABC/3.2/POIS – ODPO-WIEDŹ NA PYTANIE Z DNIA 27.04.2020.

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 27.04.2020 r. wniesionym do Zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.ABC/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker” w ramach projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” (POIS.03.02.00-00-0028/18), projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004) oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu termi-nala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18), pragnie po weryfikacji odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:


Pytanie z dnia 27.04.2020:
Pytanie nr 1.
W związku z powyższym zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy 5 sztuk Reachstackerów proszę o informację, skąd mogę pobrać pełną treść zapytania oraz czy można otrzymać od Państwa treść takie-go zapytania w języku angielskim lub niemieckim?.

Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pytanie wskazuje, iż postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności. Podstawę prawną postępowanie stanowią zapisy Wytycznych w za-kresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Laude Smart Intermodal S.A. www.laude.pl w zakładce Firma – Ogłoszenia oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane będzie w Bazie Konkuren-cyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (numer ogłoszenia 1242324) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy linki do ogłoszeń:

http://www.laude.pl/pl/kat_1,53_Ogloszenia.html
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242324
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183740-2020:TEXT:PL:HTML

Ponadto pragniemy poinformować, iż ogłoszenie zostało opublikowane w jednym z języków UE i ewentualne tłumaczenia zapytania ofertowego pozostają po stronie potencjalnego oferenta.

Miejsce i sposób składania ofert

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w związku z czym oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia.
3. Dopuszcza się wyłącznie formę pisemną składania ofert. Dopuszcza się oferty sporządzone w języku polskim oraz języku angielskim.
4. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać następujące dokumenty:
- Formularz ofertowy złożony zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami,
- Wypełnione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego,
- dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1) Zapytania ofertowego,
- oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 5 Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia – nadwoziami wymiennymi. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3,
- dowody potwierdzające należyte wykonania dostaw, np. referencje od trzech podmiotów (odbiorców dostaw) potwierdzające prawidłowe wykonanie dostaw, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3) Zapytania ofertowego,
- pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzające prawo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile uprawnienie to nie wynika z dokumentu rejestrowego.
5. Ofertę należy złożyć na adres mailowy janusz.gorski@laude.pl w terminie do dnia 22.05.2020 r. do godziny 16.00.
6. Ofertę należy złożyć poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail janusz.gorski@laude.pl zeskanowanej, parafowanej i podpisanej oferty wraz z zeskanowanymi, parafowanymi i podpisanymi załącznikami. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty jako plików o standardowych rozszerzeniach, czyli .pdf lub .jpeg. Maksymalna wielkość przekazywanej drogą mailową oferty wraz z załącznikami to 45 MB.
7. Wiadomość elektroniczną e-mail należy opisać w tytule następująco: „Oferta handlowa na dostawę 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker”, postępowanie nr 01/2020/proj.ABC/3.2/POIS
8. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę/Oferenta do potwierdzenia (np. telefonicznie), po wysłaniu oferty pocztą elektroniczną, czy ta oferta dotarła pod wskazany adres e-mail.
9. O wpłynięciu oferty decydować będzie data i godzina wpływu oferty na serwer Zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.
10. Po upłynięciu terminu składania ofert Zamawiający, na adresy poczty elektronicznej wskazane w ofertach, wyśle informację o ilości złożonych ofert, oferentach którzy złożyli oferty w terminie, cenach oraz terminach wykonania zamówienia.
11. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
12. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty, jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

janusz.gorski@laude.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Górski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 501871895

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Dostarczone urządzenia dźwigowe mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego – wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Dostarczone urządzenia dźwigowe mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego – wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych.

Przedmiot zamówienia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk urządzeń dźwigowych typu reachstacker.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Dostarczone urządzenia dźwigowe mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego – wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych.
4. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania: USZCZEGÓŁOWIENIE PUNKTU 4 ZNAJDUJE SIĘ W CZEŚCI "DODTKOWE PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA"
5. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego minimalne wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych do opisanych w Zapytaniu ofertowym bądź rozwiązań lepszych technicznie i jakościowo, i jednocześnie spełniających minimalne wymagania Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego oznakowania urządzeń dźwigowych typu reachstacker naklejką informacyjną umieszczoną po obu stronach, opracowaną w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonaną z materiału zapewniającego czytelność informacji przez okres minimum 6 lat.
7. Odbiór techniczny i końcowy przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego na warunkach określonych w umowie i obejmie odbiór techniczny u Wykonawcy oraz odbiór końcowy w Radzyminie lub Warszawie Głównej Towarowej, lub Lasocicach, lub Busku-Zdroju, lub Gdyni Porcie, lub Sosnowcu. Każde z zamówionych urządzeń może być dostarczone do innej lokalizacji co zostanie uzgodnione z Wykonawcą.

