Strona główna
Logo unii europejskiej

wykonanie II etapu rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach - 2 postępowanie

Data publikacji: 25.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-04-2020

Numer ogłoszenia

1240383

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 23.04.2020 r. Zamawiający otrzymał pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Pytania i odpowiedzi dołączono zostały do załączników.

W dniu 22.04.2020 r. Zamawiający otrzymał wniosek o przesunięcie terminu składania ofert.
Ze względu na specyfikę dokumentacji oraz panującą w Polsce pandemię SARS-iCoV-2, która może utrudnić proces kompletowania oraz składania dokumentacji Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 27 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00.

W dniu 14.04.2020 r. Zamawiający otrzymał wniosek o przesunięcie terminu składania ofert.
Ze względu na specyfikę dokumentacji oraz panującą w Polsce pandemię SARS-iCoV-2, która może utrudnić proces kompletowania oraz składania dokumentacji Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 23 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00.

W dniu 07.04.2020 r. Zamawiający otrzymał pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Pytania i odpowiedzi dołączono zostały do załączników.
Zaktualizowano dokumentację o projekt wykonawczy w formacie DWG: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FLWLr-YqwnuLhLFs6Gh2l9B9S8u5Y2aF

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego, przy ul. Biernackiego 9/11, 30-043 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00, w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na wykonanie II etapu rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą Fundacji ARTE NOVUM. – 2 postępowanie”. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki. Wykonawca odpowiedzialny jest za terminowe dostarczenie oferty. Oferty, które wpłynął do Zamawiającego po terminie określonym w zdaniu pierwszym powyżej, nie będą podlegały badaniu i ocenie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mieczysław Bielawski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600002430

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą Fundacji ARTE NOVUM.

Pełna treść zaproszenia wraz ze wzorem oferty znajduje się w załącznikach do przedmiotowego ogłoszenia.

Przedmiar robót oraz dokumentacja techniczna. Ze względu na rozmiar pliku dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1FLWLr-YqwnuLhLFs6Gh2l9B9S8u5Y2aF

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Sieciechowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie II etapu rewitalizacji zespołu dworsko parkowego w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą Fundacji ARTE NOVUM.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą Fundacji ARTE NOVUM.

W ramach zamówienia wykonać należy:
1) roboty przygotowawcze (w tym przygotowanie placu budowy),
2) roboty rozbiórkowe i demontaże: okładzin z płyt g.-k., elementów stropów drewnianych, więźby, podsufitek i podłóg, pokrycia dachowego z papy – wraz z utylizacją papy), obróbek blacharskich, murowanych elementów budowlanych przewidzianych do likwidacji, zdegradowanej stolarki okiennej i drzwiowej, skucie zdegradowanych tynków,
3) segment A: przebudowa stropu parteru, wzmocnienie stropu nad 1. piętrem, przebudowa i wzmocnienie więźby dachowej, wykonanie pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcyjne stropu i ściany szczytowej północnej, przebudowa parteru i poddasza oraz traktów komunikacyjnych (wraz z wykonaniem schodów na poddasze), wykonanie przeszklonych partii elewacji, wykonanie przesklepień i nadproży, budowa ścian wewnętrznych działowych, roboty wykończeniowe wewnętrzne (wykonanie tynków i okładzin na ścianach i stropach, malowanie tynków), wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplnych i przeciwdźwiękowych przegród budowlanych, wykonanie podłóg, renowacja i wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie balustrad, renowacja tarasu, wykonanie robót instalacyjnych: sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych,.
4) segment B: wykonanie stanu surowego poziomu parteru i poddasza (konstrukcja żelbetowa i drewniana – w tym z drewna klejowego), wykonanie więźby dachowej, wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie ścian osłonowych szklanych, wykonanie ścian wewnętrznych działowych, wykonanie traktów i pionów komunikacyjnych, wykonanie szachtów technicznych, roboty wykończeniowe wewnętrzne (wykonanie tynków i okładzin na ścianach i stropach, malowanie tynków, wykonanie posadzek i warstw podposadzkowych oraz podłóg), wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplnych i przeciwdźwiękowych przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacje), wykonanie łącznika/kładki do segmentu A, montaż dźwigu 3-przystankowego, wykonanie robót instalacyjnych: sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych,
5) roboty związane z zagospodarowaniem terenu,
6) przed rozpoczęciem prac: wykonanie inwentaryzacji elementów konstrukcyjnych obiektu (pomiar wymiarów, parametrów nośnych, określenia stopnia zniszczenia i procentowego ubytku właściwości konstrukcyjnych itd.) wraz z wykonaniem dokumentacji w postaci rysunków, notatek i zdjęć,
7) obsługa geodezyjna budowy,
8) wykonanie rysunków warsztatowych, w tym: konstrukcji więźb dachowych (w segmentach A i B), łącznika/kładki (w segmencie B: prowadzącego do segmentu A), stalowej konstrukcji stropu nad 1. piętrem (w segmencie A) – z rozwiązaniem detali węzłów i połączeń,
9) sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne
45111100-9 demontaże i rozbiórki
45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu i odpadów
45113000-2 roboty na placu budowy
45111000-8 roboty ziemne
45236000-0 wyrównywanie terenu
45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45260000-7 roboty hydroizolacyjne
45262310 betonowanie i zbrojenie
45262500-6 roboty murarskie i murowe
45262522-6 roboty murarskie
45222000-1 roboty ciesielskie
45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 konstrukcje drewniane
45223100-6 - konstrukcje stalowe
45262000-1 specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262690-4 impregnacje
45321000-3 izolacja cieplna
45323000-7 izolacja dźwiękoszczelna
45421100-5 instalowanie drzwi i okien, podobnych elementów
45324000-4 roboty tynkarskie
45430000-0 ściany wewnętrzne, obudowy i okładziny ścian gipsowo-kartonowe
45431000-7 kładzenie płytek
45432110-5 posadzki
45442100-8 roboty malarskie
45443000-4 roboty elewacyjne
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45315000-8 instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45316000-5 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 inne instalacje elektryczne
45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
39150000-8 różne meble i wyposażenie

