Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa Hali Produkcyjnej do projektu "Wprowadzenie na rynek nowej gamy produktów dla branży jachtowej dzięki wdrożeniu nowego procesu elektrochemicznej obróbki wysokogatunkowych stali stopowych"

Data publikacji: 12.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2020

Numer ogłoszenia

1242287

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

1.W dniu 14/04/2020 zostały w ogłoszeniu wprowadzone następujące zmiany:
- Dodano załączniki związane z budową.
- Wydłużono termin składania ofert do 30/04/2020 r.
2. W dniu 15/04/2020 wpłynęła prośba wykonawcy o udostępnienie plików w formacie dwg a nie w PDF. Całość dokumentacji przekracza możliwości techniczne bazy konkurencyjności > 20 MB. Zamieszczono projekt hali i sanitarno wentylacyjny
pozostałe dokumenty będą udostępniane zainteresowanym za pomocą systemu do transferu dużych plików lub mailem
- Wydłużono termin składania ofert do 1.05.2020
3. Wpłynęły pytania związane ze stolarką, prośba o mapę geodezyjną itp.
dodatkowe pliki udostępniono za pomocą dropbox wykonawcom biorącym udział w postępowaniu
- Wydłużono termin składania ofert do 7.05.2020
4. Wpłynęły prośby o dodatkową dokumentację projektową rozdzielnic oraz dodatkowe rysunki konstrukcji na ścianach i dachu.
- Wydłużono termin składania ofert do 12.05.2020
dodatkowe pliki udostępniono za pomocą dropbox wykonawcom biorącym udział w postępowaniu
5. Opublikowano kolejne odpowiedzi na pytania
- Wydłużono termin składania ofert do 20.05.2020
6. Opublikowano 2 odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu izolacji wentylacji
- Wydłużono termin składania ofert do 21.05.2020
7. Opublikowano odpowiedzi na pytania zebrane do dnia 19.05. 2020 r. - pytania dotyczyły wcześniej poruszanych tematów
- Wydłużono termin składania ofert do 25.05.2020

Miejsce i sposób składania ofert

1) Termin składania ofert upływa po 15 dniach od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ - decyduje data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Bazy Konkurencyjności Fundusze Europejskie.
O terminie wpłynięcia ofert decyduje data wpłynięcia poczty elektronicznej lub stempel przyjęcia listu lub przesyłki do sekretariatu firmy, co zostanie zapisane w książce korespondencji.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

2) Sposób i miejsce składania ofert:
a. osobiście w siedzibie Zamawiającego - Adres korespondencyjny: ul. Aleje Lipowie 6A; 19-400 Olecko,
b. przesyłką na adres korespondencyjny Zamawiającego,
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby wskazanej do kontaktów.

Dokładny opis sposobu przygotowani oferty znajduje się w załączonym Szczegółowym opisie zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

l.wojnowska@bwp-skorkiewicz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lidia Wojnowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

518 163 256

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie hali produkcyjnej, o łącznej powierzchni około 2960 m2, w systemie „Wybuduj” w standardzie wykonania „pod klucz”, zgodnie z projektem budowalnym i pozyskanie pozwolenia na użytkowanie.


Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane typy materiałów i urządzeń lub nazw własnych to wyłącznie przykładowo dla określenia minimalnego poziomu jakości i parametrów. Należy przyjąć, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, tj. o nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych.

Roboty określone w przedmiocie zamówienia należy wykonać siłami własnymi lub
z podwykonawcami, w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie z opracowaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną.

Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca, wyłącznie z odpowiednimi aprobatami na użyte materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budynkach.

W przypadku konieczności wykonania innych prac wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego lub zmiany zakresu prac, których konieczność wykonania pojawi się w trakcie realizacji robót, a ich wykonanie lub zmiana są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia stosownego aneksu do umowy z wykonawcą.