Kod CPV

42414000-1

Nazwa kodu CPV

Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig

Dodatkowe przedmioty zamówienia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

4. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń dźwigowych typu reachstacker wyłącznie fabrycznie no-wych, tj. zbudowanych z fabrycznie nowych elementów, zespołów, podzespołów i części, dotychczas nie eksploatowanych.

Każde urządzenie dźwigowe powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
- możliwość przeładunku kontenerów ISO 20, 30, 40 stóp;
- osadzony w ramie zespół napędowy – silnik wysokoprężny 6-o cylindrowy moc min. 240 KW, spełniający normę emisji spalin stage V wg Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1628/2016;
- udźwig nominalny – minimum 45 000 kg w pierwszym rzędzie pod ryglami;
- udźwig nominalny w drugim rzędzie kontenerów – min. 29 000 kg;
- wysokość składowania kontenerów na minimum 5 warstw w pierwszym rzędzie i 4 warstwy w drugim rzędzie;
- kabina – pełna, zamknięta, przeszklona, widoczność 360 stopni, zamykane na kluczyk drzwi z obu stron, drzwi z amortyzatorem, wielofunkcyjna dźwignia przy kierownicy (wielofunkcyjny dżojstik), lusterko wsteczne, lusterka zewnętrzne 2 szt., oświetlenie kabiny z wygaszaniem, filtr powietrza kabiny, automatyczne zwiększanie prędkości obrotowej silnika przy podnoszeniu lub wysuwie, wyprofilowane, bezpieczne wejście do kabiny, barierki pomocnicze, antypoślizgowa powierzchnia schodów do kabiny;
- oś napędowa przednia: hamulce hydrauliczne, wielotarczowe mokre;
- oś skrętna tylna z pojedynczym siłownikiem dwustronnego działania;
- zespół unoszący z wielofunkcyjnym teleskopowym chwytakiem do przeładunku kontenerów oraz teleskopowym masztem (podnoszenie za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych; wysuw masztu za pomocą pojedynczego siłownika hydraulicznego wewnątrz masztu);
- pływające rygle ISO;
- funkcja synchronicznego podnoszenia (jednoczesny wysuw i podnoszenie masztu dla pionowego podnoszenia ładunku);
- kamera na końcu chwytaka z widokiem na kontener wraz z kolorowym monitorem w kabinie;
- elektroniczne systemy zabezpieczające przed nieprawidłowym zaryglowaniem kontenera w chwytaku, przeciążeniem i przekroczeniem dopuszczalnych parametrów operacji ładunkiem – sygnalizacja świetlna kolorami dobrze widoczna dla operatora, określająca stan pracy chwytnika zdublowana w kabinie;
- automatyczne ryglowanie z możliwością ryglowania ręcznego;
- dynamiczna waga ładunku niezależnie od położenia masztu - dokładność ważenia min 1% nominalnego udźwigu urządzenia;
- licznik chwytów kontenerów osobno na kontenery 20,30,40 stóp dostępny na wyświetlaczu w kabinie, z możliwością zerowania; (dopuszczono licznik kontenerów bez rozróżnienia ich typu)
- oświetlenie zewnętrzne LED fabryczne – kierunkowskazy przód i tył, światła awaryjne przód i tył, 2 światła robocze na chwytaku, 2 na maszcie, 2 na kabinie, 2 światła cofania, 2 światła przednie na błotnikach, 2 światła STOP z tyłu, światła pozycyjne;
- oświetlenie inne: ostrzegawcze światło błyskowe, mrugające światła stop przy cofaniu (dopuszczono niemrugające światło stop podczas cofania);
- akustyczny sygnał cofania;
- 4 haki w narożnikach chwytnika do przewożenia innych niż kontenery ładunków, nośność haków – 12,5 tony/hak; (4 haki w narożnikach chwytnika do przewożenia innych niż kontenery ładunków o nośność haków – 11,5 ton/ hak)
- 2 silniki hydrauliczne obrotu chwytnika chwytaka z hamulcami hydraulicznymi tarczowymi w każdym z silników, obrót chwytaka min 195 w jedną i 105 stopni w drugą stronę od położenia wyjściowego;
- kolorowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz w kabinie, powinien wyświetlać: prędkość jazdy, napięcie instalacji elektrycznej, aktualnie wybrany kierunek jazdy, temperatura oleju hydraulicznego, poziom paliwa, obroty silnika, ciśnienie oleju silnika, temperatura płynu chłodzącego silnika, odległość środka ciężkości ładunku od urządzenia, wysunięcie masztu, kąt pochylenia masztu, obsługa systemu CAN-BUS z wyświetleniem kodu błędów, monitor kamery chwytaka, klimatyzacja i ogrzewanie w pełni automatyczne, sterowanie przyciskami; (dopuszczono dodatkowy wyświetlacz do systemu wizyjnego - kamery na chwytni).
- opony klasy premium – bieżnikowanie typu E4, rozmiar 18.00x25, liczba przekładek PR40;
- koła wymienne między osiami;
- teleskopowy, rozsuwany hydraulicznie rodzaj chwytaka przeznaczony do kontenerów 20, 30 i 40 stóp z automatycznym rozsuwem chwytaka dla każdego typu sterowanym z kabiny, blokowanie rozsuwu w każdej pozycji za pomocą mechanicznego rygla sterowanego hydraulicznie dla ograniczenia sił ścinających działających na chwytak przy znacznym przechyle bocznym;
- rozdzielony układ hamulców i hydrauliki roboczej; (dopuszczono wspólny zbiornik oleju hydraulicznego dla układu hamulców i hydrauliki roboczej).
- możliwość wprowadzenia kontenera w wibrację w trakcie operacji przeładunku kontenera z jednego środka transportu na inny (ruch udarowy), układ wibracyjny mimośrodowy, min 1500 obrotów na minutę każdy silnik, sterowanie z kabiny;
- system nadzoru i monitorowania pracy urządzenia w technologii GPS (spalanie, trasa jazdy, liczba przeładowywanych kontenerów, możliwość tworzenia różnych statystyk);
- kolor podwozia RAL4010;
- praca w warunkach od -30 C do +45 C.

Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych parametrów:
Na etapie złożenia oferty Zamawiający wymaga oświadczenie o dołączeniu, wraz z dostarczonymi urzą-dzeniami dźwigowymi typu reachstacker, wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa pol-skiego.
Wymaga się, aby 1 komplet dokumentów przetłumaczony został przez tłumacza przysięgłego na język polski (jeśli dotyczy).

Przedstawione powyżej opisy dotyczą minimalnych wymagań technicznych – adekwatnych do wymagań Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.

Harmonogram realizacji zamówienia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Rozdział 5. Termin realizacji zamówienia, warunki dostawy oraz warunki płatności:
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 9 miesięcy od podpisania umowy.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w terminie określonym w ust. 1, z zachowaniem wymagań sposobu realizacji zamówienia określonych w niniejszym Rozdziale (procedura odbiorowa).
3. Miejsce dostawy: Radzymin lub Warszawa Główna Towarowa, lub Lasocice, lub Busko-Zdrój, lub Gdynia Port, lub Sosnowiec. Każde z zamówionych urządzeń może być dostarczone do innej lokalizacji co zostanie uzgodnione z Wykonawcą.
4. Dostawa ma obejmować transport do miejsca przeznaczenia.
5. Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego ostatniego dostarczonego urządzenia typu reachstacker składającego się na przedmiot zamówienia.
6. Warunki płatności ustala się następująco:
- Płatność za dostawę poszczególnych Urządzeń zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego urządzeń typu reachstacker składających się na przedmiot zamówienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w kwocie odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.

Pozostałe zasady dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wiedza i doświadczenie

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Potencjał techniczny

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dodatkowe warunki

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Warunki zmiany umowy

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamówienia uzupełniające

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
z dalszej oceny):
a. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego
b. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym

2. Kryteria oceny oferty (w nawiasie podano wagi):
a. oferowana cena (80%)
b. termin realizacji zamówienia (20%)

Wykluczenia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

. Informacja na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa wyżej, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LAUDE SMART INTERMODAL S.A.

Adres

Włocławska 131

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

566190701

Fax

566190740

NIP

9562224293

Tytuł projektu

Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw

Numer projektu

POIS.03.02.00-00-0028/18-00

Inne źródła finansowania

Zakupione urządzenia dźwigowe typu reachstacker będą elementami projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” (POIS.03.02.00-00-0028/18), projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (POIS.03.02.00-00-0029/18-004) oraz projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18).
Zakup przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa wybranego Wykonawcy: CARGOTEC POLAND SP. Z O.O.

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard, Polska

Data wpływu oferty: 22.05.2020 godz. 10.48

Wartość oferty netto: 1950000,00 EURO, 8 828 820,00 PLN (kurs euro z dnia 21.04.2020 - 4,5276 PLN)

Wartość oferty brutto: 2398500,00 EURO, 10 859 448,60 PLN (kurs euro z dnia 21.04.2020 - 4,5276 PLN)

Termin realizacji: 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Liczba wyświetleń: 296