Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/01/2020

Data publikacji: 31.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2020

Numer ogłoszenia

1241043

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku ze zgłaszanymi przez oferentów problemami z uzyskaniem zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i ZUS (spowodowane ograniczoną działalnością urzędów z powodu COVID-19), termin składania ofert do zapytania ofertowego nr 8/01/2020 na dostawę wózka widłowego zostaje przedłużony do dnia 11.05.2020 r.

W związku ze zgłaszanymi przez oferentów problemami z uzyskaniem zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i ZUS (spowodowane ograniczoną działalnością urzędów z powodu COVID-19), termin składania ofert do zapytania ofertowego nr 8/01/2020 na dostawę wózka widłowego zostaje przedłużony do dnia 18.05.2020 r.

W związku ze zgłaszanymi przez oferentów problemami z uzyskaniem zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i ZUS (spowodowane ograniczoną działalnością urzędów z powodu COVID-19), termin składania ofert do zapytania ofertowego nr 8/01/2020 na dostawę wózka widłowego zostaje przedłużony do dnia 25.05.2020 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać drogą elektroniczną lub w siedzibie zamawiającego.
2. Oferty składane osobiście mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego (8:00-15:00).
3. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do badania ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie składania ofert.
4. Oferty składane osobiście lub za pośrednictwem poczty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane: Zapytanie ofertowe nr 8/01/2020.
5. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
6. Oferty niekompletne tzn. nie zawierające wszystkich wymaganych załączników będą odrzucane za niespełnienie kryteriów dostępu.
7. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
8. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez oferenta, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).
9. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wykazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być zaparafowane przez oferenta.
12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji odczytywanych podczas otwarcia ofert.
13. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie (tj. konsorcjum).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@wyrobybetonowe.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Witold Szczepański

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 695 202 501

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup Wózka widłowego szt. – 1

1. Okres gwarancji określony w ofercie nie może być krótszy niż 24 miesiące miesiące lub 3000 motogodzin, w zależności co pierwsze nastąpi.
2. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych i wariantowych. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.
3. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
4. Nie dopuszcza się składania ofert na urządzenia używane.
5. Cena netto podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena brutto musi uwzględniać wszystkie podatki i cła o ile występują, których koszt zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją zamówienia.
6. Cenę za urządzenia składające się na przedmiot umowy należy podać w PLN lub EURO. Zamawiający wskazuje, że rozliczenie za poszczególne urządzenia na etapie realizacji umowy nastąpi w oparciu o ceny i w odniesieniu do waluty określonej w specyfikacji cenowej dla poszczególnych urządzeń określonych przez Oferenta.
7. Dostawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
8. W przypadku wyrażenia ceny w walucie obcej na potrzeby oceny oferty zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania ofertowego.
9. Każdy z Oferentów może złożyć jedną ofertę.
10. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy oferent pominie jedno lub więcej kryteriów oferta zostanie uznana za nieważną.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy na realizację ww. zadania inwestycyjnego bez podania przyczyny.
13. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
14. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenia zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: sępoleński Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z planowanym rozwojem przedsiębiorstwa WYROBY BETONOWE, Ryszard Szczepański w oparciu o projekt „Technologia produkcji studni prefabrykowanych i kręgów z dnem
o wyprofilowanym korycie z udziałem domieszki organicznej w postaci anionowej emulsji asfaltowej i włókien rozproszonych" realizowany w ramach działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, projekt nr: POIR.03.02.02-00-1650/18, zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy urządzeń.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie konkurencyjnym – konkursie ofert do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, t.j. z późn. zm.) z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
Udzielanie zamówienia następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Wózek widłowy– 1 szt.

Obligatoryjne parametry techniczne/funkcjonalne, które muszą być bezwzględnie spełnione - specyfikacja techniczna, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

Kod CPV

42415110-2

Nazwa kodu CPV

Wózki widłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez minimum 180 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Okres realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia:
nie później niż 21 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej właściwą realizację przedmiotu zamówienia.
Oferent potwierdza spełnienie wszystkich w/w warunków składając oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Dodatkowe warunki

