Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyposażenie wirtualne w terenie – stanowisk edukacyjnych dotyczących płazów z mobilną aplikacją internetową i oznakowaniem GPS w Szkole Leśnej na Barbarce oraz opracowanie portalu internetowego dotyczącego czynnej ochrony płazów i  różnorodności biologicznej w województwie kujawsko – pomorskim

Data publikacji: 02.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-04-2020

Numer ogłoszenia

1241410

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana dotyczy dopuszczenia możliwości składania ofert w formie skanu na adres mailowy Zamawiającego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać:
a) bezpośrednio w Biurze Szkoły Leśnej na Barbarce, I p., ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń. Godziny otwarcia: 12:00 – 15:00.
b) bądź w formie skanu, przesłanego na adres zamawiającego, to jest: tilia@tilia.org.pl

2. Termin składania ofert upływa: 10 kwietnia 2020 roku o godzinie 15:00.

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania (decyduje data wpływu).

4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tilia@tilia.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Krauze

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602572337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wyposażenie wirtualne w terenie – stanowisk edukacyjnych dotyczących płazów z mobilną aplikacją internetową i oznakowaniem GPS w Szkole Leśnej na Barbarce oraz opracowanie portalu internetowego dotyczącego czynnej ochrony płazów i  różnorodności biologicznej w województwie kujawsko – pomorskim

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyposażenie wirtualne w terenie – stanowisk edukacyjnych dotyczących płazów z mobilną aplikacją internetową i oznakowaniem GPS w Szkole Leśnej na Barbarce oraz opracowanie portalu internetowego dotyczącego czynnej ochrony płazów i  różnorodności biologicznej w województwie kujawsko – pomorskim

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia, którego szczegółowy opis znajduje się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1, jest:
Część A:
Opracowanie aplikacji, usług informatycznych i graficznych, umożliwiających przekazywanie w innowacyjny sposób treści dotyczącej ochrony przyrody, z jednoczesnym przygotowaniem folderu dotyczącego korzystania z aplikacji i stanowisk oraz zakupem piętnastu tabletów.
Termin realizacji:
a) opracowania aplikacji, usług informatycznych i graficznych – 30.08.2020 r.
b) przygotowania folderu dotyczącego korzystania z aplikacji i stanowisk edukacyjnych – 30.08.2020 r.
c) zakupu 15 tabletów do realizacji warsztatów – 30.08.2020 r.
Część B:
Opracowanie (pod względem merytorycznym i informatycznym) portalu internetowego wraz z 5 grami edukacyjnymi dotyczącymi płazów i różnorodności biologicznej dostosowanymi do różnych grup wiekowych. Obsługa portalu internetowego oraz mediów społecznościowych przez 24 miesiące.
Termin realizacji:
a) opracowania (pod względem merytorycznym i informatycznym) portalu internetowego – 30.05.2020 r.
b) opracowania 5 gier edukacyjnych dotyczących płazów i różnorodności biologicznej dostosowanych do różnych grup wiekowych –30.06.2020 r.
c) obsługi portalu internetowego oraz mediów społecznościowych – od dnia podpisania umowy do 20.12.2021 r.

Kod CPV

72416000-9

Nazwa kodu CPV

Dostawcy usług aplikacyjnych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72413000-8 – Usługi w zakresie projektowania stron WWW
30213200-7 – Komputer tablet

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji:
a) opracowania (pod względem merytorycznym i informatycznym) portalu internetowego – 30.05.2020 r.
b) opracowania 5 gier edukacyjnych dotyczących płazów i różnorodności biologicznej dostosowanych do różnych grup wiekowych –30.06.2020 r.
c) obsługi portalu internetowego oraz mediów społecznościowych – od dnia podpisania umowy do 20.12.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), potwierdzający prowadzenie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług, odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. minimum 2 aplikacji mobilnych o wartości powyżej 70.000 zł brutto, wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli działalność trwa krócej, to w tym okresie wraz z informacją nt. ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dowód wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 złotych (słownie osiem tysięcy 00/100), na zasadach określonych w pkt 9 zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z Wykonawcą w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, chyba że została złożona tylko jedna oferta.
2. Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z następujących sytuacji:
a) wprowadzona zostanie zmiana do wniosku o dofinansowanie projektu, skutkująca koniecznością dokonania zmian w zakresie zasad realizacji usługi doradztwa specjalistycznego;
b) nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikacji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany umowy zawartej z Wykonawcą;
c) nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej umowy;
d) wynikną rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę zapisów umowy, a zmiana zapisu umowy spowoduje jednoznaczną interpretację zapisu umowy przez obie jej strony;
e) z powodu zaistnienia siły wyższej.
3. W powyższych przypadkach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany zapisów umowy. Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków umowy będzie oznaczał rozwiązanie umowy.
4. Zamawiający ma też możliwość wystąpienia do Wykonawcy z propozycją zmiany warunków umowy w sytuacjach innych niż opisane powyżej. W takiej sytuacji, Wykonawca może zgodzić się na zmianę warunków umowy lub odmówić takiej zmiany. Odmowa wykonania zmiany warunków umowy w takiej sytuacji nie stanowi dla Zamawiającego podstawy do rozwiązania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Zapytanie ofertowe zaparafowane na każdej stronie przez osoby upoważnione u Wykonawcy do składania skutecznych oświadczeń woli;
b) Wypełniony Formularz ofertowy i Formularz cenowy– Załącznik nr 2 i 2a,
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3,
d) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 4,
e) Wykaz wykonanych usług, odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli działalność trwa krócej, to w tym okresie wraz z informacją nt. ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – Załącznik nr 5,
f) wzór umowy zaparafowany na każdej stronie przez osoby upoważnione u Wykonawcy do składania skutecznych oświadczeń woli – Załącznik nr 6
g) Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
h) Dowód uiszczenia wadium w 8.000,00 złotych
i) Kopię polisy OC prowadzonej działalności na kwotę min. 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium
CENY – WAGA 100%
Opis sposobu obliczania kryterium – CENA:
Punkty przyznawane za to kryterium będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 100 pkt.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE "TILIA"

Adres

Przysiecka 13

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

056/6576085

Fax

056/6576085

NIP

9561696274

Tytuł projektu

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”

Numer projektu

RPKP.04.05.00-04-0002/18-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AppWorks Software House Konrad Milewski, ul. Polna 105/2, 87-100 Toruń,
NIP: 9562322015
Data wpływu - 10.04.2020 godz. 13:15
Wartość oferty - 264 204,00 zł
Liczba wyświetleń: 216