Elementy wyposażenia hali (linia do przygotowania i nakładania powłok (malarnia proszkowa, kabina do piaskowania i szlifowania), linia do elektropolerowania, wózek widłowy, wyposażenie stanowisk, zakup przenośnych terminali kodów kreskowych i związanych z nimi sprzętu IT; oznakowania logo firmy, tablic informacyjnych dostarczą inny wykonawcy i nie stanowią one tego przedmiotu zamówienia.

Wymagany okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – nie mniej niż 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

Okres gwarancji dla wbudowanych urządzeń będzie zgodny z okresem gwarancji udzielonym przez Producenta danego urządzenia.

Zamawiający podpisze umowę ryczałtową z wybranym Wykonawcą na podstawie kryteriów
oceny ofert.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olecki Miejscowość: Olecko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu "Wprowadzenie na rynek nowej gamy produktów dla branży jachtowej dzięki wdrożeniu nowego procesu elektrochemicznej obróbki wysokogatunkowych stali stopowych" - budowa hali produkcyjnej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia budowa hali produkcyjnej zgodniej z załączonym szczegółowym opisem zamówienia (patrz załącznik) i załącznikami projektowymi

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

5. KODY CPV
• 45000000-7 Roboty budowlane
w szczególności:
o 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i podobne;
o 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;
o 45110000-1 Roboty ziemne;
o 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu;
o 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;
o 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane;
o 45223200-8 Roboty konstrukcyjne;
o 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu;
o 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów;
o 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;
o 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części;
o 45223220-4 Roboty zadaszeniowe;
o 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych, i inne podobne roboty specjalistyczne;
o 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych;
o 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych;
o 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków;
o 45261300-7 Kładzenie rynien i naprawy;
o 45262210-6 Fundamentowanie;
o 45262300-4 Betonowanie;
o 45262310-7 Zbrojenie;
o 45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem;
o 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków;
o 45262620-3 Ściany nośne;
o 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
o 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;
o 45443000-4 Roboty elewacyjne;
o 45432130-4 Pokrywanie podłóg;
o 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacja zamówienia:

Zakończenie prac budowlanych do dnia 31.12.2020 i zgłoszenie do końcowego odbioru prac budowlanych.

Pozyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 28.02.2021.

Przekazanie kompletu dokumentacji powykonawczej do dnia 31.03.2021.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia oraz spełniają warunki szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji (patrz załączniki)

Wiedza i doświadczenie

1) Posiadania wiedzy i doświadczenia
• W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwa zadania polegające na wybudowaniu hali produkcyjnej/obiektu o wartości co najmniej 4.000.000 zł netto,
• Prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem niniejszego postępowania. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, o ile przepisy prawa nakładają na Wykonawcę taki obowiązek

Szczegółowo opisane w załączonym pliku - Szczegółowy opis zamówienia.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji (patrz załączniki)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji (patrz załączniki)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji (patrz załączniki)

Dodatkowe warunki

1) Ustala się wadium w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100 gr).
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
f. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
g. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
3) Wadium wnosi się pod rygorem wykluczenia z postępowania przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 11 1020 4724 0000 3402 0084 8242
4) Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjęty będzie termin uznania rachunku Zamawiającego (otrzymania przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego przelewu) przed upływem terminu składania ofert.
5) Określa się następujące zasady zwrotu i zatrzymania wadium:
a. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie (do 3 dni roboczych) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
b. W przypadku unieważnienia przetargu przez zamawiającego, zamawiający niezwłocznie (do 3 dni roboczych) dokonuje zwrotu wadium należnego wykonawcy.
c. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie (do 3 dni roboczych) po zawarciu umowy,
d. Zamawiający zwraca niezwłocznie (do 3 dni roboczych) wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
e. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
▪ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
▪ zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo oraz z powodu:
• otwarcia wobec Wykonawcy likwidacji lub ogłoszenia upadłości;
• zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
• nie wykonania z przyczyn leżących po ich stronie lub wykonały niedbale w stopniu istotnym wcześniejszy przedmiot umowy, co doprowadziło do rozwiązania umowy przed zakończeniem prac lub wypłaty odszkodowania dla Zamawiającego, co Zamawiający jest w stanie wykazać na podstawie odpowiedniego oświadczenia od strony pokrzywdzonego Inwestora.