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot został wykonany nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent w stosownym załączniku potwierdzi uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia (wzór stanowi załącznik numer 7)

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie t.j. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:
i. Jedno (1) zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem: roboty stanu surowego, roboty wykończeniowe, roboty instalacyjne, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych i 00/100) brutto.
Ocena spełniania warunku określonego w ust.1 lit a. prowadzona będzie w oparciu o wykaz wykonanych prac, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie prac, według kryterium spełnia/nie spełnia. Przez wykonane zamówienie należy rozumieć: 1) zamówienie rozpoczęte i zakończone w okresie wskazanym w lit a powyżej; 2) zamówienie zakończone w okresie wskazanym w lit a powyżej, którego rozpoczęcie nastąpiło wcześniej niż w powyższym okresie.
b. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. skierują do wykonania zamówienia co najmniej:
i. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą:
1) ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) lub na podstawie równoważnego aktu prawnego obowiązującego w państwach członkowskich Unii Europejskiej
2) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
3) spełniającą warunki określone zgodnie z treścią art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
4) doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji realizowanej w obiekcie wpisanym do rejestru/ewidencji zabytków.
ii. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich, która:
1) spełnia warunki określone w art. 37 a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) lub na podstawie równoważnego aktu prawnego obowiązującego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków,
3) posiada minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami konserwatorskimi przy obiekcie wpisanym do rejestru/ewidencji zabytków,
4) pełnił funkcję kierownika prac konserwatorskich przy co najmniej jednej inwestycji realizowanej w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
Ocena spełniania warunku określonego w ust.1 lit b. prowadzona będzie w oparciu o wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia, zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, uprawnieniach i doświadczeniu poszczególnych osób, według kryterium spełnia/nie spełnia. Funkcje wskazane w lit. i oraz ii powyżej nie mogą być łączone przez tę samą osobę.
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym posiadać będą aktualną na dzień zawarcia umowy polisę od odpowiedzialności cywilnej i ryzyk budowlanych w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100),

Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1 lit c., tj. sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, prowadzona będzie w oparciu o dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i ryzyk budowlanych w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Pod podjęciem „Inwestycji” Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach umowy cywilnoprawnej.
Pod zwrotem „obiekt wpisany do rejestru/ewidencji zabytków” Zamawiający rozumie zabytki, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza równoważne rejestry dotyczące zabytków nieruchomych obowiązujące w państwach członkowskich UE, EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Pod zwrotem "roboty budowlane" Zamawiający rozumie roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

