Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usług badawczo-rozwojowych innowacyjnych produktów oraz wydanie dla nich certyfikatów na podstawie dokumentacji po zakończeniu badań.

Data publikacji: 31.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-04-2020

Numer ogłoszenia

1240996

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przekazana na adres e-mail: biuro@komplex-dom.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Komplex-Dom Tadeusz Zmyślony, 87-700 Aleksandrów Kujawski, Kuczek 30, Powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie. (Liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@komplex-dom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Zmyślony

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605419105

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo-rozwojowych dla poniżej wyszczególnionych produktów oraz wydanie dla nich certyfikatów na podstawie dokumentacji po zakończeniu badań:
1. Drzwi drewniane rozwierane, prostokątne/łukowe EI90 wyposażone dodatkowo w elektrozaczep i dźwignię antypaniczną – badanie odporności ogniowej;
2. Okno drewniane rozwierane, prostokątne/łukowe EI90 wyposażone dodatkowo w kratki wentylacyjne – badanie odporności ogniowej;
3. Ściana szklana na drewnianej konstrukcji, wymiary 4 m x 4 m, przeciwpożarowa EI60 – badanie odporności ogniowej ściany w piecu z dwóch stron (dwie próby);
4. Okno drewniane oddymiające montowane w ścianie pionowej, dwuskrzydłowe – określenie powierzchni czynnej oddymiania metodą doświadczalną – badanie w tunelu aerodynamicznym zgodnie z normą PN-EN 12101-2.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: aleksandrowski Miejscowość: Kuczek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo-rozwojowych innowacyjnych produktów o których mowa w punkcie I Zapytania ofertowego oraz wydanie dla nich certyfikatów na podstawie dokumentacji po zakończeniu badań.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo-rozwojowych dla poniżej wyszczególnionych produktów oraz wydanie dla nich certyfikatów na podstawie dokumentacji po zakończeniu badań:
1. Drzwi drewniane rozwierane, prostokątne/łukowe EI90 wyposażone dodatkowo w elektrozaczep i dźwignię antypaniczną – badanie odporności ogniowej;
2. Okno drewniane rozwierane, prostokątne/łukowe EI90 wyposażone dodatkowo w kratki wentylacyjne – badanie odporności ogniowej;
3. Ściana szklana na drewnianej konstrukcji, wymiary 4 m x 4 m, przeciwpożarowa EI60 – badanie odporności ogniowej ściany w piecu z dwóch stron (dwie próby);
4. Okno drewniane oddymiające montowane w ścianie pionowej, dwuskrzydłowe – określenie powierzchni czynnej oddymiania metodą doświadczalną – badanie w tunelu aerodynamicznym zgodnie z normą PN-EN 12101-2.

Dla uzyskania certyfikatów na poszczególne produkty należy przeprowadzić (z wynikiem potwierdzającym spełnienie wymogów normatywnych) następujące badania:
dla poz. 1
a) odporność ogniowa,
dla poz. 2
a) odporność ogniowa,
dla poz. 3
a) odporność ogniowa – ściana o konstrukcji niestandardowej z drewna dębowego z dwóch stron (dwie próby),
b) odporność ogniowa – ściana o konstrukcji niestandardowej z drewna sosnowego z dwóch
stron ( dwie próby ),
dla poz. 4
a) określenie powierzchni czynnej oddymiania metodą doświadczalną – badanie w tunelu aerodynamicznym zgodnie z normą PN-EN 12101-2.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia (tj. wykonania badań dla rozwiązań produktowych oraz termin wydania certyfikatów) przez Jednostkę Badawczą do 31.05.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Instytucja musi posiadać akredytowany zespół laboratoriów badawczych, w których prowadzone są specjalistyczne badania materiałów i wyrobów budowlanych oraz badania dla potrzeb aprobacji i certyfikacji wyrobów, stanowiące podstawę do oznakowania wyrobów budowlanych znakiem B oraz oznakowaniem CE.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien przedstawić w swojej ofercie możliwości techniczne na przeprowadzenie najbardziej optymalnych badań przed ostatecznym badaniem niszczącym na odporność ogniową.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych zarówno na wykonanie poszczególnych badań jak również na wydanie właściwych certyfikatów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej, informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.komplex-dom.pl). Dodatkowo w przypadku istotnej zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.
4. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.
5. Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego w całości lub w części.
6. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty.
7. Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (informacji udziela Tadeusz Zmyślony, mail: biuro@komplex-dom.pl, tel.605419105), w formie pisemnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.komplex-dom.pl).
9. Zapłata za fakturę nastąpi po dostarczeniu jej do siedziby firmy PPU „Komplex – Dom” Tadeusz Zmyślony, 87-125 Osiek n/Wisłą, ul. Łabędzia 9, w terminie ustalonym w umowie zawartej z wykonawcą usługi badawczej.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna
w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.
3. Ponadto wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej ( w tym m.in. ogłoszenia epidemii), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - maksymalnie o czas jej występowania;
e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji,
a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
f. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;
g. w przypadku zmiany numerów i/lub nazw katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian ceny na wyższą. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym lub je przewyższać,
h. w przypadku nieuzyskania planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:
1) Pieczątkę firmową oferenta,
2) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
3) Podpis oferenta (czytelny lub parafka z pieczęcią imienną), termin ważności oferty,
4) Cenę wykonania przedmiotu zamówienia netto oraz brutto; ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego. Brak podania waluty ceny podanej na formularzu ofertowym traktowany będzie jak podanie ceny w walucie PLN (złoty polski). W cenie wykonania przedmiotu zamówienia trzeba podać ceny jednostkowe na każde z badań.
5) Opis przedmiotu zamówienia potwierdzający zgodność z minimalnymi wymogami zawartymi w punkcie I niniejszego zamówienia.
6) Termin realizacji zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100%
- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie posiadała najniższą cenę brutto