Wszystkie warunki zostały opisane w załączonym Szczegółowym opisie zamówienia Budowa hali.

Warunki zmiany umowy

Przewiduje się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie:
1) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia lub realizacji projektu,
2) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku, gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
3) zmiany harmonogramu wsparcia objętego przedmiotem zamówienia, jeśli będą uzależnione od tego wskaźniki realizacji projektu/cel projektu,
4) zmiany personelu wskazanego w ofercie z zastrzeżeniem, że każda nowa osoba będzie spełniać wymagania ofertowe,
5) zmiany wynikających ze zmian projektu na które zgodę wydała PARP w szczególności dotyczy terminów realizacji zadań i zakresu rzeczowo finansowego,
6) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie, w szczególności jeżeli ulegnie zmianie harmonogram realizacji projektu, ulegną zmianie przepisy prawa mające wpływ na realizację zamówienia, zadziała siła wyższa, Zamawiający zostanie zobowiązany przez instytucję finansującą projekt do wprowadzenia w nim zmian wpływających na realizację zamówienia, realizacja zamówienia będzie zależeć od uzyskania zgody instytucji finansującej lub innej uprawnionej instytucji.
7) Jako przyczyny, które Zleceniodawca może uznać za uzasadniające zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy wskazuje się:
a. zwłokę w przekazaniu Wykonawcy przez Zleceniodawcę terenu budowy przekraczającą 30 dni,
b. przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę powyżej 30 dni, powstałe z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Zleceniodawcę lub na wyraźne polecenie Zleceniodawcy,
c. zaistnienie okoliczności wpływających na termin wykonania robót, których Zleceniodawca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
8) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu Robót w przypadku powstania uzasadnionych potrzeb oraz przy uwzględnieniu możliwości technicznych Wykonawcy.
9) W przypadku powstania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczności wykonania prac dodatkowych, których zakres wykracza poza zakres zamówienia podstawowego lub w przypadku powstania konieczności zmiany zakresu zleconych prac, Zleceniodawca przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy prac dodatkowych poprzez zawarcie z Wykonawcą stosownego aneksu do Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy w tym;
• Wykaz wykonanych robót budowlanych odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te roboty były wykonywane;
2) Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w tym:
• braku otwarcia wobec Wykonawcy likwidacji lub ogłoszenia upadłości;
• o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
• o braku powiązań kapitałowo osobowych.
4) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty podpisane przez osobę figurującą we właściwym dokumencie rejestrowym (lub innym dokumencie), jako posiadającą uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik nie wskazany w dokumencie rejestrowym).

Wszystkie warunki zostały opisane w załączonym Szczegółowym opisie zamówienia Budowa hali.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi warunkami i kryteriami:
A. Warunki konieczne
1) Warunek konieczny W1 - Czas realizacji: Zakończenie prac budowlanych i zgłoszenie o gotowości do końcowego odbioru prac budowalnych do dnia 31.12.2020,
2) Warunek konieczny W2 – Okres gwarancji – nie krótszy niż 36 miesięcy.

Po spełnieniu warunków W1 I W2 Zamawiający przystąpi do oceny wg kryteriów.

B. Kryteria
• K1 C – kryterium cena;
• K2 O– kryterium okres realizacji;
• K3 G– kryterium gwarancja.

C. Waga punktów
• K1 C – kryterium cena, znaczenie 90%, maksimum 90 pkt;
• K2 O– kryterium czas realizacji, znaczenie 7%), maksimum 7 pkt;
• K3 G– kryterium gwarancja, znaczenie 3%, maksimum 3 pkt.