5. Wzór formularz oferty.
6. Wzór umowy.
7. Wzór wykazu osób.
8. Wzór wykazu prac.
9. Wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego.
10. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, według wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiązany stawić się w ww. miejscu i terminie. Warunkiem podpisania umowy jest złożenie przez Wykonawcę szczegółowego kosztorysu ofertowego wraz z zestawieniem elementów scalonych i zestawieniem RMS. Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem elementów scalonych i zestawieniem RMS Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem podpisania umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Kryterium: cena oferty brutto: 60%
2. Kryterium: doświadczenia personelu kluczowego Wykonawcy: 40%

Kryterium: ceny oferty brutto
Ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:
P= (C min / Cb) x 60 pkt
gdzie:
P – liczba punktów za kryterium ceny
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cb – cena badanej oferty

gdzie 1 pkt = 1% wagi.
Kryterium: doświadczenie personelu kluczowego Wykonawcy
W niniejszym podkryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za doświadczenie osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy i funkcję kierownika prac konserwatorskich – ponad wskazane w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale V lit b. pkt i. 4) oraz pkt ii. 4) niniejszego Zaproszenia.
Zamawiający określa górną granicę dodatkowego doświadczenia branego pod uwagę w niniejszym kryterium na 2 dodatkowe pozycje dla kierownika budowy i na 2 dodatkowe pozycje dla kierownika prac konserwatorskich.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posłużył się w ramach tego kryterium realizacjami innymi niż te, które wykaże dla kierownika budowy i dla kierownika prac konserwatorskich w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a. Podkryterium doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy (0 – 20 pkt.)

Ilość dodatkowych przypadków (dodatkowe doświadczenie: nie obejmujące doświadczenia wymaganego do spełnienia warunków udziału w postępowaniu) pełnienia funkcji kierownika budowy podczas realizacji robót budowlanych na inwestycji realizowanej w obiekcie wpisanym do rejestru/ewidencji zabytków
1
2 i więcej
Ilość przyznanych punktów
10 pkt.
10 pkt.

gdzie 1 pkt = 1% wagi;
b. Podkryterium doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich (0 – 20 pkt.)

Ilość dodatkowych przypadków (dodatkowe doświadczenie: nie obejmujące doświadczenia wymaganego do spełnienia warunków udziału w postępowaniu) pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich podczas realizacji inwestycji realizowanej w obiekcie wpisanym do rejestru/ewidencji zabytków
1
2 i więcej
Ilość przyznanych punktów
10 pkt.
10 pkt.

gdzie 1 pkt = 1% wagi;
Ocena w kryterium „doświadczenie personelu kluczowego Wykonawcy” dokonywana będzie w oparciu o wykaz osób, składany wraz z ofertą. Ze względu na charakter informacji składanych w części wykazu osób p.t. „Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert”, służących do oceny ofert, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia lub składania wyjaśnień odnośnie tej części wykazu. Tym samym Wykonawcy są zobowiązani do zachowania szczególnej uwagi przy jego wypełnianiu – wszelkie braki lub omyłki mogą wpływać na punktację oferty bez możliwości ich późniejszego usunięcia.
Przy ocenie kryterium stosuje się definicje dla „Inwestycji”, „obiektu wpisanego do rejestru/ewidencji zabytków” oraz "robót budowlanych", określone w rozdziale V niniejszego Zaproszenia.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów i podkryteriów.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta nie będzie brana pod uwagę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ARTE NOVUM

Adres

32-095 Sieciechowice

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

600002430

NIP

6821771492

Tytuł projektu

Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą Fundacji ARTE NOVUM.

Numer projektu

RPMP.06.01.01-12-0133/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający, w oparciu o pkt. VIII.10 Zaproszenia do składania ofert, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia nr 3/2020.
Postępowanie unieważnia się, gdyż cena wykazana na każdej z ofert, które Zamawiający otrzymał, znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym zamówieniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą w stosunku do cen złożonych ofert.
Mając powyższe na względzie Zamawiający zmuszony jest do unieważnienia postępowania.
Liczba wyświetleń: 442