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOMPLEX - DOM" TADEUSZ ZMYŚLONY

Adres

87-125 Osiek nad Wisłą

kujawsko-pomorskie , toruński

Numer telefonu

605 419 105

Fax

56 678 13 54

NIP

8790006135

Tytuł projektu

Dywersyfikacja działalności firmy Komplex-Dom przez wprowadzenie na rynek czterech innowacyjnych rozwiązań produktowych dzięki uzyskaniu certyfikacji produktów.

Numer projektu

RPKP.01.06.02-04-0241/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

I. „CERTBUD” Sp. z o.o., ul. Mokotowska 46/8, 00-543 Warszawa - data wpływu oferty: 10.04.2020.
1. Drzwi drewniane rozwierane, prostokątne/łukowe EI90 wyposażone dodatkowo w elektrozaczep i dźwignię antypaniczną – badanie odporności ogniowej:
cena jednego badania z raportem 12.000,00 PLN netto; 14.760,00 PLN brutto
cena za dwa badania z raportem: 24.000,00 PLN netto; 29.520,00 PLN brutto
+ koszt klasyfikacji: 3.000,00 PLN netto; 3.690,00 PLN brutto
+ koszt certyfikacji 2.200,00 PLN netto, 2706,00 PLN brutto
2. Okno drewniane rozwierane, prostokątne/łukowe EI90 wyposażone dodatkowo w kratki wentylacyjne – badanie odporności ogniowej:
cena badania z raportem: 12.000,00 PLN netto; 14.760,00 PLN brutto
+ koszt klasyfikacji: 3.000,00 PLN netto; 3.690,00 PLN brutto
+ koszt certyfikacji 2.200,00 PLN netto, 2706,00 PLN brutto
II. GRYFITLAB Sp. z o.o., ul. Prosta 2, Łozienica, 72-100 Goleniów - data wpływu oferty: 14.04.2020.
3. Ściana szklana na drewnianej konstrukcji, wymiary 4 m x 4 m, przeciwpożarowa EI60 – badanie odporności ogniowej ściany w piecu z dwóch stron dla każdego typu próbki - łącznie cztery badania:
cena jednego badania: 18.000,00 PLN netto, 22.140,00 PLN brutto
cena czterech badań: 72.000,00 PLN netto, 88.560,00 PLN brutto
III. FIRES s.r.o., Osloboditel 282, 059 35 Batizovce, Slovakia - data wpływu oferty: 07.04.2020.
4. Okno drewniane oddymiające montowane w ścianie pionowej, dwuskrzydłowe – określenie powierzchni czynnej oddymiania metodą doświadczalną – badanie w tunelu aerodynamicznym zgodnie z normą PN-EN 12101-2:
cena netto: 68.853,54 PLN/ cena brutto: 68.853,54 PLN
Liczba wyświetleń: 160