D. Przyznawanie punktacji do poszczególnych kryteriów – ocena oferty.

Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia wynosi łącznie 100. Uwzględniając wagi poszczególnych kryteriów oceny ofert przyjmuje się następujące maksymalne możliwe do zdobycia liczby punktów za każde kryterium:

K1 C– kryterium cena, (znaczenie 90%), maksimum 90 pkt;
rozpatrzenie oferty wg ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Oferenta, będzie wyznaczane na podstawie wzoru jak niżej:

C=najniższa cena z otrzymanych ofert /cena badanej oferty x 90 (patrz załączona dokumentacja)

Cenę wykonania należy podać w PLN.

K2 O – kryterium czas realizacji, (znaczenie 7%), maksimum 7 pkt;
rozpatrzenie oferty wg K2 O - czasu realizacji będzie wyznaczane na podstawie jak niżej:

K2 O = najkrótszy czas wykonania prac budowlanych z otrzymanych ofert / czas wykonania prac badanej oferty x 7 (patrz załączona dokumentacja)


Czas wykonania prac budowlanych należy określić w tygodniach.
Za definicję czasu wykonania prac budowlanych przyjmuje się okres od czasu podpisania umowy a zgłoszeniem o gotowości do końcowego odbioru prac budowalnych.

K3 G – kryterium gwarancja, czas udzielonej gwarancji (znaczenie 3%), maksimum 3 pkt.
rozpatrzenie oferty wg K3 G - czasu udzielonej gwarancji będzie wyznaczane na podstawie jak niżej:
• Okres gwarancji równy 36 miesięcy – 0 punktów,
• Okres gwarancji równy 48 miesięcy – 1 punkt,
• Okres gwarancji równy 60 miesięcy – 3 punkty.

Ocena Oferty:
Liczba punktów uzyskanych przez ofertę będzie obliczana na podstawie poniższego wzoru:

Ocena Oferty = OO = K1 C+K2 O+K3 G
Zamawiający wybierze ofertę, która bezwzględnie spełnia wymagania przedstawione
w zapytaniu i która osiągnie największą liczbę punktów.

Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ogólną ocenę oferty. W przypadku uzyskania przez oferentów takiej samej liczby punktów wykonanie zamówienia zostanie powierzone oferentowi z najwyższą oceną w kategorii „cena”.

Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Cena za wykonanie zamówienia ma charakter ryczałtowy i musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w pełnym zakresie, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka związanego z wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia – zarówno wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w tym koszty pozyskania pozwolenia na użytkowanie.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i nie wnosi do niej zastrzeżeń i uznaje, że jest ona kompletna i wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy jak i właściwej wyceny robót niezbędnych do wykonania celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo oraz z powodu:
• otwarcia wobec Wykonawcy likwidacji lub ogłoszenia upadłości;
• zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
• nie wykonania z przyczyn leżących po ich stronie lub wykonały niedbale w stopniu istotnym wcześniejszy przedmiot umowy, co doprowadziło do rozwiązania umowy przed zakończeniem prac lub wypłaty odszkodowania dla Zamawiającego, co Zamawiający jest w stanie wykazać na podstawie odpowiedniego oświadczenia od strony pokrzywdzonego Inwestora.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia oświadczenia
o braku podstaw do wykluczenia (treść oświadczenia zawarta została w zał. nr 1 – formularz oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BWP SKÓRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Adres

Aleje Lipowe 6A

19-400 Olecko

warmińsko-mazurskie , olecki

Numer telefonu

605 164 900

NIP

8471612451

Tytuł projektu

Wprowadzenie na rynek nowej gamy produktów dla branży jachtowej dzięki wdrożeniu nowego procesu elektrochemicznej obróbki wysokogatunkowych stali stopowych

Numer projektu

POPW.01.03.01-28-0002/19-00
Liczba wyświetleń: 1016