Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie i dostawa „umundurowania” (koszulek typu polo wraz z oznakowaniem logotypami) wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF

Data publikacji: 30.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-04-2020

Numer ogłoszenia

1240750

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy składać pocztą tradycyjną, kurierem, pocztą elektroniczną lub osobiście na adres:
1) Fundacja WWF Polska, ul. Usypiskowa 11, 02‐386 Warszawa
2) Elektronicznie: mzadrag@wwf.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mzadrag@wwf.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Zadrąg

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604 054 088

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na Wykonaniu i dostawie „umundurowania” (koszulek typu polo wraz z oznakowaniem logotypami) wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków (sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami antropogenicznymi, minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie ważne dla krytycznie zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych nt. ssaków morskich, monitoring gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a także monitoring tras migracyjnych fok. W wyniku zastosowania odstraszaczy akustycznych (pingerów) nastąpi obniżenie ryzyka przyłowu ssaków i ptaków morskich w sieci rybackie. Kontynuowana jest działalność patrolu terenowego obejmującego całe polskie wybrzeże. 200 wolontariuszy działa na rzecz ochrony siedlisk morskich, m.in. doraźnie zabezpieczając foki wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed antropopresją.
Populacje gatunków gniazdujących na plażach zanikają na przestrzeni ostatnich 20-30 lat i tylko czynna ochrona może ten proces zatrzymać. Polskie plaże są też coraz częściej odwiedzane przez foki, czego dowodzą obserwacje terenowe tych zwierząt, zgromadzone w bazie danych obserwacji ssaków i ptaków morskich Fundacji WWF Polska i Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry. Należy zapobiegać coraz większej antropopresji na te gatunki. W tym celu ramach projektu, jako dobra praktyka, zostaną rozpowszechnione instrukcje dla społeczności lokalnych i turystów. W ramach forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego będą się odbywały cykliczne spotkania różnych grup interesów zaangażowanych w ochronę ekosystemów morskich oraz w działalność gospodarczą na morzu. Dialog ten przyczyni się m.in. do budowania akceptacji dla ochrony morświna i pozostałych gatunków objętych projektem wśród głównych interesariuszy, co w dłuższej perspektywie powinno skutkować redukcją zagrożeń dla ssaków i ptaków morskich.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie oraz dostawa: „umundurowania” (koszulek typu polo dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, do użytku w trakcie działań terenowych mających na celu ochronę czynną ssaków i ptaków morskich.

Zamówienie powinno zostać dostarczone do sześciu różnych lokalizacji na polskim wybrzeżu, zgodnie z przedstawioną przez Zamawiającego listą (adresy oraz szczegółowy wykaz rozmiarów i liczb koszulek do wysłania w każde z miejsc, zostanie przedstawiona najpóźniej do końca kwietnia, przewidywane miejsca dostawy: Świnoujście, Kołobrzeg, Karwia, Karwieńskie Błota, Gdańsk, Krynica Morska – dokładne lokalizacje mogą ulec zmianie).

Kod CPV

18300000-2

Nazwa kodu CPV

Części garderoby

Dodatkowe przedmioty zamówienia

18333000-2 – koszulki polo

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – do dnia 30 maja 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – 80 %

2. Jakość oferowanego przedmiotu zamówienia – 20 %
1) Pod ocenę będzie brana pod uwagę jakość i estetyka wykonania, sposób wykończenia, jakość materiałów, sposób i efekt wykonania nadruku - 10 pkt
2) Załączone do oferty certyfikaty – GOTS lub równoważne – 10 pkt

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców którzy:
1) są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA WWF POLSKA

Adres

Usypiskowa 11

02-386 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226604433

Fax

226463672

NIP

5213241055

Tytuł projektu

Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0021/16-02

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Celer Piotr Lasecki
ul. Dworcowa 1a
96-100 Skierniewice

Data wpłynięcia oferty: 7 kwietnia 2020, godz. 23:11

Cena łączna w kwocie 3889 zł netto, (słownie: trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych), co z podatkiem Vat (23%) w wysokości 894,47,zł, daje łącznie kwotę 4783,47zł brutto (słownie: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote 47 groszy ),
tj: cena za 1 koszulkę29,90.zł brutto X 160(ilość szt) = 4783,47.zł brutto
Liczba wyświetleń: 156