Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie Poradnika na temat dostosowania instytucji i usług publicznych do potrzeb osób z niepełnoprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi i spektrum autyzmu

Data publikacji: 27.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-05-2020

Numer ogłoszenia

1239923

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na wskazany adres e- mail.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: monika.augustynowicz@mfipr.gov.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

monika.augustynowicz@mfipr.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Augustynowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 273 80 51

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Poradnika (w formie pisemnej) oraz 3 video-poradników na temat dostosowania instytucji i usług publicznych do potrzeb osób z niepełnoprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi i spektrum autyzmu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poradnik oraz video-poradniki mają przybliżyć problematykę niepełnosprawności intelektualnej, spektrum autyzmu oraz zaburzeń psychicznych, a także wskazać możliwe do wdrożenia usprawnienia w obiektach publicznych, odwiedzanych przez osoby z ww. rodzajami niepełnoprawności lub zaburzeń. Poradnik jest skierowany przede wszystkim do pracowników podmiotów publicznych, w tym osób odpowiedzialnych za zarządzanie ich działalnością i osób kontaktujących się z klientami tych instytucji. Ma on przedstawić rozwiązania dotyczące organizacji przestrzeni czy procesu świadczenia usług wewnątrz budynku, a także organizacji pracy, w tym standardów obsługi klienta, które mogłoby ułatwić samodzielne załatwianie spraw osobom z ww. grup.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Poradnika (w formie pisemnej) oraz 3 video-poradników na temat dostosowania instytucji i usług publicznych do potrzeb osób z niepełnoprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi i spektrum autyzmu. Poradnik oraz video-poradniki mają przybliżyć problematykę niepełnosprawności intelektualnej, spektrum autyzmu oraz zaburzeń psychicznych, a także wskazać możliwe do wdrożenia usprawnienia w obiektach publicznych, odwiedzanych przez osoby z ww. rodzajami niepełnoprawności lub zaburzeń.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić udział osób niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. W związku z tym Wykonawca będzie dysponował co najmniej 3-osobowym zespołem, składającym się z osób posiadających łącznie następujące doświadczenie:
a) osoby posiadającej doświadczenie w realizacji co najmniej 3 audytów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno - komunikacyjnej;

b) osoby z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w przygotowywaniu publikacji w tekście łatwym do czytania lub która przeprowadziła minimum 3 szkolenia dotyczące pracy z osobami z niepełnoprawnością intelektualną lub spektrum autyzmu lub zaburzeniami psychicznymi;

c) osoby posiadającej minimum 3 lata doświadczenia w bezpośredniej pracy z osobami z niepełnoprawnością intelektualną lub spektrum autyzmu lub zaburzeniami psychicznymi.

Dodatkowym atutem będzie zaangażowanie przy realizacji zamówienia osoby posiadającej doświadczenie w zakresie realizacji działań informacyjno-promocyjnych (np. w realizacji spotów reklamowych, przygotowywaniu video-prezentacji, video poradników, kampanii medialnych).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

CV osób, które zostaną zaangażowane w realizację zamówienia, potwierdzające wyżej określone wymagania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena - (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) * 50 pkt

2) Koncepcja realizacji Poradnika (30 pkt)
2.1) kompletność, adekwatność i różnorodność treści zawartych w Poradniku (0-15 pkt),
2.2) atrakcyjność koncepcji (sposobu prezentacji treści) Poradnika w formie pisemnej (0-5 pkt),
2.3) poziom atrakcyjności scenariusza video – poradników (0-10 pkt).

3) Klauzule społeczne - 5 pkt za zaangażowanie w realizację zamówienia (należy wskazać w ofercie zakres jej zadań – np. testowanie proponowanych usprawnień) osoby z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną lub ze spektrum autyzmu

4) Doświadczenie zespołu (punkty za doświadczenie ponad minimum określone w pkt VI SOPZ) (15 pkt)
4.1) zaangażowanie w realizację zamówienia osoby posiadającej doświadczenie w zakresie realizacji działań informacyjno-promocyjnych (np. w realizacji spotów reklamowych, przygotowywaniu video-prezentacji, video-poradników, kampanii medialnych) (3 pkt)
4.2) zaangażowanie w realizację zamówienia osoby posiadającej doświadczenie w realizacji co najmniej 3 audytów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno – komunikacyjnej (5 audytów – 2 pkt; 7 audytów – 3 pkt; 9 audytów i więcej – 4 pkt)
4.3) zaangażowanie w realizację zamówienia osoby z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w przygotowywaniu publikacji w tekście łatwym do czytania lub która przeprowadziła minimum 3 szkolenia dotyczące pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub spektrum autyzmu lub zaburzeniami psychicznymi (4 lata lub szkolenia – 2 pkt; 5 lat lub szkoleń – 3 pkt; 6 lat lub szkoleń
i więcej – 4 pkt)
4.4.) zaangażowanie w realizację zamówienia osoby posiadającej minimum 3 lata doświadczenia w bezpośredniej pracy z osobami z niepełnoprawnością intelektualną lub spektrum autyzmu lub zaburzeniami psychicznymi (4 lata – 2 pkt; 5 lat – 3 pkt; 6 lat i więcej – 4 pkt)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ, DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Adres

Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222738050

Fax

222738919

NIP

5262895199

Tytuł projektu

SUCCESSIBILITY zapewnienie koordynacji rządowego programu Dostępność Plus

Numer projektu

POWR.02.19.00-00-PD01/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
ul. Głogowa 2 b,
02-639 Warszawa
Data wpływu: 04.05.2020 r.
Cena: 65 000 zl
Liczba wyświetleń: 1212