Strona główna
Logo unii europejskiej

„Zapytanie ofertowe: „Realizacja usług przez 4 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie zachodniego wybrzeża, środkowo-zachodniego, środkowego, Trójmiasta w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

Data publikacji: 26.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-04-2020

Numer ogłoszenia

1240536

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniona została osoba do kontaktu

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy rjankowski@wwf.pl w terminie do
28 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W temacie wiadomości e – mail należy wpisać:

„Zapytanie ofertowe: „Realizacja usług przez 4 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie zachodniego wybrzeża, środkowo-zachodniego, środkowego, Trójmiasta w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rjankowski@wwf.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Jankowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

785 881 435

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przez 4 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie Trójmiasta, Płw. Helskiego, zachodniego, środkowo-zachodniego, środkowo-wschodniego i wschodniego wybrzeża w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Przedmiot zamówienia będzie podzielony na 4 zadania:
Zadanie 1 – Lokalny lider 1 – obszar: Świnoujście - Kołobrzeg (z wyłączeniem Kołobrzegu),
Zadanie 2 – Lokalny lider 2 – obszar: Kołobrzeg - granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego (z Kołobrzegiem włącznie),
Zadanie 3 – Lokalny lider 3 – obszar: granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego - Białogóra,
Zadanie 4 – Lokalny lider 5 – obszar: Rzucewo – Gdańsk-Świbno,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Wykonawcy mogą składać ofertę tylko na jedną część jednocześnie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja usług przez 4 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie Trójmiasta, Płw. Helskiego, zachodniego, środkowo-zachodniego, środkowo-wschodniego i wschodniego wybrzeża w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przez 4 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie Trójmiasta, Płw. Helskiego, zachodniego, środkowo-zachodniego, środkowo-wschodniego i wschodniego wybrzeża w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Przedmiot zamówienia będzie podzielony na 4 zadania:
Zadanie 1 – Lokalny lider 1 – obszar: Świnoujście - Kołobrzeg (z wyłączeniem Kołobrzegu),
Zadanie 2 – Lokalny lider 2 – obszar: Kołobrzeg - granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego (z Kołobrzegiem włącznie),
Zadanie 3 – Lokalny lider 3 – obszar: granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego - Białogóra,
Zadanie 4 – Lokalny lider 5 – obszar: Rzucewo – Gdańsk-Świbno

Kod CPV

79420000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi związane z zarządzaniem

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79600000-0 - usługi rekrutacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji zadania będzie trwać od 01.06.2020 do 31.08.2023 (39 miesięcy).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta Wykonawcy (Zał. nr 2);
2. CV osoby dedykowanej do realizacji umowy, potwierdzające spełnienie warunków zamówienia;
3. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w tym np. dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz referencji;
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 3);
5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 4);
6. Klauzula informacyjna RODO (Zał. nr 5).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium wyboru:
cena [C] – 40%,
wykształcenie [W] – 5%,
doświadczenie zawodowe [D] – 10%,
doświadczenie w wolontariacie [V] – 5%
rozmowa kwalifikacyjna [R] – 40%.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena”: zostaną obliczone na podstawie wzoru:

kryterium – cena brutto za cały okres świadczenia usługi, oceniane według poniższego wzoru :

X1 =C_min/C_o * 40 pkt.


kryterium – wykształcenie

Oferta wykonawcy, który do realizacji zamówienia dedykuje osobę posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe to jest (związane z ochroną środowiska, zarządzaniem, gospodarką morską, biologią, rybołówstwem i pokrewne) – otrzyma dodatkowe 5 pkt. (w odniesieniu do tego kryterium waga 5 pkt = 5%).

kryterium – doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia

Liczba lat doświadczenia zawodowego [Pl] Liczba punktów
do 1 roku 2
1-3 lata 5
Powyżej 3 lat 10

W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać max 10 pkt (=15% w kryterium oceny ofert).

kryterium – doświadczenie w wolontariacie

Przynależność do grupy wolontariuszy Liczba punktów
do 1 roku 1
Do 2 lat 3
Powyżej 2 lat 5


kryterium – rozmowa kwalifikacyjna
W ramach tego kryterium Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zamawiającego dokona oceny predyspozycji oraz minimalnych kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia usług przez osobę dedykowaną do realizacji zamówienia, zgodnie z załączoną tabelą.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się po wstępnej selekcji kandydatów na podstawie kryterium cena, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Do rozmowy kwalifikacyjnej Zamawiający zaprosi do 3 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów: cena, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej trzech członków Komisji kwalifikacyjnej odrębnie przyzna osobie dedykowanej punkty w zakresach wskazanych w tabeli poniżej. Punkty w kategorii predyspozycje przyznawane są osobno przez każdego członka komisji. Maksymalna liczba punktów, którą może przyznać jeden członek wynosi 30 pkt. Następnie zostanie wyciągnięta średnia wszystkich ocen członków komisji i dodana suma punktów premiowanych, które zostaną przyznane wspólnie przez wszystkich członków komisji.
W ramach niniejszego kryterium wykonawca może uzyskać max. 40 punktów (=40% w kryterium oceny ofert).

Predyspozycje: Liczba punktów
komunikatywność i zdolności interpersonalne w tym skuteczne komunikowanie i przekazywanie informacji w zrozumiały sposób, a także uważne i aktywne słuchanie i przekazywanie wypowiedzi innych, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, 0-4
umiejętność budowania wiarygodności własnej i organizacji poprzez podejmowane działań zgodnych z wyznawanymi normami etycznymi i wartości organizacji oraz przyjętych standardów pracy. 0-4
dbanie o szczegóły i wysoką jakość efektów pracy (produktów, usług), 0-4
znajomość specyfiki i realiów środowisk związanych z Bałtykiem, w tym Urzędów Morskich, sektora rybackiego, parków narodowych i krajobrazowych 0-4
dyspozycyjność 0-4
dobra organizacja pracy własnej oraz pracy zespołu 0-4
umiejętność pracy w grupie, 0-2
wysokie umiejętności terminowej i konsekwentnej realizacji powierzonych zadań, także trudnych i monotonnych, 0-2
umiejętność jasnego i zrozumiałego formułowania informacji i ich przekazywania, 0-2
Premiowane punkty stałe (przyznane przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej)
znajomość języka angielskiego 0-2
posługiwanie się komputerem, znajomość podstawowych programów, 0-2
posiadanie prawa jazdy (samochód osobowy) 0-2
znajomość działalności organizacji WWF, 0-2
wysokie umiejętności organizacyjne, umiejętność zbierania porządkowania danych, 0-1
umiejętność pracy zespołowej 0-1
Razem
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taką samą punktację, Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość negocjowania przedstawionej ceny wybranej oferty. Zamawiający może zaprosić Wykonawców, do złożenia ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe powinny zawierać cenę nie wyższą od pierwotnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA WWF POLSKA

Adres

Usypiskowa 11

02-386 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226604433

Fax

226463672

NIP

5213241055

Tytuł projektu

Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0042/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na realizację usług przez 4 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie zachodniego wybrzeża, środkowo-zachodniego, środkowego, Trójmiasta w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:
1. W odniesieniu do Zadania 2 – Sebastiana Barszczewskiego
2. W odniesieniu do Zadania 3 – Jerzego Wojciecha Bagińskiego
3. W odniesiedniu do Zadania 4 – Michała Krause
Zamawiający unieważnił postępowanie w odniesieniu do Zadania 1 w uwagi na fakt, iż jedyna oferta, która wpłynęła w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące tego Zadania przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
Liczba wyświetleń: 313