O O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty nie powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującym w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy /wykonawcy, a wykonawcą/dostawcą polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent potwierdza spełnienie wszystkich w/w warunków skadając oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Możliwe jest dokonanie zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór wykonawcy, pod warunkiem, że:
1) zmianie nie ulegnie ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
2) nie ulegnie zmniejszeniu zakres realizowanej usługi,
3) ewentualne rozszerzenie zakresu prac będzie wynikało ze specyfiki projektu mającej wpływ na kontynuację podjętych zadań,
4) nastąpi konieczność zmiany zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy, której strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
5) nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
6) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
7) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg wykonawców/oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania,
8) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w tym terminu dostawy urządzeń oraz ich rozruchu o dodatkowe 30 dni robocze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszego wydłużenia terminu realizacji zamówienia, po uzyskaniu uprzedniej zgody na ewentualne wydłużenie okresu realizacji projektu ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego.
3. Zmiana terminu realizacji zamówienia, o której mowa powyżej może być spowodowana w szczególności:
1) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi lub utrudniającymi terminową realizację zamówienia,
2) opóźnieniami w uzyskaniu decyzji administracyjnych czy potrzebnych do realizacji zamówienia zgód, pozwoleń wydanych przez podmioty trzecie,
3) zmianami przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia,
4) koniecznością wprowadzenia korekty dokumentów bądź wykonaniu innych czynności nie wynikających z winy Wykonawcy;
5) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
6) innych zdarzeń losowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się:
1. Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Formularz oferty musi zawierać następujące elementy:
1) pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, NIP, nr KRS/CEiDG),
2) dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu, adres e-mail),
3) datę przygotowania,
4) odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
5) ceny netto i brutto,
6) datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
7) podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzenia potwierdzająca w szczególności spełnianie parametrów technicznych/funkcjonalnych urządzeń wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego stanowiąca załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Karta katalogowa urządzenia i/lub wykaz wyposażenia technicznego oferowanego urządzenia.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 5.
7. Dokument, z którego wynika upoważnienie Wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
8. Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców składających ofertę wspólną podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
10. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
11. Dokumenty, o których mowa w pkt 8-9, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8-9, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
13. Dokumenty, o których mowa w pkt 8-9, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" przez dostawcę. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena (80 pkt)
2) Termin realizacji (10 pkt)
3) Gwarancja
- liczba miesięcy (5 pkt),
- liczba motogodzin (5 pkt).

Ocena kryterium ceny odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=Cmin/Co x 80 (pkt)
gdzie:
- P – oznacza ilość punktów za cenę,
- Cmin – oznacza najniższą cenę wykonania usługi, spośród złożonych ofert,
- Co – oznacza cenę oferty rozpatrywanej.

Ocena kryterium terminu realizacji odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=Tmin/To x 10 (pkt)
gdzie:
- P – oznacza ilość punktów za liczbę tygodni koniecznych
do realizacji zamówienia;
- Tmin - oznacza najmniejszą liczbę tygodni koniecznych do
wykonania zamówienia, spośród złożonych ofert,
- To – oznacza liczbę tygodni koniecznych do wykonania zamówienia, oferty rozpatrywanej.

Ocena kryterium gwarancji – liczba miesięcy odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
GM = (GMbad/GMmax) x 5 (pkt)
gdzie:
- GM – oznacza ilość punktów za liczbę miesięcy gwarancji. Wartość zależna od zadeklarowanej długości gwarancji.
- GMbad – gwarancja w badanej ofercie,
- GMmax – gwarancja najdłuższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie.

Ocena kryterium gwarancji – liczba motogodzin odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
GG = (GGbad/GGmax) x 5 (pkt)
gdzie:
- GG – oznacza ilość punktów za liczbę miesięcy gwarancji. Wartość zależna od zadeklarowanej długości gwarancji.
- GGbad – gwarancja w badanej ofercie,
- GGmax – gwarancja najdłuższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie.


Wynik w każdym kryterium przed zsumowaniem zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego kryterium (kryterium1 +kryterium2 +kryterium3).
Zostanie wybrana oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów.
Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert posiadają taką samą liczbę przyznanych punktów, zamawiający spośród ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający odrzuci oferty z rażąco niską ceną.

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza z postępowania:
1. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
2. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3. Urzędujący członkowie organów/ wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych.
4. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
5. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
6. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.5)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oferent potwierdza spełnienie wszystkich w/w warunków skadając oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYROBY BETONOWE RYSZARD SZCZEPAŃSKI

Adres

89-400 Sępólno Krajeńskie

kujawsko-pomorskie , sępoleński

Numer telefonu

0523882208

Fax

0523881724

NIP

5550003710

Tytuł projektu

Technologia produkcji studni prefabrykowanych i kręgów z dnem o wyprofilowanym korycie z udziałem domieszki organicznej w postaci anionowej emulsji asfaltowej i włókien rozproszonych.

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1650/18-00
Liczba wyświetleń: 379